Diyanet isleri Baskanligi

Diyanetten Yeterlilik Duyrusu

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

 

Başkanlığımız bünyesindeki Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görev almak isteyenler için25/08/2013 tarihinde Yeterlik Sınavı yapılacaktır.

 

      I.        Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

    II.        Özel Şartlar

 1. İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2013 yılında mezun olabilecek durumda olmak,
  1. İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2013 yılında mezun olabilecek durumda olmak,
   1. Lise veya dengi okul, imam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak ya da 2013 yılında mezun olabilecek durumda olmak,
   2. İmam hatip lisesi ve üstü dini öğrenim mezunları için bu şart aranmaz.)

ü  Hali hazırda Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde farklı unvanlarda çalışmakta olupKur’an kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık unvanlarına geçmek isteyenler için yapılacak olan Kur’an kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Giriş Sınavına katılacakların yeterlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

ü  Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmakta olup yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar da sınava katılabileceklerdir.

ü  Daha önce yeterliliği olan ve yeterlik süresi devam edenler istemeleri halinde ilan edilen unvanlardan herhangi birine o unvanın şartlarını taşıması halinde müracaat edebileceklerdir. (Örnek: İmam-Hatiplik yeterliği olan, Müezzin-Kayyımlık yeterliğe başvurabilir).

 

   1. Yeterlik Sınavına müracaat edecek adaylar ö35 TL (Otuzbeş TL KDV dâhil) sınav giriş ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 22/07/2013-05/08/2013 tarihlerinde yatıracaklardır. Sınav ücretini yukarıda belirtilen tarihlerde yatırmayanlar sınava müracaat edemeyeceklerdir.
   2. Sınav ücreti anılan bankalardan birine elden yatırılacak olup mektupla veya başka bir yolla sınav ücreti ödenmeyecektir.
   3. Yukarıda belirtilen banka hesapları dışında başka hesaplara sınav ücreti yatırılmayacaktır.
   4. Adaylar, sınav giriş ücretini yatırdıktan22/07/2013/-05/08/2013 tarihlerinde internet ortamındawww.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri, başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.
   5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
   6. Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, e-başkayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.
   7. Adaylar, sınav başvuru tarihleri içerisinde, e-başvuru formuna girmiş oldukları başvuru bilgilerinde değişiklikAdaylar e-başvuru yapmalarının ardından bilgilerinde değişiklik yapmaları halinde en son yaptıkları değişiklik geçerli olacaktır.
   8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar05/08/2013 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
   9. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların sınav ücret iadesi ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
   10. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anıYEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.
   11. Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anıYEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir “engel durumu”na sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporununengelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde en geç 05.08.2013 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen “engel durumu”nun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
    1. Sınav İşlemleri
    2. Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı 25/08/2013 pazar günü saat 10.00’da 81 il(Aday başvuru sayısı yetersiz olan ildeki adaylar, yakındaki ilde sınava alınacaktır) yapılacaktır
    3. sınava giriş12/08/2013 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr  adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümüne girerek alabileceklerdir.
    4. Adayların sınava girecekleri okul, salon no, sıra no bilgileri, sınav saati ile ilgiliwww.meb.gov.tr adresindeki “Merkezi Sistem Sınavları” bölümünden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.
    5. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
    6. Adaylara; yeterlik sınavında test usulü çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecektir. Her soru 1,25 puandır. Sınav süresi 90 (doksan) dakikadır.
    7. Sınavda başarılı sayılmak için 70 puan almak şarttır.
    8. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
    9. Adaylar sınav sonuçlarını, 17/09/2013 tarihindenhttp://www.meb.gov.tr internet adresi Merkezi Sistem Sınavları” bölümünden öğrenebileceklerdir.


 

 

 1. III.  Diğer Hususlar
  1. 1.   Sınav öncesi ve sonrası işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
  2. 2.   Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında sınava ilişkin hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
  3. 3.   Adaylar, sadece bir unvan için yeterlik sınavına müracaatta bulunabileceklerdir.
  4. 4.   Yeterlik, hangi unvan için verilmiş ise sadece o unvan için geçerli olacaktır.
  5. 5.   İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
  6. 6.   Sınav ve sonuçları ilewww.diyanet.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  7. 7.   Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

 1. C.      SINAVA İTİRAZLAR VE ÜCRET İADESİ
  1. Sınav Sorularına ve Uygulamasına İtirazlar
  2. Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarınıhttp://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığımıza yapacaklardır. Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.
  3. İtiraz süreleri içerisinde, adaylar tarafısınav uygulamasına ilişkin yapılan itirazlar değerlendirilmek üzere Başkanlıkça YEĞİTEK’e gönderilecektir. YEĞİTEK, sınav uygulamasına ilişkin itirazların kendisine ulaşmasının ardından 10 gün içerisinde itirazların cevabını adaya bildirilecektir.
  4. Sınav sorularının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sorularına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

 1. Sınav Uygulaması ve Sonuçlarına İtirazlar
 2. Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarınıhttp://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde YEĞİTEK’e yapacaklardır YEĞİTEK, sınav sonuçlarına ilişkin itirazların kendisine ulaşmasının ardından 10 gün içerisinde itirazların cevabını adaya bildirilecektir.
 3. Adaylar, sınav uygulamasına ve sonuçlarıilişkin yapacakları itiraz başvurularını, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu bulunmayan sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz dilekçeleri; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan sınava itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 4. Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddelerde belirtilen usullere aykırı itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 1. Ücret iadesi
  1. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.
  2. Ücret iadesi alabilecek adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilecektir.

 

       I.       Kur’an kursu öğreticiliği için;

 1. Kur’an-ı Kerim,
 2. Akaid,
 3. Fıkıh (ibadet konuları),
 4. Siyer ve ahlâk,

     II.       İmam-hatiplik için;

 1. Kur’an-ı Kerim,
 2. Akaid,
 3. Fıkıh (ibadet konuları),
 4. Siyer ve ahlâk,

    III.       Müezzin-kayyımlık için;

 1. Kur’an-ı Kerim,
 2. Akaid,
 3. Fıkıh (ibadet konuları),

Ayrıca;

Sınava giren adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesi “Eğitim Hizmetleri” sayfasındaki “Personel Yeterlikleri” kısmında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 

YETERLİK SINAVI KAYNAK ESERLERİ

S.No

KİTAP ADI

İLGİLİ YETERLİK UNVAN GRUPLARI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Komisyon

(DİB Yayınları)

2

İlmihal I. ve II. Ciltler

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Komisyon

(TDV Yayınları)

3

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

K.K.Ö., İ.H

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

(DİB Yayınları)

4

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Davut KAYA

(DİB Yayınları)

5

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Allah” ve “Din” Maddeleri

K.K.Ö., İ.H., M.K

TDV Yayınları

6

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Ahlak” Maddesi

K.K.Ö., İ.H

TDV Yayınları

E- İLETİŞİM VE DUYURULAR

Diyanet İşleri Başkanlığı için;

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :

(0312) 295 70 00

Milli Eğitim Bakanlığı için;

Yazışma Adresi:

   Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel

   Müdürlüğü
   06500 Teknikokullar – ANKARA

Telefon :

“Alo 147”

Yeterlik Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri (“www.meb.gov.tr” ve “www.diyanet.gov.tr”) üzerinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Makaleler