Fıkıh Kitapları İndir

El Hidaye İndir / Merginani Bidayetü’l-Mübtedi Şerhi Hidaye

Bidayetü’l-Mübtedi Şerhi Hidaye Kitap html formatındadır. Şifre sağ bölümdedir. Büyük alimlerden olup Hazreti Ebû Bekir (Radıyallahu anh) ‘in soyundandır. islâmî ilimlerin her dalında kıymetli eserler vermiş ve çağdaşı olan alimlerin tak­dirlerine mazhar olmuştur. tslâm fıkhı üzerinde önce herkesin yararlanabileceği özlü ve kı­sa bir kitab hazırlamış ve buna «Bidayetü’l-Mübtedi- adını vermiş­tir. Daha sonra bunu yeterli bulmayarak genişletmek istemiştir. Gör­düğü bu lüzum üzerine bu kitabını şerh ederek seksen cild haline getirmiş ve ona, «Kifayetü’l-Müntehi- adını vermiştir. Bugün, bu ese­rinin nüshalarına rastlanmamaktadır. Ancak bu eserin de çok ge­niş olması sebebiyle kâtibler tarafından yazılıp çoğaltılmasının bir hayli güç olduğunu ve faydalanma bakanından kolaylık sağlayama­yacağını düşünerek bunu daha yararlı bir hale sokmak istemiştir. Nihayet 573 H. yılında Bidayetü’l-Mübtedi adlı kitabına ikinci defa olarak dört cüz halinde bir şerh yazmış ve buna da, «Hidaye- adı­nı vermiştir. Bu kitabın Önemini bizzat kendileri, şiirlerinin birinde şöyle ifade ederler: Hidaye öyle bir kitabdır ki, onu öğreneni hidayet yoluna iletir, körün gözünü aydınlığa kavuşturur. «Ey akü sahibi! Sen ona sanl ve onu öğren; çünkü onu öğre­nen, manevî İsteklerin en yükseğine erişmiş olur.» Bu eser, bugün bile İslâm ülkelerinin çok yerlerinde okunup oku­tulmakta ve kıymetini muhafaza etmektedir. Hanefi mezhebi üze­re yazılmış kaynak eserlerden sayılabilir. Böyle bir eserin, hocaları­mızdan (Emekli Müftü Muhterem Ahmed Meylâni) tarafından Türk-çeye çevrilmesiyle iyi bir hizmet yapıldığı muhakkaktır. Gerek mütercim için ve gerekse, basımını sağlayan yayınevi sa­hipleri için sadaka’i Cariye kabilinden sevab vesilesi olmasını ve okuyucuların da faydalanıp gereği üzere işlem yapmalarını yüce Allah’dan dilerim El-Hidaye yazarı, Şeyh-ül îslâm İmam Bürhanüddin lâkabı ile meşhur olup künyesi Ebülhasan, adı Ali’ dir. Babasının adı E b û b e k i r, büyük babası da Ab-d ü I c e 1 i 1′ dir. F e^r ğ a n e ‘ nin M e r g i n a n kentinde dün­yaya gelmiştir. Hz.’Ebû Bekr-i Sıddiyk’uı (Radıyal-lahü anh) soyundandır. Kendisine imam denebilecek kadar büyük bir fıkıh âlimi, hafız, muhaddis, müfessir, bütün İslâmi ilimleri ken­disinde toplayan, ilim ve fenlen göğsünde tutan, her meseleyi bütün incelikleriyle ele alan ve derin bir kavrayışla araştırıp inceîiyen, kes­kin görüşlü, üstün takva ve geniş bilgiye sahip, İslâmi ilimlerin her dalında mahir, üstün vasıflı, Usul-i Fıkıh’ta, Şiir ve Edebiyatta eşsiz bir kimse idi. Hilafiyatta ve özellikle Fıkıh-ı Hanefi’de üstün yargı ve geniş bir anlayış gücüne sahipti ilimde ve Edebiyatta benzeri görül­memiştir. F e r ğ a n e, doğu Türkistan’da bir ülke olup Merginan bu ülkede bir kentin adıdır.[

Listing Details

İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler