Mensuplar – MANSUBLAR * NASBLAR

Mensuplar Cümle içindeki durumundan ötürü nasbı gereken unsurlara mansublar المَنْصُوبَاتُ denir.   1- MUTLAK MEFUL المَفْعُولُ المُطْلَقُ Mutlak meful, fiilden sonra, fiilin manasını kuvvetlendirmek, çeşidini bildirmek, sayısını bildirmek veya vekalet etmek için gelen, o fiille aynı kökten bir mastardır. Dört farklı kullanımı vardır; a) Kuvvetlendirmek için; Fiilin mastarı tekrar edilir. كَسَرَ الوَلَدُ الزُّجَاجَ كَسْرًا : Çocuk camı bir kırdı ki!   نَامَ الرَّجُلُ المُتْعَبُ نَوْمًا...

Mefulü Mutlak Arapça Gramer Dersleri

Hakkında Derlenen Bilgiler : TARİF-1: Bir âmilin fâilinin yapmış olduğu iş ile AYNI mânada olan; masdar veya masdar_binai_ merre veya masdar_binai_nevi olan kelimeye "Mefulü Mutlak" denir. Örnek : ( يمشون مشياً هوناً ) Mefulu mutlak ile yapılan cümlede, fiil kesbî dir bilgisi saklıdır TARİF-2: Bir âmilin fâilinin yapmış olduğu iş ile FARKLI mânada olan; masdar veya masdar_binai_ merre veya masdar_binai_nevi olan...

Mefulü bih Arapça Gramer Dersleri

  MEF'ÛL Hakkında Derlenen Genel Bilgiler: Fiil cümlesini oluşturan elemanların (unsurların, bileşenlerin) tamamı, Kur'an-ı kerim'deki her fiil cümlesinde mevcuttur, ancak bu elemanların çoğu hazf edilmiştir. KİM fiildeki hükümleri (saklı emirleri) ihyâ etmeye çabalarsa, hazf edilmiş elemanlar kendi kıssalarıyla (yaşadığı olaylarla) öğretilir. 1.Eleman : Fiil : NE yaptı?  2.Eleman : Fiili yapan : KİM yaptı ? … (Fâil, Nâibu fâil, İsmi fâil, mübtedâ, ....gibi) 3.Eleman...

MEF’ÛLÜN FİH Arapça Gramer Dersleri

  MEF'ÛLÜN FİH (Zarfu'z Zaman ve Zarfu'l Mekân) Hakkında Derlenen Bilgiler: Fiilin işlendiği zamanı ve yeri bildiren mef'ûldür. Diğer adı ise, Zarf'dır. Mef'ulün fih, ibarede mezkûr olan işin hadesin kendisinde yapıldığı zaman veya mekânın ismidir. Mef'ulün bihin NASB olmasının şartı . (a) Zaman zarfında ( فِي ) nin takdir edilmesidir. (b) Mekân zarfında, şayet mekân mübhem olmayıp, muayyer olursa (...

MEF’ÛLÜN LEH Arapça Gramer Dersleri

  MEF'ÛLÜN LEH (Lieclih) Hakkında Derlenen Bilgiler: Mef'ulün leh, mezkur olan fiilin hadesi, kendisi için işlendiği şeyin ismidir ve NASB olmasının şart, lâm'ın takdir edilmesidir. Fiilin oluş sebebini (nedenini, niçinini) bildiren mef'ûl dur. -den dolayı, sebebiyle, -sın diye, tâ ki, zîrâ, maksadıyla, uğruna gibi mânâlara gelir.Harfi cersiz gelmesi için şu beş şartın berâber bulunması gerekir. Şâyet biri eksik olursa, mef'ûlün...

MEF’ÛLÜN MEAH Arapça Gramer Dersleri

  Mef'ulün meah, terkipte lafzan veya mânen var olan fiilin mâmulünün berâberliğini ifade etmek için vâv'dan sonra zikredilen isme denir. Özetle, berâberlik bildirir ve sadece vâvu'l-ma'iyye'den sonra gelir. Sevgide fâil (seven) - mef'ul (sevilen) ilişkisini özetleyen çok güzel bir kıssa: Şah-ı Nakşibend (KaddesEllahu Sırrahu), sayfa 291, Semerkant Yayını: Hace Alâüddin ksa anlatmıştı: "Şah-ı Nakşibend hazretlerine bağlanmış olduğum ilk günlerdi.... Onun beni kabul...

HAL Arapça Gramer Dersleri

  Hâl Hakkında Derlenen Bilgiler : Hâl'i NASB eden âmil, fiildir veya şibhi fiildir veya mânayı fiildir. Şartı, hâlin nekre olması ve hâl_sahibinin de mârife olmasıdır. Hâl, cümle-i haberiye olur ve âmilinin hazf edilmesi câizdir. Hâl; lafzi fâil, zamir veya lafzi mefulün bih veya mânevi mefulü bihin heyetini (durumunu) beyan eden mensubtur, mamuldur. Hâl'in nekire bir isim olması şarttır. Hâl sahibine...

Hal Çeşitleri Arapça Gramer Dersleri

  Mânevi meful-hâl'a örnek: ( هَذَا زَيْدٌ قَائِماً ) İşte bu kâim olduğu hâlde Zeyd'tir. cümlesindeki ( قَائِماً ) lafzı, ( أُشِيرُ ) mânasında olan ismi işaretin mânen mefulü durumundaki ( زَيْدٌ ) lafzından hâl'dir. 1) Hâl-i dâime: ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَوْجُودٌ قَادِراً ) "Muhakkak ki Ellah'ü Teala, kudreti her şeye yeter olduğu hâlde mevcuttur." ( قَادِراً ) lafzı,...

Temyiz Mümeyyiz Arapça Gramer Dersleri

  Mümeyyez ( اَلْمُمَيَّزُ ), Lafzî Kıyasî Âmil'dir. Bu âmil, İsmi Mübhemi Tam veya Mukadder Olan Zat olarak da tanımlanmıştır. Mübhem'in lügat mânası: İyice belli olmayan, mutlak aşikar olmayan, belirsiz, gizli demektir. Mukadder'in lügat mânası ise : Tâyin olunmuş, Kısmet, Kader, Miktarı tâyin ve takdir edilmiş olan, Kazâ, Kıymeti biçilmiş, Beğenilmiş, Yazılmış olan, Yazılı olmayıp da mânen murâd ettiği anlaşılan demektir. Yazılı...