İlahiyat Haber

Tefsir Usulü Ondan Sorulur

 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı olan, ayrıca bu sene faaliyete geçen Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde de ders veren yılların emektarı Muhsin Demirci Hoca, öğrencisi olamasam da gıyaben kendisine teşekkür ve minnet borçlu olduğum, ilahiyat camiasının değerli akademisyenlerinden biri.
 
Kendisi, Kur’an’ın Müteşabihleri Üzerine, Vahiy Gerçeği, Kur’an Tarihi, Kur’an ve Yorum, Kur’an’da Toplumsal Düzen, Konulu Tefsire Giriş, Kur’an’da Evrensel İlkeler, Kur’an’ın Ana Konuları,Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi, Tefsire Giriş, Tefsir Terimleri Sözlüğü,Kur’an’da Sosyal Gerçeklik, Kur’an’a Göre İnsan ve Dinî Sorumlulukları, Lokman Suresi ve Ahlakî Öğütler, Tefsirde Metodolojik Sorunlar gibi ilgili alanlarda büyük boşluklar dolduran eserlerin sahibi velud bir ilim adamı.

Doyurucu ve yönlendirici bir üslubu yakalamak kolay olmasa gerek

Muhsin Demirci Hocanın Kur’an’a ve tefsire dair eserleri önemli. Çünkü bu alana dair metodolojik, dilsel, tarihsel, anlamsal-yorumsal bilgileri, yorum ve yaklaşım tarzlarını büyük alanlı başlıklar altında öz ve özet bir biçimde derli-toplu olarak veriyor. Kur’an, Tefsir, Tevil, Meal/Tercüme, Usul-ü Tefsir, Ulumul-Kur’an gibi konular, detayları, boyutları, derinlikleri cidden uzun ve yorucu emek gerektirerek değerlendirilebilecek konulardır. İrili-ufaklı birçok klasik-modern, yerli-yabancı, bütüncül/ansiklopedik-müstakil araştırma-inceleme gerektiren alanlarda hem geçmiş müktesebatı hem de aktüel gelişmeleri takip etmek de yoğun bir emek ister. Üstelik çalışılan bu konularda gereksiz uzatmalara dalmadan, mevzuyu kuşa da çevirmeden harmanlayıp değerlendirmeler ve çalışmalar yapmak, üstelik sağlam ve güvenilir bir usul zemininde sadece bilgilendirici değil doyurucu ve yönlendirici bir üslubu, derinlik ve tutarlılığı yakalamak kolay bir şey olmasa gerek.

Muhsin Demirci Hocanın eserlerinde bu bahsi geçen özellikleri görmek mümkün. Sistematik temel-detay örgüsü, sahih bilgi ve yorumlara rağbet etme kaygısı bağlamında zikri gereken noktalara teması da eklenince bütün bu kitapları okurken rahatlıkla hissettiğim, pratik olduğu kadar kuşatıcı, adeta imbikten süzülmüş bilgilerle dopdolu eserlerin müellifi kendisi… Onun her kitabını elime güvenle ve heyecanla alırken, ayrıca yeni şeyler öğreneceğimi ve değişik noktaların farkına varacağımı düşünüyor ve her seferinde yanılmadığımı düşünüyorum.

Onun eserleri, sağlam bir zemin, hazırlayıcı bir farkındalık da kazandırıyor

Tabii ki kendisi zincirin bir halkası ama önemli, okunması gerekli bir halkası. Konulu, kavramsal, metodolojik, eğitimsel, ansiklopedik vs. Kur’an-Tefsir araştırma-incelemelerinin zengin içeriklerle ve sosyal, fennî, dilsel, felsefî ilim ve disiplinlerle mukayeseli olarak yoğunlaştığı, -istisnaları olmakla birlikte- her birinin ilmî-irfanî değeri haiz olduğu malum olup mutlaka istifade edilmelidir. Ama bu eserlerden önce sağlam bir zemin olması, hazırlayıcı bir farkındalık kazandırması açısından da Muhsin Demirci hocanın eserleri ayrıca bir öneme sahip.

Son olarak şunu söylemeliyim. Ben fakire tefsir ilmini sevdiren, ciddi ve yoğun olarak tefsir ve bağlantılı ilimlerle ilgilenmeme ve bu alana dair bir şeyler yazmama ve çapımca üretmeme vesile olan hocamdan ve tabii ki eski-yeni bu ve sair ulum-u İslamiyeye katkısı olmuş âlim ve ariflerimizden Allah razı ve mutmain olsun.

Kur’an’la hemhal olmak büyük bir nimet, tarifsiz bir mutluluk ve pahasız ilahi ikramdır vesselam.

 

Ömer Faruk Karataş

Dünyabizim

İlgili Makaleler