Fıkıh Kitapları İndir

Fıkıh Usulu Kitabı M. Ebu Zehra İndir

Fıkıh Usulu Kitabı M. Ebu Zehra İndir

Fıkıh, Usulu, Kitabı, M., Ebu, Zehra, İndir Hamd, Allah’a mahsustur. O’nu Över, O’ndan yardım ve mağfi­ret diler, O’na döneriz. Nefsimizin fenalıklarından ve kötü işlerimiz-den O’na sığınırız. Allah’ın yol gösterdiği kimse hidayete erer. O, ki­mi dalâlete düşürürse artık ona hidayet eden olmaz. Âlemlere rahmet olarak gönderilen ve en doğru yolu gösteren Üramî Peygamber’e, O’nun âl ve ashabına ve güzelce onlara uyanlara kıyamete kadar salât ve selâm olsun! İmdi, Fıkıh Usûlü, bir metodoloji, yani fıkhı hükümlerin istmba-tında başvurulan metodları açıklayan bir ilimdir. Müctehid imamlar, hüküm çıkarmak, nass’lardan şer’î hükümleri öğrenmek, hükümlerin dayandığı illetleri tesbit ederek bu nass’lar üzerine yeni hükümler bi­na etmek, İslâmın yöneldiği, Kur’an-ı Kerim’in işaret ettiği, Sünnet-i Nebeviyye’nin açıkça veya imâ yoluyla bildirdiği mas­lahatları tanımak için bu metodları ortaya koymuşlardır. Buna göre Fıkıh Usûlü, bir ilim olarak, fakih’e, şer’î delillerden hüküm çıkarma yollarını gösteren kaideler manzumesidir. İsterse bu hüküm çıkarma yolları, Şer’î kelimelerin mânâlara delaletlerini bilme, bu kelimelerden istinbatta bulunma, zahirleri arasında çatışma Veya tarihlerinde ihti­laf olduğu zaman bunları uzlaştırma gibi lafzı olsun; isterse nass’larm illetlerini ortaya çıkarıp bunları tamim etmek, bu illetlerin tesbit yol­larını ve bunları tanıtacak en sağlam metodları açıklamak gibi manevî olsun.. Böylece Fıkıh Usûlü, amelî tekliflerde şerîatin aslını açıklamak­ta, onu tanıtacak metodları vermekte ve müctehid fakîh için bir kısım ölçüler tayin etmektedir. İşte ‘bu sayede o, hüküm çıkarırken sağlam bir yolda yürür. Bu itibarla Fıkıh Usûlü, fıkhî düşüncenin doğuşunda tesiri en çok olan büyük bir ilimdir. Dolayısıyla bu ilim, onu öğrenenlere, müctehid imamların hüküm çıkarırken kullandıkları metodları ve ibize miras olarak bıraktıkları zengin fıkıh servetini tanıtır; eğer bu servete, az da olsa, yeni bir şey ilâve etmek isterlerse, onlara, ictihad yollarını ay­dınlatır; şer’î hükümler çıkarmak isteyenlere İslâm’ın esaslarını açık­lar. Onlar, büyük müctehidlerin, doğru yoldan sapmaksızm veya za­manı hâkim kılarak İslâm’ın dışına çıkmaksızın neler yaptıklarını bu metodlarda bulacaklardır. Geçmişlerin fıkhını ve yeni olaylar karşı­sında İslâm’ın hükümlerini bilmek isteyenlerin elbette Fıkıh Usûlü’nü öğrenmeleri gerekir. Bunun içindir ki, Misi r’daki Hukuk Fakülteleri her zaman bu ilme önem vermiştir. Gerçekten bu ilim, eskiden daha çok bu gün hukuk tahsili yapanlar için lüzumludur; çünkü, gerek malî esaslar ve ge­rekse şahsî ilişkiler bakımından aile hukukunda şer’î hükümleri uygu lamak vazifesi, Hukuk Fakültesinden mezun olanların omuzlarına yüklenmiştir. Dolayısıyla onların bu görevi tam olarak yerine getire­bilmeleri için hazırlıklı bulunmaları zarurîdir; zira şer’î hükümlerin her hangi bir kısmını tatbik etmek durumunda olan kimse, bunların kaynak ve metodlarını bilmelidir ki, böylece geçmişlerin görüşlerini anlasın, bunların en doğru

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler