Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet yurtdışı din görevlisi sınav duyurusu bay/bayan 2013

Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yıl olmak üzere beş yıla kadar uzatılabilecektir. Ancak, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen yurtdışındaki din görevlilerini, sürelerine bakılmaksızın geri çağırmaya yetkilidir.

Sınavlarda başarılı olan personelin görevlendirileceği ülkeler, hizmet bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Başkanlıkça belirlenecektir.
Yurtdışı sınavına başvuran evli din görevlilerinden eşlerin her ikisinin de sınavı kazanmaları durumunda aile bütünlüğü göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca birbirine yakın bölgelerde planlanmalarına özen gösterilecektir.

Başvuru için aranılan şartlar

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A-5’inci maddesinde sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

b) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

c) İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu veya AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunu olmak. Başvuru süresi bitim tarihi itibariyle; lisansüstü diploması olanlar için 3 (üç) yıl, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için 4 (dört) yıl, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve AÖF İlahiyat Ön Lisans mezunları için 6 (altı) yıl (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam-hatiplik ve vekil müezzin kayyımlıkta geçen süreler dahil) fiili olarak (askerlik hariç) görev yapmış olmak,

d) 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan MBSTS’nin herhangi birinde yurtdışı bölümünden en az 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmak,

e) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak,

f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf tutulmuş olmak,

g) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeterliğine sahip olmak,

h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

i) Başvuru süresi bitim tarihi itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

j) 4. grup iller ve 5. sınıf ilçelerde görev yapan ilçe müftüleri ve vaizler için başvuru tarihi itibariyle bulundukları yerlerde en az 2 (iki) yıl fiilen görev yapmış olmak,

k) Başvuru süresi bitim tarihinden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak, (halen uzun süreli ihtisas kursunda olup kursu 2013 yılı içerisinde sona erecek olanlar sınava başvurabilirler.)

l) Bir görevli Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışına uzun süreli din görevlisi olarak en fazla 2 (iki) kez görevlendirilebilir.

m) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olanların, ikinci kez uzun süreli yurtdışı görevine başvurmaları halinde, yurtiçi görevine başlamasından sonra başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puan almaları ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları durumunda yurtiçi görevine başlamasından itibaren fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Vekil imam-hatipler ve vekil müezzin-kayyımlar ile sözleşmeli statüde çalışanlar sınava başvuramazlar.

Adayların başvuracağı merciler ve başvuru tarihi:

Sınava katılmak isteyenler 12.06.2013 – 26.06.2013 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar;

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,

b) İl ve ilçe müftülüklerindeki görevliler ile Eğitim merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları yerin İl müftülüklerine,

c) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar görevli bulundukları din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerine başvuracaklardır.

Başvuru için adayın yapacağı işlemler:

a. Merkez kuruluşunda görevliler, başvurularını kendi birimlerine yapacaklardır. Birimler başvuruda bulunan adayların evraklarını ve isim listesini bir üst yazıyla Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ileteceklerdir.

b. İl ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinde görevli adaylar, istenilen belgelerle birlikte bulundukları yerin il müftülüklerine şahsen başvuracaklar ve kayıtlar İKYS il yöneticileri tarafından yapılacaktır.

c. Merkez kuruluşundaki görevliler ile yurtdışında kısa süreli görevli olan personel ise EK-1 Form’unu Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirecek ve bilgisayarla doldurup yazdırdıktan sonra imzalayarak ilgili birime veya müşavirliğe/ataşeliğe teslim edeceklerdir.

d. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar EK-1 Form’a aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

a. Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden indirilerek ya da başvuru mercilerinden temin edilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulacak “Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş” (EK-2),

b. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

c. Öğrenim durumlarını gösterir diploma veya belgelerin onaylı fotokopileri,

d. Lisansüstü öğrenim yapanlar için devam ettiğine veya bitirdiğine dair belgenin onaylı fotokopisi,

e. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile yurtdışında görev yapmış olup Türkiye’ye döndükten sonra iki yıldan az çalışmış olanlardan uzun süreli yurtdışı görevine ikinci kez başvuranlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az altmış puan ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin onaylı fotokopisi,

f. Uzun süreli yurtdışı görevine başvuranlar için askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belge,

g. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin onaylı fotokopisi,

Başvuru mercileri tarafından yapılacak işlemler:

a. Merkez kuruluşundaki birimler, başvuruda bulunan adayların evraklarını ve isim listesini bilgisayara kayıt işlemlerinin yapılması için 26.06.2013 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce ileteceklerdir.

b. İl müftülüklerinde başvuruları almakla görevli İKYS il yöneticileri, kayıt işlemlerini internet adresi üzerinden online olarak yapacaklardır.

c. Başvuruları almakla görevli İKYS il yöneticileri, adaya ait belgelerin doğruluğunu tespit ettikten sonra ilgili internet adresi üzerinden “T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu”nu (EK-1) doldurup aktivasyon işlemini gerçekleştirecek ve çıktısını adaya verecektir.

d. İl Müftülüklerinde aktivasyonu işlemini yaptırmayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

e. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

f. Müşavir veya ataşelikler yurtdışından başvuran adayların evraklarını ve isim listesini bilgisayara kayıt işlemlerinin yapılması için 26.06.2013 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar faksla Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletecek olup asılları posta ile gönderilecektir.

g. Kayıt işlemleri yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav:

a. Sınav, mülakat şeklinde yapılacaktır. Adaylar mülakat tarihlerini Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir. Mülakat için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b. Mülakatta en az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan adaylar ayrıca Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu mülakatına alınacaklardır.

c. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve sicil numaralarını girerek Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir. Mülakat sonuçları ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçecektir.

d. Mülakat sınavı;

1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),

2) Temel İslam Bilimleri (Ana Konularıyla Kur’an, Meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, Tefsir ve Hadis Usulü, Hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, Peygamberimizin Hayatı, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi),

3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih ve coğrafya ile genel kültür, konularını kapsayacaktır.

Diğer hususlar:

a. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan adaylar, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.

b. Bu duyuruda belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

Ekler :

1- Yurtdışında Görevlendirilecek Din Görevlisi Başvuru Formu (EK-1)

2- Din Görevlisi Aday Bilgi Formu (EK-2)

 

İlgili Makaleler