Kelam-Akaid Kitapları İndir

Cennet Bahçeleri Kitabı İndir İmam Birgivi

Cennet Bahçeleri Kitabı İndir İmam Birgivi

GİRİŞ Bilgi ve imana erişmemize öncülük eden, küfür ve günâhtan nehyeden Allah’a hamd-ü senalar olsun. Salâtü selâm; Allanın peygamberi ve sevgili habibi, dinlerin en hayırlısı (bulunan İslâmiyet) ile (ins-ü cinne) peygamber olarak gönderilen Muhammed (s.a.v.) e; iyilikte hep önce koşan hanedanına, itâaatle onlara tâbi olan ashabına olsun. Bu (İslâmî vecibeyi yerine getirdikden) sonra, (şu ciheti ifade etmek isteriz): iman, insanın üzerine ilk ve son olarak vacip olan şey olup, ruhların bedenden ayrılması sırasında istenecektir. Bilhassa vücud feyzini aslî maksadı ve malûm olan mîsakın alınmasından en yüce gaye de imandır. İman, ancak vâcib’ül-vücudu bilmekle (kalbde) hasıl olur ve ilâhî sıfatları isbat (ve ikrar) ile de kemâl (derecesin) e ulaşır. Akıllı her ferd üzerine bu bilgiyi, icmali ve tafsili imanı elde etmeye gayret göstermek, tevhid inancında taklidten kurtulup tahkika ulaşmak için beşeri takatimizin yetdiği kadar çalışmak vacibtir. İman, dinî inançların reîsi ve başıdır. İlmin aslını ve yakıynî bilgileri incelemeyi tekeffül eden ilim; tevhid ve (Allah’a mahsus) sıfatların ilmidir. Bu mevzuda yazılan (kitab)ların en güzeli ve telif edilenlerin en özlüsü; imamımız, İmam-ı Âzamın «el-Fıkhul-Ekber»idir. Sonra «Akâid-i Tahâvi, Akâid-i Ömer Nesefî, Akâid-i Sünûsî, Akâid-i Süyûtî»dir. Ganî olan Allanın rahmeti, onların üzerine olsun. Bu eserler, tanzimdeki güzellik, tertibdeki iyilik, fazlalıkları atmak ve arıtmakda son merhaleye ulaşmışdır. Dinin yüz akı olan esaslarını, inanç kaidelerinin faydalı incilerini içine almış ve güneşin yüzüne yazılmaya, etrafını süslemeye lâyık olacak bir değerde bulunmakla beraber, geniş delillerden uzak bulunduğu için, taklidten kurtulmaya yetmemektedir. Bu sebeple, muârazaya kalkışanların sorularını ve muhaliflerin delillerini bir tarafa bırakıp, sadece bu âlimlerin usûlünden hareket eden ve fakat aklî delilleri ve naklî esasları içine alan; muhtasar, sağlam bir metin hazırlamayı içimden geçirdim. Bu iş için Allah Teâlâya istiharede bulundum ve netice itibariyle bu risaleyi, Hz. Cebrail’in Peygamberlerin efendisine imandan sorduğunda onun verdiği cevabdaki tertip üzerine hazırladım. Resûl-i Ekrem (Cebrail aleyhisselâma verdiği cevabta) şöyle buyurmuşdu: «İman; senin Allah’a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye; hayır veya şer olsun kaderin Allah katından olduğuna iman etmendir». Bu (hadis-i şerifteki esas) yedi asıldan ibarettir. Bu esasların başına, imanın hakıykati bahsini ekledikden sonra, kitab sekiz fasıl oldu. Ben bu risaleye «İtikad Usûlünde Cennet Bahçeleri» adını verdim. Tevfik-ı ilâhisini bana yoldaş kılmasını, eserin telifini (ve mevzuun) incelenmesini kolay kılmasını Allah Teâlâdan dilerim. Çünkü O, duaları kabul eden ve hacetleri verendir.

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler