Kelam-Akaid Kitapları İndir

Kur’an’a Göre İnançsızlık / Küfür Kavramı İndir

Kur’an’a Göre İnançsızlık / Küfür Kavramı İndir

KUR’AN’A GÖRE İNANÇSIZLIK (Küfür Kavramının Semantik Tahlili) ÖNSÖZ Elinizdeki bu kitabın aslı “Kur’an’a Göre Küfür Kavramı” isimli doktora çalışmasıdır. Doktora çalışmalarının aynen yayımı teamü­lüne uyarak çalışmamızı birkaç şeklî değişiklik hariç kitaplaştırmayı uygun gördük. Kısaca İslam’ın inkar edilmesi, peygamberlerin yalan­lanması anlamlarını taşıyan Küfür terimi, Türkçe’de sövüp saymak gibi çirkin bazı kullanımlara sahip olduğundan dolayı kitabın baş­lığında küfür kavramı “inançsızlık” terimiyle ifade edilmiştir. Küfür konusu, Kur’an’ın konu bütünlüğü ve ilgili terimlerin kav­ramsal alanları göz önünde bulundurularak incelenmek suretiyle Kur’an’ın kavram sistemi içinde gerçekleştirilecek tefekkür çabalarına bir nebze katkıda bulunulmaya gayret edilmiştir. Zira Kur’an’ı Kerim, insanların üzerinde düşünüp kendisine iman etmeleri ve yaşamlarına yansıtmaları istenen son ilâhî kelamdır. Bu çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmın­da, konunun önemi ve doktora tezi olarak seçilip işlenmesine etki eden faktörler zikredilmiştir. Tezde takip edilen yöntem ve kavram tefsiriyle ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca Anlambilimi açısından gelene­ğimizdeki bazı veriler değerlendirilmiştir. Birinci bölümde, küfür kavramının mahiyeti ve ne olduğu tesbite çalışılmış, küfrün değişik vasıfları ve tezahürlerinden ziyade özü üze­rinde durulmuştur. Bu çerçevede öncelikle küfür kelimesinin lugat anlamları tesbit edilmeye çalışılmıştır. İmkan ölçüsünde Arapça’da kaynak lugatlara ve şiir divanlarına müracaat edilmiş, mevcut bilgiler tasnif edilerek özellikle Kur’an’ın nâzil olduğu dönemdeki anlam tesbite gayret edilmiştir. İkinci aşamada ise, küfür kelimesinin geçtiği bütün âyetlere müracatla Kur’an’daki anlamı tesbite çalışılmıştır. Bu tahlil süreci küfür kelimesinin geçtiği siyaklarda kazandığı yeni an­lamlarla (vucûh) sınırlı kalmayıp yakın anlamlı ve karşıt anlamlı kelime veya kavramlarla da bütünleştirilmiştir. Bu çalışma gerçek­leştirilirken de özellikle kavramlarla ilgili tefsir kaynaklarına gidil­miştir. İkinci bölüm, birinci bölümün bir açılımıdır. Birinci bölüm konu­nun çekirdeğini oluştururken ikinci bölüm dallarını ve yaprak­larını meydana getirmektedir. Küfrün insan hayatına yansıması ve teza­hürünü anlatmaktadır. İlk bölümde soyut olarak incelenen konuların somut görünümleri, toplumsal yansımaları incelendiğinden kâfirlerin (inançsızların) tasviri şeklinde isimlendirilmiştir. Küfrün mahiyetin­den ziyade vasıfları hakkındadır. Dört ana başlık etrafında toplan­mıştır. İlk başlıkta kâfirler tasnif edilmiş ve temel özellikleri belirtil­miştir. Bu başlık aynı zamanda bölüme giriş mahiyetindedir. İkinci başlıkta İslam’ın temel unsurlarını inançsızların nasıl algıladıkları ve tür tepki gösterdikleri incelenmiştir. Üçüncü başlıkta ise, inkarcıların benimsedikleri dinlerine ve dini pratiklere karşı tavırları zikredilmiş, son olarak ise, İslam’a ve Müslümanlara karşı sergiledikleri tutumları belirtilmiştir.

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler