Hadis Usulü

Mâlikîlerin Âhad Haberi Delil Kabul Etmesi Hadis Usulü Online Oku


Mâlikîlerin Âhad Haberi Delil Kabul Etmesi:


 

İmam Mâlik, senedi sahih olan haber-i vahidle
amel etme konusunda, sadece bu hadisin Medinelilerin ameline uygun düşmesini
şart koşar.

Örnek: Rivayete göre Hz. Peygamber; “Namazdan
çıkmak istediğinde biri sağ tarafına, diğeri sol tarafına olmak üzere “es-Selâmü
aleyküm ve rahmetullah” diyerek selâm verirdi”[1]
Fakat İmam Mâlik Medine uygulamasına dayanarak bir selâmla yetinmiş ve bu
hadisle amel etmemiştir. Çünkü Medineliler sadece bir selâm vermekle
yetiniyorlardı.

İmam Mâlik Medinelilerin amelini meşhur hadis
derecesinde kabul etmiştir. Ona göre, Medinelilerin ameli Hz. Peygamber’e
ulaşıncaya kadar bin kişinin bin kişiden rivayeti kuvvetindedir:

Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel de, sahih hadisin
şartlarını taşıyan haber-i vahidi delil olarak kabul ederler.[2] 
[1]

Zeylaî, Nasbur-Râye: 1/430-433.[2]

bk. Ebû Zehra, a.g.e., s. 114,115 vd.; Zekiyüddin Şa’bân, a.g.e., s. 79 vd;
Hamdi Döndüren, Şamil İslam Ansiklopedisi: 5/459-460.

İlgili Makaleler