NUH ALEYHİSSELÂM

NUH ALEYHİSSELÂM     Nuh Aleyhisselâmın Soyu:    Başa Dön   Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.   Nuh Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili:    Başa Dön   Nuh Aleyhisselâm; uzun boylu, esmer, ince tenli, uzunca başlı, büyük göz­lü, uzun ve enli sakallı, iri vücudlu idi. Kendisinin kolları ve bacakları ince,uylukları etli idi.   Nuh Aleyhisselâmın Kavmine Peygamber Olarak Gönderilişi:    Başa Dön   Nuh Aleyhisselâmın meskeni...

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL           Nübüvvet:    Başa Dön       Akıl sahibi kulların, üzerlerindeki dünya ve Âhiret işleri hakkın­da, Allah ile kulları arasında yapılan Elçilik demektir.       Nebî:    Başa Dön       Kendisine, Melek tarafından vahy veya kalbine ilham olunan, ya da, Salih rü'yâ ile uyarılan zât demektir.       Resul:    Başa Dön       Resul  ise, Resul olması haysiyetile, Nübüvvet Vahy'inin fevkında özel bir...

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL     Nübüvvet: 2 Nebî: 2 Resul: 2 Nebîlik Ve Resulluğun Allah Vergisi Oluşu: 2 Peygamberlerin Sıfat Ve Faziletlerinden Bazıları: 2 Peygamberlerin İlki Ve Sonuncusu; Nebi Ve Resullerin Sayısı: 3 Muhammed Aleyhisselâm'ın Hem Nebî, Hem Resul Oluşu: 3 İnsanlara Gönderilen Her ...

FETRET DEVRİ

FETRET DEVRİ   Fetret devri, Fetret çağı; Yüce Allah'ın gönderdiği Peygamberlerden iki Pey­gamber arasındaki -İsâ Aleyhisselâmla Muhammed Aleyhisselâm arasında oldu­ğu gibi- Peygamberliğin, kesintiye uğradığı, Peygambersiz zaman, durgunluk za­manı demektir. Rivayete göre: İsâ Aleyhisselâmla Muhammed Aleyhisselâm arasındaki Fet­ret müddeti, altı yüz yıldır. Kur'ân-ı kerim'de, Fetret devri ile ilgili âyette şöyle buyrulur: "Ey Ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda, gerçekleri apaçık söyleyip duran Resulümüz (Muhammed) gelmiştir, ki, bize, ne (Cennetle) bir Müj-deleyici,...

ZEKERÎYA ve YAHYA ALEYHİSSELÂMLAR

ZEKERÎYA ve YAHYA ALEYHİSSELÂMLAR   ZEKERÎYA ve YAHYA ALEYHİSSELÂMLAR. 2 Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki: 2 Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Peygamberliği: 2 Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Allâh'dan Bir Oğul Dileyişi Ve Yahya Aleyhisselâmla Müjdelenişi: 2 Yahya Aleyhisselâmın Doğuşu: 3 Yahya Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: 3 Yahya Aleyhisselâmın Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri: 3 İsrail Oğullarının Yahya Aleyhisselâma Kimliğini Ve Görevini Sormaları: 5 İsrail Oğullarının Yahya Ve Zekeriyyâ Aleyhisselâmları Şehid Etmeleri: 5     Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki:    Başa Dön   Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisse-lâmlara, Süleyman...

ZULKARNEYN ALEYHİSSELÂM

ZULKARNEYN ALEYHİSSELÂM   Zulkarneyn Aleyhisselâmın İsmi, Soyu Ve Peygamber Olup Olmadığı?   Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın­da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa'b b.Abdullah'ülkahtânî olduğu söylendiği gibi, babasının Hım-yerîlerden olduğu da, ileri sürülmektedir. İbn.Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbî'den sırasıyla kitabı­na geçirirken, Sa'b b.Karîn b.Hemal'ı, -Yüce Allanın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal'ı kayd edip ona da, Yü­ce Allanın Tübba' adını...

UZEYR ALEYHİSSELÂM

UZEYR ALEYHİSSELÂM   Uzeyr Aleyhisselamın Soyu:   Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.   Uzeyr Aleyhisselâmın Esirliği Ve Peygamberliği:   Buhtunnassar; Beytülmakdis'i yıktığı zaman, İsrail oğullarının Tevrat okuyan­larından ve Bilginlerinden öldürdüğü kırk bin kişi arasında, Uzeyr Aleyhisselâ­mın babasını ve dedesini de, öldürmüş; o sırada, küçük bir çocuk olan Uzeyr Aleyhiselâmı, küçük gördüğü için, öldürmemişti. Kendisinin, Tevrat okuduğunu da, kimse bilmiyordu. İsrail oğullarından alınan esir çocuklarla birlikte, o da, Bâbil toprağına götü­rülmüştü. Buhtunnassar'ın elindeki esirler içinde, Danyal...

DANYAL ALEYHİSSELÂM

DANYAL ALEYHİSSELÂM   DANYAL ALEYHİSSELÂM.. 2 Danyal Aleyhısselamın Soyu: 2 Danyal Aleyhisselâmın Resul Olmayan Bir Nebi (Peygamber) Oluşu: 2 Danyal Aleyhisselâmın Esir Edilerek Babile Götürülüşü: 2 Danyal Aleyhisselâmla Üç Arkadaşının Zindana Atılışı: 2 Danyal Aleyhisselâmın Buhtunnassar Katında Yüksek Bir İtibar Kazanışı: 4 Danyal Aleyhisselâm'ın Buhtunnassar'dan Sonraki Durumu: 4 Enbiya Suretlerinin Danyal Aleyhisselâm Tarafından İpek Kumaşlara Çizilişi: 4 Danyal Aleyhisselâmın Vefatı, Cesedi Ve Kabri: 5     Danyal Aleyhısselamın Soyu:    Başa Dön   Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı.   Danyal Aleyhisselâmın Resul Olmayan Bir Nebi...

IRMIYA ALEYHİSSELÂM

IRMIYA ALEYHİSSELÂM   . 2 İrmiya Aleyhisselâmın Soyu: 2 İrmiya Aleyhisselâmın Peygamber Olarak Gönderilişi: 2 Buhtunnassar Beytülmakdis'te: 7 Buhtunnassar'ın İrmiya Aleyhisselâm'ı Zindandan Çıkarışı: 8 Beytülmakdis'in İmar Edilişi: 10 İrmiya Aleyhisselâm'ın Yüz Yıllık Ölümünden Sonra Diriltilişi: 11 Yüz Yıllık Ölümden Sonra Diriltiliş Hadisesinin Kur'ân-I Kerim'de Açıklamışı: 11     İrmiya Aleyhisselâmın Soyu:    Başa Dön   İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İm-ran Aleyhisselâmın soyundandı. Kendisinin, Hızır Aleyhisselâm olduğu ve zaman zaman sahralarda ve şe­hirlerde görüldüğü söylenmişse de, İrmiya Aleyhisselâmın Hızırlığı hakkındaki haber, sahih değil denilmiştir.   İrmiya Aleyhisselâmın Peygamber Olarak...

ŞA’YA ALEYHİSSELÂM

ŞA'YA ALEYHİSSELÂM   Saya Aleyhisselâmın Soyu:   Şâ'yâ b.Emus veya Emsıya'dır.   İsrail Oğullarının Musa Aleyhisselâmdan Sonraki Durum Ve Tutumları Şâ'yâ Aleyhisselâmın Peygamberliği:   Mûsâ Aleyhisselâmdan sonra, İsrail oğullarının başına bir hükümdar geçtikçe, Yüce Allah, ona, doğru yolu gösterecek bir Peygamber gönderirdi. Peygamber, kral ile Yüce Allah arasında vâsıta olur, dilediğini ona, Vah-yederdi. İsrail oğullarına, yeni bir Kitap ta, inmezdi. Onlar için, Tevrat Şeriatından başka Şeriat da, olmazdı. Ancak, Tevrat'a ve Tevratın içindeki...