İlahiyat Haber

İMAM HATIP LISELERINE STAJ GELDI – İHL STAJ YÖNETMELİĞİ

İmam Hatip Liselerinde Staj Nasıl Olacak Tüm Detayları İlgili Yazı !

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 70160723/200/947545 05/03/2014
Konu: îmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve staj çalışmaları

…….VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi؛ a) 14 Haziran 1973 gün ve 14574 sayılı Resini Gazete’de yayımlanan ” 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.”
31/07/2009 tarih ve 27305 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan imam Hatip Liseleri Yönetmeliği
24/03/2010 tarih veB.08.0..DÖG.0.14.01.9.199 sayılı Onay
07/09/2013 tarihli MEB Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği
MEB Yönetici ve öğretmenlerin Ders ve El؛ Ders Saatlerine ilişkin Karar.
وDin Öğretimi Genel Müdürlüğünün 24/02/2014 tarihli ve 70160723/200/815015 sayılı Onayı

İlgi (b) İmam Hatip Liseleri yö^tmeli^ine göre hazırlanan ve ilgi (c) Onayla uygun bulunan imam Hatip Liseleri ile Anadolu imam Hatip Liseleri öğrencilerine mesleki uygulama ve staj ç^ışmalarını düzenleyen ilgi (ء) Onay ilgi (d) Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin yıml^nasıyla ^rürlükten kalkmıştır.
İmam Hatip Liseleri ve Anadolu imam Hatip Liselerindeki mesleki uygulama ve staj çalışmaları bundan böyle ilgi (وOnay kapsamında, ilgi (d) ~ Kuramları
Yöne^liginin 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 üncü maddeleri ‘
ekteki esaslara göre yapılacaktır.
İlgi (a) Milli Eğitim Temel Kanununun 32. maddesinde ٠’ imam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik, ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları piştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulayan öğretim kurumlandır.
Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayıcı programlar uygulayan imam Hatip Liselerinden mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümü meslekte görev almasa da mesleki alanda yetiştirilmeleri çekmektedir.
Ayrıca Milli varlığa barıyla hizmet edecek dini vecibeleri ve şartları yerine getirecek, inançlı, çağın gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarına manevi yönden cevap verebilecek
mesleki formasyona sahip örnek insan yetiştirilmesi de bir zarurettir.

İmam Hatip Lisesi ve Anadolu inram Hatip Lisesinden mezun olan öğrencilerin mesleğe atandıklarında;

1“ Hizmet üretebilmeleri,

2- Görevlerini güvenle y^ütebilmeleri,

3־ Öğrendikleri bilgilerin pratik hayata rahatça uygulamasını a^bilmeleri,

4“ Görevleri esnasında halkın itimat ve güvenini lz^abilmeleri,

5- Görevlerinde daha başarılı ve halka, daha çok yararlı olabilmeleri için;

îmam Hatip Liseleri ve Anadolu imam Hatip Liseleri öğrencilerine 10 uncu sınıftan başlayarak imam Hatip Liselerinde okutulan Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerinden de y^arlamlarak ilgi (d) yönetmeliğin 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 üncü maddelerine göre ekte sunulan esaslar çerçevesinde Mesleki uygulama ve staj çalışmaları yaptırılması, mesleki uygulama ve staj çalışmalarını yürütenlere ilgi (e) kararın 15/3 maddesine göre ücret ödenmesi ilgi (وOnayla uygun bulunmuştur,

İlgi (e) karana 15/3 maddesinde; “(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulu:ımaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsaaunda belirlenir. ” delmektedir.

Buna göre;

İmam Hatip Liseleri ile Anadolu îmam Hatip Liselerinde Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerinden de y^-^lanılarak ilgi (Onay doğrultusunda ekte sunulan esaslar çerçevesinde 10 uncu sınıftan başlanarak Mesleki uygulama ve staj çalışmaları yapılacaktır.

Mesleki ululama ve staj çalıklarıyla ilgili esaslar ektedir.

Yazımızın ve eklerinin iliniz dahilindeki imam Hatip Liseleri ile Anadolu imam Hatip liselerine du^^masımn ve gereğinin bu doğrultuda yapılmasının teminini rica ederim.

Nazif YILMAZ Bakan a.

Genel Müdür V.

Sayı : 70160723/200/815015 24/02/2014

Konu: imam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve staj çalışmaları

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) 14 Haziran 1973 gün ve 14574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.”

31/07/2009 tarih ve 27305 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan imam Hatip Liseleri Y^etmeliği
24/03/2010 tarih ve B.08.0..DÖG.0.14.01.9.199 sayıh Onay
07/09/2013 tarihli MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
MEB Yönetici ve öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

İlgi (b) imam Hatip Liseleri yönetmeliğine göre hazırlanan ve ilgi (c) Onayla uygun bulunan imam Hatip Liseleri ile Anadolu imam Hatip Liseleri öğrencilerine mesleki uygulama ve staj alışmalarını düzenleyen ilgi (ء) Onay ilgi (d) Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin yayıı^anmasıyla y^ürlükten kalkmıştır.

İmam Hatip Liseleri ve Anadolu imam Hatip Liselerindeki mesleki uygulama ve staj çalışmalarının bundan böyle ilgi (d) Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 126, 127, 128, 129,130, 131, 132 ve 133 üncü maddelerine göre yapılması gerecektedir.

İlgi (a) Milli Eğitim Temel Kanununun 32. maddesinde ” imam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik, ve Kıır’aıı Kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine girilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulayan öğretim kurumlandır.

Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayıcı pogramlar uygulayan imam Hatip eğelerinden mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümü mesletoe görev almasa da mesleki alanda yetiştirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca Milli v^lığa başarıyla hizmet edecek dini vecibeleri ve şartları yerine getirecek, inançla çağın gelişen ve değişen toplum itoiyaçlarına manevi yönden cevap verebilecek mesleki formasyona sahip örnek insan yetiştirilmesi de bir zarurettir.

İmam Hatip Lisesi ve Anadolu imam Hatip Lisesinden mezun olan öğrencilerin mesleğe atandıklarında;

1־ Hizmet üretebilmeleri
1- Görevlerini güvenle yüzebilmeleri,
3־ Öğrendikleri bilgilerin ^atik hayata rahatça uygulamasını yapabilmeleri,
3- Görevleri esnasında halkın itimat ve güvenini k^anabilmeleri,
5־ Görevlerinde daha başarılı ve halka daha çok yararlı olabilmeleri için;
Hitabet ve Mesleki Uygulama Derslerinden de yararlanılarak ekte sunulan esaslar çerçevesinde Mesleki uygulama ve staj çalışmaları yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin maddesinde okul müdürü;
Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi müdürleri ayrıca okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak, okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla, dinî konularda halkın bilgile^irilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda mülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumlan ve diğer kurum ve buluşlarla işbirliği yapar. Mesleki Açık öğretim Lisesi imam-hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır. Ayrıca okulun mescit, küphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim progamlarındaki ilkelere uygun olarak ıslanılmasın! sağlar.
86/6 maddesinde öğretmenler;
“Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki Armalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bil^le^irilmesine yönelik faaliyetlere katılır.” denilmektedir.
Buna göre;
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “Hitabet ve Mesleki Uygulama” dersi ile mesleki uygulama ve staj çalmalarında öğrendiklerini pratik hayatta uygayabilmeleri ve görevlerinde başarılı olabilmeleri için mesleki uygulama ve staj çalışmaları önem arz etmektedir.

 

 

 

İlgili Makaleler