Arapca Kitaplar

El-İhtiyar el- Muhtar lil- Fetva; İmam-ı Azamın İctihad ve Görüşleri Oku-İndir

MAM-I A’ZAMIN İCTİHAT VE GÖRÜŞLERİ 1

EL-İHTIYAR METNİ EL-MUHTÂR LİL-FETVÂ TERCÜMESİ 1
EL-MAVSILI VE ESERLERİ 

Nesebi Ve Doğumu:


El-îman Abdullah İbni Mahmûd îbni Mevdûd Ibni Mahmûd Ebû’l Fazl Mecdu’d-Dîn El-MAVSILÎ:

Musul’da H. 599 tarihinde doğmuştur.

Mu’cemu’l-Müellifinde onun Şevval ayının sonlarında doğduğu kaydedilir., (Mu’cemu’l-Müellifî, Şam 1958, VI, 147).
El-İhtiyâr Li-Ta’lîl el-Muhtâr. Bu eser el-Muhtâr’m şerhidir. Mavsılî el-Muhtâr’ı neden şerh ettiğini şöyle anlatır:

“Arkadaşlarımın ilme yeni başlıyanlarından bir kısmı için, gençli­ğimde fıkıh hakkında muhtasar bir eser meydana getirdim. İsmini el-Muhtâr li’1-Fetvâ koydum. Bu eserimde Ebû Hanife’nin -Allah ondan razı olsun- kavillerini seçip topladım. Çünkü en evvel ve üstün olan odur. Bu kitap ilim adamları elinde dolaşmaya başlayınca; fukahânm bir kısmı bu eserle meşgul oldu ve bu esere bir şerh yazmamı, onda mese­lelerin illet ve mânâlarını göstermemi, şekillerini açıklığa kavuşturma­mı ve yapılarına dikkati çekmemi, kendilerine ihtiyaç duyulan ve nakil­de kendilerine dayanılan fer’î kanunları zikr etmemi ve onda arkadaşla­rımız arasındaki ihtilâfları nakletmemi, adaletten şaşmadan öz bir şe­kilde bunları sebep ve neticelere bağlamamı benden istediler, Allah’dan haber ilham olması için istihareye yattım. İşimi Allah’a ilettim. Al­lah’dan yardım dileyerek, Ona güvenip bağlanarak bu işe başladım. Bu şerhin ismini “El-İhtiyâr Li’Ta’lîl el-Muhtâr” koydum.

Kitabın indirme linki kaldırılmıştır. Kitabı Satın Almak için Arapcakitapevi.com Linkini takip edebilirsiniz.

 

İlgili Makaleler