Kelam-Akaid Kitapları İndir

Kabir Alemi Kitabı İndir İmam Suyuti

Kabir Alemi Kitabı İndir İmam Suyuti

Mukaddime Alİah’a sonsuz hamdler olsun ki; istediğini gaflet uykusundan uyandırmış, sevdiğini en yüce derece ve makamlara yükseltmiş, yü­künü ondan alıp, onu yanına Alem-i Beka ve Berzaha nakletmiştir. İhlas kaftanına (kefenine) bürünmüş bir şahadetle Allah’tan başka ilah olmadığına, şeriki bulunmadığına şehâdet ediyorum. Yi­ne şehadet ediyorum: Muhammed (Aleyhi’s-sâlâtü ve’s-selâm) Onun kulu ve elçisidir. En şerefli bir din ile göndermiş, ve kendisine en kerim bir şekilde dost olmuş. Ona ve yüce âl ve ashabına salat ve rahmet olsun. (Amin). Bu kitap ruhların şiddetli bir iştiyak ile Öğrenmek istediği Ber-zah [1] âlemi hakkında yeterli ve dertleri giderecek malumatı içine almaktadır. Bunda şu konulan işledim: Ölümün fazilet ve durumu, ölüm meleğinin ve yardımcılarının sıfatları, sekeratta ölünün basma gelen durum; ruhun bedenden ay­rılıp Allah’a yaklaşmasından sonraki hali, ruhun diğer ruhlarla top­lanması ve bundan sonra bir yerde yerleşmesi, kabrin durumu, ölü­yü sıkıştırması, fitnesi, azabı ve darlığı, kabirde faydalı olan* şey­ler.. Bütün bu konuları bu kitapta zikrettim. Ölüm hastalığının baş­lamasından ta haşirde sûra üfürülünceye kadar olan bütün bu mer­halelere açıklama getirdim. Bu konuda merfu’ [2] hadislerden, mev­kuf! [3] ve maktu’ sözlerden naklettim. Bu naklimi hadis kitapların­dan ve mûtemed hadis imamlarından araştırarak yaptım. «Tezki-retû’l-Kurtubi» ‘de olan kısmı da tenkih [4] ve tahric [5] ile beraber on­da olmayan bir çok fazlalıkları da yazdım. ! Eserin adını «Şerh üs-Sudur bi Şerhi Halil Mevta ve EhU’l Ku-bur» (Ölülerin Hallerini Açıklamakla Gönüllere Açıklık Getiren Ki­tap) koydum. . Ümid ediyorum ki, Allah ömür verirse biri kıyamet alâmetleri hakkında, diğeri diriliş halleri, kıyamet, Cennet ve Cehennem hakkında geniş olarak bir iki kitap buna ilâve edeceğim. Allah bunu minnet ve keremiyle gerçekleştirsin Ebû Naym, Mücahit’den, Arkalarında dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.»jmealin-deki ayeti kerime hakkında şöyle rivayet etmiştir: Aye’tte|j bahse­dilen berzah, ölüm ile diriliş arasıdır. [6] İmamî Süyûti’nîn Hayatî, Eserleri Ve Hizmetleri Îsmî, Lakapları, Künyesi: Celaleddin Abu’l Fazl Abdurrahman b. Kemaleddin Ebu Bekr B. Muhammed el-Huzayri. Es-Süyûti E$-Şafii.. (849-911) (1445-1505) Mısır ve Suriye’de hüküm süren Memlükiler devletinin son za­manlarında Kahire’de yetişen ve Arap dilinde en fazla eser veren müelliflerden biri belki de birincisidir. Süyûtî i. Recep 849 (3 teşrin evvel 1445) de Kahîre’de doğmuş­tur. Ebul – Fa^l künyesini ona babasının dostlarından İzzeddin Ahmed b. İbrahim vermiştir. Süyüti, 9 baiırüık şeceresini tesbit etmiş­tir. Bizzat kaleme aldığı hâl tercümesini de ihtiva eden Hüsnüi – Mu-hazara’da atalarını birer birer sayar. Ona göre bu aile, menşei bakı­mından şarktan gelme olup, evvela Bağdad’ın şark

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler