Kelam-Akaid Kitapları İndir

Akaid Konusunda Fetvalar Kitabı İndir

Akaid Konusunda Fetvalar Kitabı İndir

– ÖNSÖZ ÖNSÖZ Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla Bizi İslam’la şereflendiren Allah’a hamd olsun. Onun hidayeti olmasaydı biz doğru yolu bulamazdık. Ona hamd ve sena olsun.Onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Şehadet ederim Rabbim ve mabudum ibadet edilmeye sadece ve sadece kendisinin layık olduğu Allah’tır. Ondan başkası batıldır. Şehadet ederim ki Hz.Muhammed (s.a.s) Allah`ın kulu ve rasulüdür.Allah tarafından insanları şirkin karanlığından İslam’ın nuruna çıkartmak için gönderilmiştir. Allah’ın salat ve selamı Onun, ehli beytinin, mübarek sahabelerinin ve kıyamet gününe kadar onun yolunda yürüyenlerin üzerine olsun. En doğru söz Allah’ın kitabı, en güzel hidayet Rasulullah’ın gösterdiği yoldur. En kötü şey İslamda olmayan şeyler, yani bid’atlerdir. Her bid’at delalettir ve her delalet ateştir. Bu kitap Ibni Hacer El-Askalani’nin el yazması kitabından çevrilmiştir. Kitap Hicri 838-839 yıllarında ona akide konusunda sorulan soruların cevabını içermektedir: Bu el yazmasının iki nüshası vardır. Her iki nüsha da Dar’ül-Kütüb El-Mısriyye’dedir. Birincisinin numarası 1559, ikincisinin numarası ise 25-566’dır. İkincisinin sayfa sayısı 88’dir. Bu kitap da ikinci nüshaya göre hazırlanmıştır. – YAZAR HAKKINDA BİLGİ YAZAR HAKKINDA BİLGİ Hicri 773, Miladi 1372’de doğmuştur. Hicri 852, Miladi 1449’da vefat etmiştir. İsmi; Ahmet bin Ali bin Muhammed El Kinani El Askalani Ebu’l Fadıl Şihabiddin İbn-i Hacer’dir. Büyük bir tarih ve İslam ilimleri alimi aynı zamanda büyük bir hadis alimidir. Ailesi Filistin’de olan Askalan şehrindendir. Kahire’de doğmuştur ve vefat etmiştir. Yazdığı kitaplar çoktur. Onlardan bazıları; 1 – Ed dürerül Kamine Fi E’yan El Mietüssamine. (4 Cilt) 2 – Lisanül Mizan. (6 Cüz) 3 – El-Kafü Eş Şaf Fi Tahric Ehadisil Keşşaf. 4 – Zeylü Ed-Dürer’ül-Kamine. 5 – Takribüt-Tehzib. 6 – Tehzibüt Tehzib. (12 Cilt) 7 – Ta’cilül Menfea Bi Zevaid Rical El-Eimmetil Erbea. 8 – Buluğul Meram Min Edilletil Ahkam. 9 – Tuhfetü Ehlül Hadis An Şuyuh’ul-Hadis. 10 – Nüzhetün-Nazar Fi Tevhidi Nuhbetül Fikr. 11 – El-Kavlül Müveddet Fiz-zehbi An Müsned El İmam Ahmed. 12 – Tabsir El Müntebih Fi Tahririr Müctebih. 13 – Fethül Bari Fi Şerh Sahihiul Buhari. 14 – Subulus Selam Fi Şerh Buluğul Meram. · Bir kimse öldüğünde Münker ve Nekir melekleri gelerek ona Muhammed (s.a.s) ve onun risaleti hakkında soru sorduklarında o bu sorulara cevap veremezse Allah’ü Teala kıyamete kadar azap mı eder, yoksa belli bir zamana kadar mı azap eder? · Ölü, mezarının yanına oturan kimseyi tanır mı? Kur’an okumasını işitir mi? · Ölü için sadaka verme, köle azat etme, kurban kesme ve vakıf olarak birşey bırakma gibi hayırlı amellerin sevabı ölmüş kimseye ulaşır mı? · Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır mı? Şayet ulaşırsa kabir yanında okunduğu zaman mı, yoksa uzakta okunduğunda mı ulaşır? Ve ölü okuma sevabının tamamını mı yoksa dinleme sevabını mı alır? · Kur’an okuyucu Kuran’dan birşey okuduğu zaman ve onu

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler