İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları

43001

Aşağıda  İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları ile ilgili yazı bulunuyor

 

T.C.

KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 49832850-100/1814

Konu : İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları

MÜDÜRLÜĞÜNE

KARAKÖPRÜ

Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/08/2014 tarih ve 3434700 sayılı “İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları” Konulu yazısı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

EKLER : Yazı ( 16 sayfa)

DAĞITIM:

Karaköprü imam hatip lisesi Haliliye kız İmam hatip lisesi

E-Posta : karakopru63@meb.gov.tr Dahili : 110

 

T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 24181316/135.02/3434700                                                                      19/08/2014

Konu: İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları

………………. KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğünün İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları konulu, 05.03.2014 tarih ve 947545 sayılı ile 14.8.2014 tarih ve 3366477 sayılı yazılan ekte gönderilmiştir.

Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmalan” esaslarının 18., 19. ve 20. Maddelerinde;

“Eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilerin mesleki uygulamalarda bulundukları cami ve kursların görevlileri ve staj sorumlusu öğretmenleriyle, okul müdürü/ilçe müftüsü başkanlığında haziran ayı içerisinde bir “değerlendirme toplantısı yapılacağı; toplantıda, gerçekleştirilen mesleki uygulamalann, öğrencilerin başan düzeylerinin, görülen eksikliklerin ve bir sonraki yıl yapılması öngörülen çalışmaların müzakere edileceği ve toplantı raporlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, söz konusu raporlar Müdürlüğümüze gönderilmemiştir. Bahsi geçen değerlendirme raporlarının ilçeniz dahilindeki Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Liseleri müdürlüklerine hatırlatılması, “Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları” esaslanna göre okullar tarafından hazırlanan/hazırlanacak raporların, tek bir dosyada birleştirilerek 19 Eylül 2014 tarihine kadar ortaogretim63@meb.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesinin temini hususunda gereğini rica ederim.

Mahmut YAĞMURLU Vali a.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Güvenli Elektronik İmzalı Aslı ile Aynıdır               i              İ201.M.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır Evrak teyidihttp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2202-1261-3alc-a6be-9b48 kodu ile yapılabilir.

Hamidiye Mah.Necmettin Cevheri Cad. No:20 63300-ŞANLIURFA Elektronik Ağ: http://sanliurfa.meb.gov.tr/ e-posta: ortaogretim63@meb.gov.tr

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 70160723/200/947545                                                                        05/03/2014

Konu: İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve staj çalışmaları

…… VALİLİĞİNE

(Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) 14 Haziran 1973 gün ve 14574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.”

 1. 31/07/2009 tarih ve 27305 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği
 2. e) 24/03/2010 tarih ve B.08.0..DÖG.0.14.01.9.199 sayılı Onay
 3. 07/09/2013 tarihli MEB Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği
 4. MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
 5. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 24/02/2014 tarihli ve 70160723/200/815015 sayılı Onayı

ilgi (b) imam Hatip Liseleri yönetmeliğine göre hazırlanan ve ilgi (c) Onayla uygun bulunan İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerine mesleki uygulama ve staj çalışmalarını düzenleyen ilgi (c) Onay ilgi (d) Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla yürürlükten kalkmıştır.

İmam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki mesleki uygulama ve staj çalışmalan bundan böyle ilgi (f) Onay kapsamında, ilgi (d) Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 üncü maddeleri çerçevesinde ekteki esaslara göre yapılacaktır.

İlgi (a) Milli Eğitim Temel Kanununun 32. maddesinde ” İmam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik, ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanlan yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulayan öğretim kurumlandır.

Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayıcı programlar uygulayan imam Hatip Liselerinden mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümü meslekte görev almasa da mesleki alanda yetiştirilmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Milli varlığa başarıyla hizmet edecek dini vecibeleri ve şartlan yerine getirecek, inançlı, çağın gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlanna manevi yönden cevap verebilecek

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü F Blok 06510 Beşevler/ANKARA Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr e-posta: dögm@mcb.gov.tr

 

mesleki formasyona sahip örnek insan yetiştirilmesi de bir zarurettir.

İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan öğrencilerin mesleğe atandıklarında;

 • Hizmet üretebilmeleri,
 • Görevlerini güvenle yürütebilmeleri,
 • Öğrendikleri bilgilerin pratik hayata rahatça uygulamasını yapabilmeleri,
 • Görevleri esnasında halkın itimat ve güvenini kazanabilmeleri,
 • Görevlerinde daha başarılı ve halka daha çok yararlı olabilmeleri için;

İmam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerine 10 uncu sınıftan başlayarak İmam Hatip Liselerinde okutulan Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerinden de yararlanılarak ilgi (d) yönetmeliğin 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 üncü maddelerine göre ekte sunulan esaslar çerçevesinde Mesleki uygulama ve staj çalışmaları yaptırılması, mesleki uygulama ve staj çalışmalarını yürütenlere ilgi (e) kararın 15/3 maddesine göre ücret ödenmesi ilgi (f) Onayla uygun bulunmuştur.

İlgi (e) kararın 15/3 maddesinde; “(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir. ” denilmektedir.

Buna göre;

İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerinden de yararlanılarak ilgi (f) Onay doğrultusunda ekte sunulan esaslar çerçevesinde 10 uncu sınıftan başlanarak Mesleki uygulama ve staj çalışmaları yapılacaktır.

Mesleki uygulama ve staj çalışmalarıyla ilgili esaslar ektedir.

Yazımızın ve eklerinin iliniz dahilindeki İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerine duyurulmasının ve gereğinin bu doğrultuda yapılmasının teminini rica ederim.

Nazif YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER:

1 – Makam Onayı

 • İHL Mes. Uyg. Ve Staj Esas
 • Değerlendirme Formu

DAĞITIM:

Gereği:

B PLANI

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü F Blok 06510 Beşevler/ANKARA Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr e-posta: dögm@meb.gov.tr

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 70160723/200/815015                                                                        24/02/2014

Konu: İmam Hatip Liselerinde Mesleki Uygulama ve staj çalışmaları

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) 14 Haziran 1973 gün ve 14574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.”

 1. 31/07/2009 tarih ve 27305 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği
 2. 24/03/2010 tarih ve B.08.0..DÖG.0.14.01.9.199 sayılı Onay
 3. 07/09/2013 tarihli MEB Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği
 4. MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

İlgi (b) İmam Hatip Liseleri yönetmeliğine göre hazırlanan ve ilgi (c) Onayla uygun bulunan İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerine mesleki uygulama ve staj çalışmalannı düzenleyen ilgi (c) Onay ilgi (d) Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla yürürlükten kalkmıştır.

imam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki mesleki uygulama ve staj çalışmalannm bundan böyle ilgi (d) Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 126, 127, 128, 129, 130,131, 132 ve 133 üncü maddelerine göre yapılması gerekmektedir.

İlgi (a) Milli Eğitim Temel Kanununun 32. maddesinde ” İmam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik, ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanlan yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulayan öğretim kurumlandır.

Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayıcı programlar uygulayan İmam Hatip Liselerinden mezun olan öğrencilerin önemli bir bölümü meslekte görev almasa da mesleki alanda yetiştirilmeleri gerekmektedir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü F Blok 06510 Beşevler/ANKARA Elektronik Ağ: wvm.meb.gov.tr e-posta: dögm@meb.gov.tr

 

Ayrıca Milli varlığa başarıyla hizmet edecek dini vecibeleri ve şartlan yerine getirecek, inançlı, çağın gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarına manevi yönden cevap verebilecek mesleki formasyona sahip örnek insan yetiştirilmesi de bir zarurettir.

İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan öğrencilerin mesleğe atandıklarında;

1 – Hizmet üretebilmeleri,

 • Görevlerini güvenle yürütebilmeleri,
 • Öğrendikleri bilgilerin pratik hayata rahatça uygulamasını yapabilmeleri,
 • Görevleri esnasında halkın itimat ve güvenini kazanabilmeleri,
 • Görevlerinde daha başarılı ve halka daha çok yararlı olabilmeleri için;

Hitabet vc Mesleki Uygulama Derslerinden de yararlanılarak ekte sunulan esaslar çerçevesinde Mesleki uygulama ve staj çalışmaları yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 78/2 maddesinde okul müdürü;

Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi müdürleri aynca okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak, okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumlan ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam-hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır. Aynca okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortandan ve uygulama çalışmalannda kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programlanndaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını sağlar.

86/6 maddesinde öğretmenler;

“Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalannın verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır.” denilmektedir.

Buna göre;

İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “Hitabet ve Mesleki Uygulama” dersi ile mesleki uygulama ve staj çalışmalarında öğrendiklerini                               pratik hayatta uygulayabilmeleri ve

görevlerinde başarılı olabilmeleri için mesleki uygulama ve staj çalışmaları önem arz etmektedir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

F Blok 06510 Beşevler/ANKARA                                                           Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md.

Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr                                                              Tel: (0 312)413 35 19

e-posta: dögm@meb.gov.tr                                                                       Faks: (0 312) 223 85 76

 

Bu sebeple imam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerine 10 uncu sınıftan başlayarak yukarıda belirtilen Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerinden de yararlanılarak ilgi (d) yönetmeliğin 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 üncü maddelerine göre ekte sunulan esaslar çerçevesinde Mesleki uygulama ve staj çalışmaları yaptırılması, mesleki uygulama ve staj çalışmalannı yürütenlere ilgi (e) kararın 15/3 maddesine göre ücret ödenmesi uygun olacaktır.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde İmam Hatip Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencilerine 10 uncu sınıftan başlayarak ilgi (d) yönetmeliğin 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 üncü maddelerine göre ekteki esaslar çerçevesinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları yaptırılmasını ve bu çalışmaları yürütenlere ilgi (c) karann 15/3 maddesine göre ücret ödenmesini olurlarınıza arz ederim.

Prof. Dr. İrfan AYÇAN
Bakan a.

Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.

Doc. Dr. Yusuf TEKİN Müsteşar

OLUR

24/02/2014

Nabi AVCI
Bakan

EKLER:

1-İHL Staj Değişim Formu

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü F Blok 06510 Beşevler/ANKARA Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr e-posta: dogm@meb.gov.tr

 

2- Staj Çalışması ile
İlgili Esaslar

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü F Blok 06510 Beşcvler/ANKARA Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr e-posta: dögm@meb.gov.tr Ayrıntılı bilgi için: H.Osman KILIÇ-Şb.Md. Tel: (0 312)413 35 19 Faks: (0 312) 223 85 76

 

 

………….. ……… y—— ra——————— — ;——- ?————————- ——————————— ;————————– ……. —…… ———-

AIHL VE IHL ÖĞRENCİLERİNE YAPTIRILACAK MESLEKİ UYGULAMA VE STAJ

ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU

Okulun Adı:
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Sınıfı ve Numarası:
Uygulama Yapılan Yer:
Yapılan Görev :
Tarih :
Değerlendirmeyi Yapan Staj Sorumlusu ( öğretmen
Değerlendirmeyi Yapan Din Görevlisi
DEĞERLENDİRME ESASLA(100 Tam puan üzerinden hesaplanaca n Stl ı>ı Ders c K1 r\~ A Sorun ta.) Öğretmem ö_rc( yılusu Din 3nen Görevlisi Ortalama
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve düzgün okuya bilme
Arapça ifadeleri, ayet ve hadisleri doğru okuyabilme ve düzgün
Bilimsel hazırlık ve konuya hâkimiyet
Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanab ilme
Kendine güveni, medenî cesareti ve hâkimiyet muhataba
Dış görünüm
Beden dilini kullanabilme becerisi
Zamanı etkili ve verimli kullanabilme
Namazlarda ta’dil-i erkana uymak
Görevi benimseme ve öğrenmeye açık ol mak
SONUÇ
Düşünceler:

 

Not:Bu form, Ders öğretmeni, Staj sorumlus öğretmen ve Din Görevlisi tarafından doldurularak Mesleki Uygulama Kuruluna teslim edilecektir.

ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ VE İMAM-HATİP LİSESİ
ÖĞRENCİLERİNİN “MESLEKİ UYGULAMA VE STAJ ÇALIŞMALARI”

ESASLARI

1. İmam Hatip Liselerinde mesleki uygulama çalışmalarını yürütmek üzere bir Müdür Yardımcısının başkanlığında Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersi Öğretmeni, Meslek Dersleri Öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşan “Mesleki Uygulama Kurulu” oluşturulur.Mesleki Uygulama Kurulunun Görevleri;

a)      Mesleki Uygulama Kurulu, öğrencilerin mesleki uygulamaları ile ilgili tüm çalışmaları planlayacak ve koordine edecektir.

b)      Mesleki Uygulama Kurulu öncelikle İl/İlçe müftülükleriyle irtibata geçerek mesleki uygulama yapılabilecek camilerin ve Kur’an kurslarının listesini hazırlayacaktır.

c)      Mesleki alanda yeterliliği olan 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin mesleki uygulama programına katılımı sağlanacaktır. Bir öğrenciye birden fazla görev verilebilecektir.

d)      Mesleki uygulama çalışmaları kapsamında öğrencilerin görev yerleri, staj sorumlu öğretmenleri ve görev tanımları belirlenerek sınıflara ilan edilecektir. Hazırlanan bu ekteki “Mesleki Uygulama Listesi” okul müdürlüklerince onaylanarak il/ilçe müftülüklerine bildirilecektir.

2. Kurulun çalışmalarından okul Müdürü sorumludur.
3. Bu kurul çalışmalarına birinci dönemde başlar ve uygulama programını hazırlayarak okul Müdürlüğüne sunar. Okul Müdürlüğü uygulama programının bir nüshasını en geç Kasım ayında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Onayına sunar.
4. Gerektiğinde program değişikliği yapılarak İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.
5. Kurul okulun ve çevrenin şartlarını dikkate alarak yapılacak uygulamanın zamanını, süresini, yerini ve uygulama alanını tespit eder.
6. Uygulama ve staj çalışmalarının yürütülmesinden bütün meslek dersleri öğretmenleri sorumludur. Uygulama çalışmaları sürecinde meslek dersleri öğretmenlerine görev verilir.
7. Uygulama ve staj çalışmaları sınıfta ve okulun mescidinde yapılacağı gibi ders dışında yerleşim yerindeki ve yerleşim yeri dışındaki camilerde de yapılabilir.
8. Mahalli camilerde ve yerleşim yeri dışında yapılacak uygulamalarda ilgili müftülüklerle işbirliği yapılır, yerleşim yeri ve il dışında yapılacak uygulama ve staj çalışmaları için ise mülki amirden izin alınır.
9. Uygulayıcı öğrenciler tarafından okunacak ya da hazırlanacak vaaz, hutbe ve kutlama programları “Mesleki Uygulama Kurulu” tarafından incelenir. Uygun görülenler kurul üyelerince imzalanarak okul müdürüne sunulur ve uygun olanlar uygulamaya konulur.
10. Erkek öğrencilerin, imamlık, hatiplik, müezzinlik, vaizlik uygulamaları ve kız öğrencilerin vâizelik ve Kur’an kurslarındaki ders anlatım uygulamaları planlanırken mesleki yeterlilikleri dikkate alınacak, kendilerini geliştirmelerine imkan verilecek ve rehberlik yapılacaktır.
11. Mesleki uygulama becerisi iyi olan ve imamlık-müezzinlik stajı için seçilen öğrencilerden istekli olanlar cami görevlilerinin gözetiminde akşam ve yatsı namazlarında bir hafta süre ile (7 gün) imamlık müezzinlik uygulaması yaparlar.
12. Okullar arası yapılan Hafızlık, Hutbe, Kur’an ve Ezan okuma yarışmalarında dereceye girmiş öğrencilerin merkezi camilerde ve dini merasimlerde görev yapmalarına öncelik verilecektir.
13. Mesleki uygulama ve staj çalışmalarında ‘Meslek Tanıtma Kulübü’ndeki öğrencilerden de yararlanılır.

 

14. Uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi;a)        Değerlendirme çalışmaları ekteki forma göre yapılır. Değerlendirme,

Ders Öğretmeni,

Staj Sorumlu Öğretmeni Din Görevlisi

tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınır ve ilgili haneye yazılır.

b)      Mesleki uygulama sonucunda verilen not 10. ve 11. sınıflarda Kur’an-ı Kerim, 12. sınıfta ise Hitabet ve Mesleki uygulama derslerinin performans çalışması notu olarak değerlendirilir ve öğrencilerin notu e-okul sistemine işlenir. Sınıf tekrarına kalan öğrencilerden mesleki uygulama ve staj çalışmalarını başarı ile tamamlayanlardan istemeyenler bu çalışmaları tekrarlamazlar.

15. Okul içinde ve okul dışında yapılan uygulama ve staj çalışmalarının okulun amacına, kanunlara, yönetmeliklere ve pozitif düşünceye uygun olmasına özen gösterilir.
16. Uygulama sonunda düzenlenen raporlar “Mesleki Uygulama Kurulu”na teslim edilir.
17. Mesleki Uygulamada ek ders ücreti verilebilmesi için öğretmen tarafından çalıştırılan mesleki uygulama ve staj grubunun en az on (10) öğrenciden oluşması gerekir.
18. Eğitim – öğretim yılı sonunda öğrencilerin mesleki uygulamalarda bulundukları cami ve kursların görevlileri ve staj sorumlusu öğretmenleri, okul müdürü/ilçe müftüsü başkanlığında Haziran ayı içerisinde planlanan bir “değerlendirme toplantısı yapılarak yıl içerisinde gerçekleştirilen mesleki uygulama çalışmalarının değerlendirmesi yapılacaktır.
19. Mesleki Uygulamaları Değerlendirme Toplantısında; Gerçekleştirilen uygulamalar, öğrencilerin başarı düzeyleri, görülen eksiklikler ve bir sonraki yıl yapılması öngörülen çalışmalar müzakere edilecektir.Toplantı raporlarının özeti okul idareleri tarafından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki din öğretiminden sorumlu şube müdürlerine gönderilecektir.
20. İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki ilgili şube müdürlükleri tarafından birleştirilen ve özetlenen “Mesleki Uvgulama Değerlendirme Raporları” doam@meb.eov.tr adresi üzerinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne mail yoluyla gönderilecektir.
1. EK GECİCİ MADDE2013-2014 yılı için yapılacak Mesleki uygulama çalışmaları kapsamında mart, nisan ve mayıs aylarının her biri için ekteki Mesleki Uygulama Listesinde olduğu gibi öğrencilerin görev yerleri, staj sorumlusu öğretmenleri ve görev tanımları belirlenecek ve sınıflara ilan edilecektir. Hazırlanan bu liste okul müdürlüklerince onaylanarak il/ilçe müftülüklerine bildirilecektir.

Bu esaslar 20+1 maddeden oluşmaktadır.

 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM

Staj ve Esasları

Staj veya yaz uygulaması

MADDE 126- (1) Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını okulda yapan öğrenciler, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatma uyumlarım, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj veya yaz uygulamaları çerçeve öğretim programında belirtilen esaslara göre yapar.

 • Staj işletmelerde yaptırılır. Ancak başarısı açısından okulda staj yapması gerekli görülenlerle yeterli özellik ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda staj, bir programa göre ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde okulda da yaptırılabilir. Okulun özelliğine göre ders saatleri dışında alan/dalla ilgili yapılan üretim, tanıtım, hizmet ve benzeri çalışmalar staj kapsamında değerlendirilir.
 • Okulda yapılacak staj, tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında, yarıyıl ve yaz tatilleri süresince yapılabilir.
 • Staj veya yaz uygulamasının öğrenim süresi içerisinde tamamlanması gerekir.
 • Uygulamalı eğitimlerini işletmelerde yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri, öğretim programlarında belirtilen yaz uygulamalarını, staj esaslarına göre yarıyıl ve yaz tatili süresince sağlık işletmelerinde yaparlar.

Staj veya yaz uygulaması süresi

MADDE 127- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlan öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür. Staj, 10 uncu sınıfın sonundan itibaren yapılabilir. Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süre kadardır.

 • Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim gören öğrenciler, eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanlarla Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar, yükümlü oldukları stajını tamamlamış sayılırlar.
 • Okul dışında staj veya yaz uygulaması yapan öğrencilerin çalışmaları, görevlendirilen koordinatör öğretmen tarafından işletmelerde mesleki eğitim esaslarma göre izlenir.
 • Çeşitli nedenlerle stajı eksik kalan öğrencilerin bu çalışmaları, okul veya işletmelerde tamamlattırılır.
 • Okulda staj veya yaz uygulaması yapan öğrenci sayısı dikkate alınarak gözetim ve denetim görevi verilecek öğretmen sayısının belirlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kummların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 • İşletmelerde staj veya yaz uygulaması yapan öğrenciler, okul müdürlüğünce planlanan program dâhilinde koordinatör olarak görevlendirilen atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenleri tarafından denetlenir. Aynı işletmede staj veya yaz uygulaması yapan en fazla 15 öğrenci için bir koordinatör öğretmen görevlendirilir.

Staj veya yaz uygulaması yapılacak işyerlerinin belirlenmesi

MADDE 128- (1) Her yıl nisan ayının ilk haftasında okul müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan/bölüm şefleri, ilgili meslek alanından en az bir atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni toplanarak öğrencilerin staj veya yaz uygulaması yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler. Yapılan planlama dışında, uygun işletme bulunduğunda daha sonra bu işletmelere de öğrenci gönderilebilir.

Staj veya yaz uygulaması kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 129- (1) Okul müdürlüğünce alman kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında işletmeyle yazışma yapılarak hangi işletmede, hangi alanlarda/dallarda, kaç dönemde, ne kadar öğrencinin staj yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının ikinci haftasında ilgili alan/bölüm şeflerine kontenjan listeleri bildirilir. Anadolu sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamalarının hangi sağlık işletmelerinde yaptırılacağı sağlık işletmelerini belirleme komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Okul dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların dışında başvuru olması ve alan/bölüm şefinin uygun görmesi durumunda artırılabilir.

Staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi

MADDE 130- (1) Alan zümre öğretmenleri, her yıl mayıs ayının son haftasında toplanır. Öğrencilerin mesleki başarı ve gelişmelerini değerlendirerek staj veya yaz uygulamasını okulda ve işletmelerde yapacakların listesini ayrı ayrı hazırlayarak müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Alan/bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen kontenjana göre yerleştirir.

Yerleşim yeri sınırları dışında staj veya yaz uygulaması

MADDE 131- (1) Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj veya yaz uygulaması çalışmaları;

 1. Resmî kurum ve kuruluşlarda,
 2. Eğitim birimi bulunan veya ondan fazla personel çalıştıran işletmelerde,
 3. Staj veya yaz uygulaması yapılması planlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen okul ve işletmelerde,

ç) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer okul müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen okul ve işletmelerde öğrenci velisinin izniyle yaptırılır.

Stajda uygulama takvimi

MADDE 132- (1) Stajın okul müdürlüğünce planlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, stajı eksik olduğu için okuldan mezun olamayan ve okula devam etmeyenler stajını ders yılı içinde de yapabilir. Okul dışında staj ve yaz uygulaması yapan öğrencilerin dosyası, uygulamanın bitimini izleyen ilk hafta içinde okul müdürlüğüne teslim edilir.

Değerlendirme

MADDE 133- (1) Okul ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj veya yaz uygulaması dosyası, koordinatör öğretmen tarafmdan tutulan raporlarla birlikte teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde okul yönetimince değerlendirilir.

(2) Stajını veya yaz uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencilerin listeleri, okul müdürlüğünce onaylanarak öğrencilere duyurulur. Staj veya yaz uygulamasının kabul edildiğine ait belgeler, öğrencinin dosyasına konur ve e- Okul sistemine işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce staj veya yaz uygulamasını yapan ve başarıyla tamamladığı okul müdürlüğünce kabul edilenler, bu çalışmalarını tekrarlamazlar.

 

Ek-1 : Aylık Mesleki Uygulama Listesi

 

 

 

 

ANADOLU / İMAM HATİP LİSESİ

Mesleki Uygulama Görev Yeri Yapacağı Görev Tarih Staj Sorumlu Öğretmeni
201… – 201… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AYI MESLEKİ UYGULAMA LİSTESİ
Mesleki Uygulama Kurulu Üyeleri                                                                                                                                                         Okul Müdürü

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS
SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

İşletmelerde meslek eğitimi

MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapıları okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

 • Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;
 1. Meslekî eğitim merkezlerinde;
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
 • Diğer il ve ilçelerde 18 saati,
 1. Diğer okul ve kurumlarda;
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
 • Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.

 • Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

ERENLER ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYI MESLEKİ UYGULAMA LİSTESİ

  Öğrencinin Adı Soyadı Mesleki Uygulama Görev Yeri Yapacağı Görev Tarih Staj Sorumlu Öğretmeni Din Görevlisi
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            

Mesleki Uygulama Kurulu Üyeleri

 
          Naci Doyuk
Mesl. Ders. Öğrt. Mesl. Ders. Öğrt. Mesl. Ders. Öğrt. Edebiyat Dersi Öğrt. Rehber Öğretmen Müdür Yardımcısı Okul Müdürü

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here