Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet Yeterlilik Sınavı Soruları 11 Mart 2012

 Resmi Sınav Soruları Açıklandığında Sitemizden Ulaşabileceksiniz. Sorular forum bölümümüzden alıntılandığı için hatalar bulunabilir

 

SORULAR

1) Efendimizi vefatından sonra kim yıkadı? HZ ALİ.

2) ölüyü kefenlemenın hukmu? cvp: farzı kifaye

3) Oruçun farz kılındığı ayet? cvp: bakara 183 

4) namazı vaktinde kılmaya eda,vakti çıktıktan sonra kılmaya kaza denir

5) usve i hasene?cvp: güzel örnek

6) zekat için 160 koyunu olan birinin kaç adet koyun zekat vermesi lazım

a )1 b )2 c )3 d ) 4

7) 4 mezhebe göre abdestin hukmu

8) gazvetül usr saatül usr ceyşül usr sorusunun cevabı tebük seferi

9) kıyam hangi namazlarda rukündur ?

10) zekatın verildiği yolda kalanlar ne demektir? İbnus-sebil

11) edebül müfred’in yazarı kimdir? buhari

12 ene (zamir olan) durulursa nasıl durulur?

13) maturidi mezhebinde irade nasıl olur? insan kesb eder Allah halk eder

14) haccın farzlarından değildir? sader tavafı

15) hac ve umrede kesilen kurbanlara ne denir? hedy

16) cenaza bahsinde hangisi konu edilmez? telfikk

17) ölen kişinin sadece vücüdunu örten kefenin hükmü nedir? farz

18) Elhamdü lillahi rabbil alemin de rabb de durmak nasıl vakıftır? vakfı kabih/ izdırari/ tam/

19) zekatın geçerliliği için ne gerekir? temlil/niyet* nisab yıllanma* akıl/baliğğ

20) cahiliyyedeki asabiyyet ne demektir? kavimcilik

21)

22) Kuranda Mucize terimiyle aynı anlamda kullanılmamıstır? burhan ayet beyyine rikak

23 ) hicretten önce, islam’a davet için hangi sahabi gönderilmiştir?zeyd b.sabit, muaz b. cebel, mus’ab b. umeyr….

24) filozoflara göre habfisi ahlak konusu değildir? aşk/ nebat /nefs/siyaset

25) peyg. s.a.v katılmadığı savaşlara ne denir? seriyye

26) Kuranda geçen VASAT kavramından ne anlaşılır? adalet/güç/ son/ vaa’d

27) ramazan orucuna niyyetin vakti? güneşin batmasıyla beraber zevval vaktinden biraz öncesine kadar

28) hudeybiye de müslümanların müttefiki olan topluluk? huzaala/ bekir/ gatafanlılar/

29) uhut savaşı sonrasında müşrikleri korkutmak için tekrar yapılan gazvenin ismi?hamreül esed

30)saatül usre gazvetül usree savaşlarından hangisi kasdedilir? tebük

31)yesribe gönderilen ilk hoca? musab b umey

32) şafiye göre umrenin rükünleri

33) uhuddan sonra gidilen olay hamraül esed

34)cenazeyle ilgili olmayan terim telfik

35)şafiye göre kunut sabah namazı farzında okunur

36) zekatın geçerlik şart niyet ve temlik

37) Allahın sıfatı ilgili soru muhalefetün lil havadis

38) delil değildir sorusu istihlas delili

39) guslü gerektirmeyen istihaze

40 ) bu çürümüş kemikleri kim diriltecek ayetine cevap :ba’s

41)medineye heyetlerin geldiği seneye ne denir? senei vufutt

42) namazı vaktinde kılmak EDA vaktinden sonra kılmaya KAZA vakti içinde kılıp sahih olmadığı için tekrar kılmaya İADE DENİR

43) Seferilik hükümleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? bütün mezheplerde sünnetler terk edilmez kısaltılmaz/ namazları kısaltarak kılmak malikilere göre müekked sünnet/ hanefilere göre kısaltmak azizmettir/ şafilere göre kısaltmak ruhsattır

44) imama uymakla ilgili olarak hangisi yanlıştır? imam lahih veye mesbuk olamaz/ imamla muktedi arasında kadın saf olamaz/ muktedi nevi olarak imamdan yüksek namaz kılar/ mukdedi imamla aynı hizada veya önde olamaz

45) insani ilişkilerde akıl ve kültürle kazanılan bağışlayıcılık vs özelliklere ne denir? hilm 

46)mahreçleri aynı olan harfler ha ve aynyanlış olan tecvid terimi iklab olacaktı

47) hangisi haccın farzı değil dir veda tavafı

48) akşamdan oruca niyetlenip gündüz sefere çıkanın hanefiye göre hükmü

49) farz namazın son oturuşunu yaptıktan sonra kalkıp beş reket kıldıktan sonra altıya tamamlayıp selam verilen namazın hükmü

50) hacda kesilen kurban hedy

51) Elhamdü lillahi rabbil alemin de rabb de durmak nasıl vakıftır? vakfı kabih/ izdırari/ tam/ kafi

52) orucun kefaretinin şer’i delili?/kuran/sünnet/kıyas/istinbat 

53 kefhaayn daki ayndaki tecvid -meddi lin-meddi lazm

54 Mecraha kelimesinde hangi tecvit kuralı vardır..(imale)

55 dudak ihfası(ihfavı şefevi) sorusu nasıl olur cevap:sakin mimden sonra harekeli be harfini gelmesi olacktı.

meddi munfasılı ziyade medle uzatmanın hükmü-caiz

rem-i cimar = minada şeytan taşlamak

şafilerde umrenin rukunleri nelerdir = 4 ihram tavaf say traş

harekesi iki üstün olan hemzede nasıl durulur

HANEFİYE GÖRE ÖRGÜLÜ SAÇLA GUSLÜN HÜKMÜ 

gadtebeyyene deki mütecanis idgam nasıl idgamdır-tam idgam

kurbanla ilgili soru vardı 6 ayını doldurmuş 1 yaşında gibi gösteriyorsa kurban edilirr

 

 


1- usvei hasene güzel örnek

2- ene kelimesi meddi tabii yapılarak vakfedilir

3- sevee meddi tabii yapılarak vakfedilir

4- müslümanlarla mütttefik olan kabile huzaa

5- araf cenet cehennem arası

6- önceki durağın aynısı kef harfi

7- mahreçleri aynı olan ayn hı

8- Tam İdğam ebedtum

9- iz zalamu mütecaniseyn

10- yesribe gönnderilen musab bin umeyr

11- peygamberimizi yıkayan hz ali

12- ceyşul usra tebuk

13- kâf hâ ayn sâdda ayn da medd-i lin

14- mecrehe imale vardır

15- cenaze namazının rükünleri kıyam tekbir

16- izhari kameriyye el-Gavlu

17- lem takısından sonra idğami şemsiye

18- necaseti hafiife 5 te bir

19- havaici feriyye

20- havelenul havl

21- hangis yanlıştır idğam:ğunne yapmak

22- minada şeytan taşlama remyi cimar

23- esmaül hüsnada yanlıştır el-azim

24- kendine yasaklanması ihram

25- hangisi farz değildir sader tavafı

26- munfasılın üstüne eklenen meddin durumu – caiz

27- sakin nun ve sakin vav ye bir kelimede ise— izhar

28- orucun niyet zamanı– akşamdan zevale kadar

29- allahın isimlerinden can alan — el-Kabz

30- yaratılana benzememek olan- muhalefetül lil havadis

31- yasin süresi çürümüş kemiklerden yaratmak– ba’s

32- geçmişten günümüze gelen dinlerde ortak özellik- inanç esaslarının aynı olması

33- zekatın geçerlilik şartı– niyet , temlik

34- hissi mucize– duyu organlarıyla anlaşılır olması

35- mucize kuranda ne olarak geçmiyor– rikak

36- namzı vaktince kılan falan diye boşluklar — eda , kaza , iade

37- hangisine boy abdesti gerkmez– istihaze

38- cenazeyle ilgili olmayan terim—telfik

39- Uhut Savaşı sonrası Hamraül eset

40- Asabiyet – Yakınlara her halükarda Yardım(!)

41- Teşrii İrade ile doğrudan alaklı olmayan – Allah’ın İnsanı Yaratması(!)

42- Allah’ın varlığını isbat eden delillerden değil – İstihlas

43- Heyetler senesi – Senei Vüfud

44- Elhamdü lillahi Rab de vakıf – Vakf-ı Kabih

45- Öncesi sonrasıyla anlam bakımından bağı olmayan – Vakf-ı Tam

46- İstağfir lizikri – İdğam yok

47- Gusul gerekmez – Saç örgülerinin çözülmesi

48- Hangi Tecvid Yoktur – Meddi Lazım(!)

49- Mim den sonra B – İzhar-ı Şefevi

50- Şafilerde umrenin rüknü – ihram tavaf say tıraş(!)

51- Vasat Ümmet – Adalet(!)

52- insani ilişkilerde akıl ve kültürle kazanılan bağışlayıcılık vs. Hilm(!)

53- Allah’a Karşı saygı.. – Takva(!)

54- ( Harflerle El takısından sonra hangi harflerde idgam yapılmaz o soru)

55- Abdestte Niyet – Hanefilerde Sünnet, diğerlerinde Farz

56- Cenazenin Kefenlenmesi – Farz(!)

57- Akşamdan niyet eden gündüz yolculuğa çıkarsa – Kefaret gerekmez(!)

58- Kıyamın Farz Olduğu Namazlar – Farzlar, Vacipler ve Sabahın Sünneti(!)

59- Peygamber(s.a.v)’ in katılmadığı savaşlara ne denir? Seriyye

60- Filozoflara Göre Ahlakın Konusuna girmeyen – Nebat(!)

61- Seferilikte Namazlarla ilgili – Maliki Sünnet-i müekket(!)

62- Oruçta Kefaretin Kaynağı – Kur’an(!)

63- Orucun Farziyyeti – Bakara 183-185(!)

64- Şafilerde Konut – Sabah(!)

65- Allah’ın varlığını isbatta selim akıl.. – Fıtrat Delili

66- Muktedi ile alaklı….

67- Sorumluluk vs… – Şükür(!)

68- Zekat verilen Yolda Kalmışlar – İbn-ü Sebil

69- Namazda Konuşmadan Gözlerini kıbleden Çevirmek (!)

70- namazda konuşmak vs.namazı bozan hatalara ne denir – müfsidatı salat(!)

71- ..Ru ru’ba.. – Vasl halinde birinci kelime Meddi Tabii olup uzatılır

72- Şafilerde Fatiha yanlış okunursa namaz bozulur..(!)

73- 160 koyunun Zekat nisabı – 2 (3)

74- Hacc’da kesilen Kurban – Hedy

75- Edebü Müfred – Buhari

76- Iztırari fiiller..mi Kesb mi?

77- Yatsının farzında 5 ve 6. Rekatlar..

78 Kurbanlıklar – 6 ayını doldurmuş 1 yaşında gibi gösteriyorsa kurban edilirr

79- İzhar-ı Kameriye Harfi – He

80) veğfir li zenbik  ra sakin olduğundan kıraat imamı asım a göre ra nasıl okunur ?

 

Resmi Sorular

11 Mart 2012’de yapılacak olan Diyanet işleri başkanlığı personel yeterlilik sınavı soru ve cevapları Egitek ile eşzamanlı olarak sitemizde yayımlanacak. 

11 Mart 2012 Diyanet Mesleki Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevapları

Sınav soru ve cevapları sınavdan sonra sitemizde yayınlanacaktır.Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.

 

Forum Bölümümüzde Takipçilerimiz Tarafından Eklenen 11 Mart  2012 Yeterlilik soruları

 

 

 “Stajyer Vaiz” 2012 Yeterlik Soru ve Cevapları

“Stajiyer Kuran Kursu Öğreticisi ” 2012 Yeterlik Soru ve Cevapları

“İmam Hatip” 2012 Yeterlik oru ve Cevapları

“Müezzin Kayyım” 2012 Yeterlik Soru ve Cevapları”

 

ÖNCEKİ DÖNEM SORU VE CEVAPLARI 

 

19 Mart 2011’de yapılan Diyanet işleri başkanlığı personel yeterlilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı.  Soru ve cevaplara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz…

 

Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 Personel Yeterlilik Sınavı Soru ve Cevapları

 

19 Mart 2011’de yapılan Diyanet işleri başkanlığı personel yeterlilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı.

  Soru ve cevaplara  bağlantıdan ulaşabilirsiniz…
İlgili Makaleler