Fıkıh Kitapları İndir

Fıkıh Usulü Abdülkerim Zeydan Kitabı İndir

Fıkıh Usulü Abdülkerim Zeydan Kitabı İndir

Fıkıh, Usulü, Abdülkerim, Zeydan, Kitabı, İndir 1) Şeri hükümleri, dînen muteber olan kaynaklarından çıkarmak, rasgele ve in­sanın canının istediği gibi olmaz. Bunun için müctehidin tâkîbedeceği yollar, fayda­lanacağı kaideler ve icâbına bağlı kalacağı ölçülerin bulunması zarurîdir. Müctehidin içtihadı ancak bu şekilde makbul ve doğru, hükümlere ulaşması mümkün olabilir. 2) Hükümlerin kaynaklarını, kaynakların şer’î delil oluşlarını (huccetliklerini) ve kendilerinin istidlaldeki mertebelerini, bu İstidlalin şartlarını inceleyip, hüküm çıkarma metodlarını açıklayarak, tafsili delillerinden hükümleri istinbât ederken (çıkarırken) müctehidin bağlı kaldığı muayyen kaideleri ortaya koyan ilim Fıkıh Usûlü Ilmi’dir. Bundan dolayı bu ilim, büyük âlim İbnu Haldun’un dediği gibi “şer’î ilimlerin en ehemmiyetli, en yüce ve en faydahlanndandır.”1 3) Fikh Usûlü’nün gerçek mâhiyeti ve açıklamamızın dışına çıkmamakla beraber usûlcüler (Fıkıh Usûlcüleri), şer’î ilimlerden muayyen bir İlme lakab ve isim olması itibariyle Fıkıh Usûlü için bir ıstılahı tarif zikrederler. Bu tarife giriş mâhiyetinde olarak da mu-dâf olan u-sûl ve mu-dâfun ileyh olan elfı-kh kelimelerinden meydana gelen u-sûlu Ifı-kh izafet terkibinin manasını açıkla(yarak işe başla)rlar. Hakîkaten bu tarz, bu ilmin ve Fıkıh Usûlcüleri’nin ıstılahlarını öğrenme bakımından, işe yeni başlayan talebe için faydalı olmakta, talebe Usûl kitablarma müracaat ettiğinde ya­bancılık çekmemektedir. Bundan dolayı biz de onların metodunu tâkîbederek Önce bir izafet terkibi oluşu itibariyle u-sûlu Ifı-khın tarifini, sonra da inceleme mevzûmuz olan muayyen ilme bir lakab oluşu itibariyle ıstılahı tarifini ele alacağız.

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler