2- Dîni Yıkmak Maksadıyla Zındıkların Uydurması-İslam Düşmanlığı: Hadis Usulü Online Oku

42309


2- Dîni Yıkmak Maksadıyla Zındıkların
Uydurması-İslam Düşmanlığı:

 

Müslümanların birliğini, dirliğini bozmak,
inançlarını zayıflatmak amacını güden zındıklar, bu düşüncelerini
gerçekleştirmek için müslümanlara şevket ve devlet kazandıran İslam’ı tahrif
etme yolunu seçtiler. Kur’an-ı Kerim, karşı konulmaz icazı ile, aşılmaz bir kale
idi. Emellerini ancak hadisler üzerinde gerçekleştirebilirlerdi. Çalışmalarını
genellikle müslüman kisvesi altında yürütmeye de önem veriyorlardı. Büyük hadis
bilgini Şa’bi (v.103/721)’de, “batıl fırkaların en tehlikelisi olan Rafıziler,
sevdikleri veya korktukları için değil, müslümanlara karşı duydukları kin ve
nefret sebebiyle, onlara fenalık yapmak için İslam’ı kabul etmişlerdir” der.
Bunlar hiçbir ölçü tanımadan hadis uydurmuşlardır. “Rabbini Mina’da boz bir
deveye binmiş olarak gördüm.” gibi sözler bu ölçüsüzlüklerinin, hangi boyutlara
ulaşmış olduğunu göstermektedir.

Bu zındıklardan biri de hurafeler ve
uydurmalarla doldurduğu kitabını bir ağacın kovuğuna yerleştirip kurşunla
kapatmış, bir süre sonra ortaya çıkıp falan yerdeki ağacın içinde bir kitap
bulunduğu, o kitapta yazılanlara uyulması gerektiğinin kendisine rüyasında
gösterildiğini söylemiştir.

Ancak belirtelim ki, zındıklar gerek resmi takip
gerekse ilmi takipsonucu düşündüklerini istedikleri ölçüde
gerçekleştirememişlerdir. Çünkü bunlar İslam düşmanı olarak tanınıyorlardı.

[1]
 

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra
kurulan İslam devleti kısa bir zamanda çok güçlenmişti. Bu devlet O’nun vefatı
üzerinden çok geçmeden bütün Arabistan’ı kapladığı gibi İran ve Horasan içlerine
kadar yayıldı. Yıkılan imparatorluklar, devrilen saltanatlar, bozulan
menfaatler, kısa bir süre sonra İslam düşmanlığına döndü. Öte yandan İsamiyet’i
yıkamayanlar, kuvvetlenmesine engel olamadıkları gibi onu içinden yıkmak için
inanç esaslarına fesat sokmak; böylece İslam birliğini parçalamak yoluna
gittiler. Çoğu müslüman olmuş görünerek bir çok yabancı fikir ve hurafeleri
hadis kılığında İslam Dini’ne soktular.

[2]
      

İslâm düşünce ve medeniyetinin kısa bir müddet
zarfında benzeri görülmemiş hızla yayıldığı, hatta Bizans, Rum ve İran Sâsânî
imparatorlukları olmak üzere bir çok devletleri etkisi altına aldığı bilinen bir
husustur. İslâmın ortaya çıkmasıyla başlayan İslâm düşmanlığı, zındıklar
tarafından, müslümanlara şevket ve devlet kazandıran İslâm’ı tahrif etme şeklini
almıştır.

[3]

Mevzu hadîslerin epey bir kısmı bu cânibten
gelir. Hammad İbnu Zeyd, Zındıkların ondört bin hadîs uydurduğunu belirtir.[4]
Hadîs uyduran zındıklardan Abdu’l-Kerîm İbnu Ebî’l-Avcâ (v.160/776), Halife
Mehdî zamanında idam edilmek üzere yakalandığı zaman “Aranıza dört bin hadîs
soktum, bunlarla helâli haram, haramı da helâl kılıyorum” der. Muhammed İbnu
Sa’îd eş-Şâmî el-Maslub Hz. Enes (radıyallahu anh)’ten merfu olarak şu hadîsi
rivayet etmiştir: “Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra, Allah’ın
dilediği dışında peygamber gelmeyecektir”. O buradaki müstesna’yı hadîse ilave
etmiştir. Çünkü, mensubu bulunduğu zındıka peygamberlik iddiasında idi.

[5]

Bu işi genellikle mecusi dinine mensup olan ve
“zındık” denilen kimseler yapmaya çalışmışlardır. Bunlar İslam Dini’nin hızla
yayılmasıyla, kendi dinlerinin tehlikeye girdiğini görmeleri üzerine, İslam
Dini’nden ve müslümanlardan intikam almak için, müslüman kılığına girip İslam
inancına aykırı inançlar yaymaya, bu maksatla da hadis uydurmaya başlamışlardır.

Zındıkların İslam Dini ve akaidi üzerinde
bıraktıkları kötü iz, çok derin olmuştur.

[6]
   
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 154-155.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 49.[3]

Sabahattin Yıldız, İsmail Kaya, Şamil İslam Ansiklopedisi: 4/179.[4]

Itr, Menhec: 303.[5]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/141.[6]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 11. sınıf: 56.