Hadis Usulü

1- Cem Ve Te’lif Hadis Usulü Online Oku


1- Cem Ve Te’lif

 

Cem Arapçadan dilimize de geçen bir kelimedir,
dağınık şeyleri biraraya getirmek, toplamak demektir. Te’lif de buna yakın bir
mâna taşır. Istılah olarak, müteârız iki hadîs arasındaki ihtilafı aklî ve naklî
delillerle gidererek her iki hadîsle de amel etme imkânını göstermektir. Cem ve
te’lîf, bir barıştırma işidir, iki hadîs arasında görünen zıtlığın gerçekten
değil, zâhirde olduğunu açıklama ameliyesidir.

Bu nasıl gerçekleştirilir? Ulemâ bu meselede üç
metod ortaya koymuştur: Tahsîs, Takyîd, Haml.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/156-157.

İlgili Makaleler