Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet Kuran Kursu Öğreticisi Alımı Yapacak

 

2013 Yılı Başkanlık Personeli İçin Naklen K.Kursu Öğreticisi Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

I- Naklen Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan, Kadro Derecesi ve Sayısına Göre Dağılımı

 

SINIFI

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO SAYISI

DHS

Kur’an Kursu Öğreticisi

1-9

300

II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.      Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.      Halen Başkanlığımız teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi unvanı dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

4.      Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

5.      Geçerlilik süresi dolmamış Kur’an kursu öğreticisi yeterliğine sahip olmak ( 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak),

6.      Başkanlığımızca 2011, 2012, 2013 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavından (MBSTS) nakil puanına sahip olmak,

7.      İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

8.      Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

 

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

a)      Başvuru İşlemleri

1.    Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 16/07/2013 — 30/07/2013 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatlerinde istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.     İl Müftülüklerinde İKYS il yöneticileri, Başkanlığımız İKYS programı üzerinden müracaat alma işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.     İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra, İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.      İl Müftülükleri tarafından yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

5.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 30/07/2013 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 

b)     Sınav İşlemleri

1.     Sınava başvuruların kontenjan sayısından fazla olması halinde, MBSTS puan sırasına göre üç (3) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

2.     Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

3.    Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.     Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5.     Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

6.    Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

7.    Adaylar; sözlü sınav için “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız İKYS programındaki https://ikys.diyanet.gov.tr “Sınav” menüsünde yer alan “Sınav İşlemlerim” sekmesinden öğrenebileceklerdir. Kullanıcı hesabı bulunmayan personel ise, sayfada yer alan “Yeni Kullanıcı Hesabı Oluştur” sekmesindeki bilgiler doğrultusunda kullanıcı hesabı oluşturacaktır.

 

c)      Atama İşlemleri

1.     Atamalar, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2.     Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3.     İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilecektir.

4.     Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adayın ataması yapılacaktır.

 

d)     Diğer Hususlar

1.     Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2.     Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

5.     Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

6.      Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza veadresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.      Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

1.    T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.    İmam Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olduğunu gösterir belge (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3.     Hafızlık Belgesi (hafız olduğunu beyan edenler için)

4.     Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 

NOT:

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 

V- Sınav Konuları

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık giriş sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3.      Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

VI- İletişim

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :

(0312) 295 70 00

 

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 


 

İlgili Makaleler