İf’al Babı ve Örnek Fiil Çekimi

İFAL KALIBI İFAL KALIBI -di’li geçmiş zamandaki,  üç harfli bir fiilin başına, hemze getirilerek elde edilen ve fiilin yeni bir anlam kazanmasına yol açan kalıptır. * Üç harfli bir fiil, gramerde (fe- ayın- lam) ile temsil edilir.    فَعَلَ  (feale) * Bu fiil,  başına hemze (( أ    getirilince, ifal kalıbının-di’li geçmiş zamandaki halini temsil eder. أَفْعَلَ (ef’ale) Şimdiki zamanda bu hemze kalkar, emir ve...

Ecvef Fiillerin Tablo Halinde Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri

Ecvef Fiillerin Tablo Halinde Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri   اجوف واوئ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ قل مقول قائل يقول قال مَقال قال قولا مقولان قائلان يقولان قالا مِقال يقول قولُوا مقولون قائلون يقولون قالوا قَولة قولا قولى مقولة قُوّال تقول قالت قِيلة قائل قولا مقولتان وقُوَّل تقولان قالتا قُوَيْل مقول قُلن مقولات وقَالة يقلن قُلن قولىٌّ لم يقل   ومَقائلُ قائلة تقول قُلتَ قوّال لماّ يقل     قائلتان تقولان قُلتما أقال مايقول     قائلات تقولون قُلتم ماأقاله لايقول     وقَوا ئلُ تقولين قُلتِ وأقِل به لن يقولَ       تقولان قُلتما   ليقل       تقُلن قُلتنَّ   لايقل       أقول قُلتُ   قُل       نقول قُلنا   لا تقل إقْوَلَّ إقتال إنقال قاوَل قوَّل أقال نقلّر إقوَالَّ إقوَوَّل إقوَوَّل إستقال تقاول تقوَّل     اجوف يائ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ كِلْ مكيل كائل يكيل كال مَكال,مَكِيل كال كِيلا مكيلان كائلان يكيلان كالا مِكال يكيل كيلوُا مكيلون كائلون يكيلون كالوُا كَيلة كيلا كِيلى مكيلة كُيّال تكيل كالت كِيلة كائل كِيلا مكيلتان وكُيَّل تكيلان كالتا كُيَيْل مَكيل كِلْن مكيلات وكالة يكلن كِلن كيْلىٌّ لم يكِل   ومكائلُ كائِلة تكيل كِلتَ كيَّال لماّ يكل     كائلتان تكيلان كِلتما أكالُ مايكيل     كائلاة تكيلون كِلتم ماأكاله لايكيل     وكوائلُ تكيلين كِلتِ وأكِل به لن يكيلَ       تكيلان كِلتما   ليكل       تكلن كِلتنَّ   لايكل       أكيل كِلتُ   كِل       نكيل كِلنا   لاتكل إكيَلَّ إكتال إنكال كايل كَيَّل أكال نقلّر ٌٌإكيالَّ إكيوَّل إكيَوْيَل إستكال تكايل تكيَّل

Nakıs Fiillerin Tablo Halinde Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri

Nakıs Fiillerin Siygaları Mazi Muzari İsmi Fail İsmi Meful Emri Hazır Çekimleri Nakısı Vavi Nakısı Yai   ناقص واوئ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ اُغْزُ مغزوٌّ غازٍ يغزُو غزا مَغزاً غزا اُغْزوا مغزوّان غازيان يغزُوان غزوَا مِغزاً يغزُو اُغْزُوا مغزوّون غازون يغزُون غزوْا غَزوة غزواً اُغْزى مغزوّة غُزّاء تغزُو غزتْ غِزوة غازٍ اُغْزُوا مغزوّتان وغُزًّا تغزُوان غزتا غُزَىٌّ مغزوٌّ اُغْزُون مغزوّات وغُزاة يغزُون غزون غزوِىٌّ لم يغزُ   مغازٍ غازية تغزُو غزوتَ غَزّاء لماّ يغزُ     غازيتان تغزُوان غزوتما أغزا ما يغزُو     غازيات تغزُون غزوتم ما أغزاه لا يغزُو     وغوازٍ تغزين غزوتِ وأغزِ به لن يغزوَ       تغزُوان غزوتما   ليغزُ       تغزُون غزوتنَّ   لايغزُ       أغزُو غزوتُ   اُغْزُ       نغزُو غزونا   لا تغزُ إغزوَّ إغتَزا إنْغَزا غازا غزّا أغزا نقلّر إغزاوَّ إغزوّا إغزَوْزا إستغزا تغازا تغزَّا     ناقص يائ امر حاضر اسم مفعول اسم فاعل مضارع ماضي صيغة ٢٤ إرمِ مرمِىٌّ رامٍ يرمِى رمَى مَرماً رمَى إرميا مرمِيّان راميان يرمِيان رمَيا مِرماً يرمِى إرموُا مرمِيّون رامون يرمون رمَوْا رَمية رمياً إرمِى مرمِيّة رُمّاء ترمِى رمَتْ رِمية رامٍ إرميا مرمِيّتان ورُمًّا ترميان رمَتا رمىٌّ مرمِىٌّ إرمين مرمِيّات ورُماة يرمِين رمَين رمِيىٌّ لم يرمِ   ومَرامٍ رامية ترمِى رمَيتَ رمّاء لماّيرمِ     راميتان ترمِيان رمَيتما أرما ما يرمِى     راميات ترمون رمَيتم ما أرماه لا يرمِى     وروامٍ ترمِين رمَيتِ وأرمِ به لن يرمِىَ       ترمِيان رمَيتما   ليرمِ       ترمِين رمَيتنّ   لايرمِ       أرمِى رمَيتُ   إرمِ       نرمِى رمَيْنا   لاترمِ إرمَىَّ إرتما إنرما راما رمّا أرما نقلّر إرماىَّ إرموَّا إرمَوْما إسترما تراما ترمّا

ARAPÇA Sık KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2

ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2 DİĞER ARAPÇA FİİL LİSTELERİ   ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -1 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -2 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -3 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -4 ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2 ARAPÇA TÜRKÇE ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 1 ARAPÇA TÜRKÇE   أكَّدَ onaylamak قَدَّمَ sunmak,teklif etmek سَلَّمَ selamlaşmak, selam vermek فَكَّر ….hakkında düşünmek, karar vermek مَثَّلَ temsil etmek, حَقَّق başarmak قَرَّرَ karar vermek شَكَّلَ şekillenmek سَجَّلَ kaydetmek وَجَّهَ...

Arapçada Sık Kullanılan Fiiller Listesi 1

Arapçada Temel Fiiller Listesi  ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ Arapça Çok Kullanılan Fiiller, Arapçada En Çok Kullanılan Fiiller, Arapçada Sık Kullanılan Fiiller, Arapça Temel Fiiller Listesi. DİĞER ARAPÇA FİİLLER LİSTELERİ   ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -1 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -2 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -3 ARAPÇA FİİLLER LİSTESİ -4 ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 2 ARAPÇA TÜRKÇE ARAPÇA ÇOK KULLANILAN FİİLLER LİSTESİ 1 ARAPÇA TÜRKÇE   ...e hakkında...

Sülasi Fiil Örnekleri Mazi Muzari Mastar Tablosu

 Sülasi Fiil Örnekleri Mazi Muzari Mastar Tablosu 1. BAB - نَصَرَ يَنْصُرُ No Anlam Mastar Muzari Mazi 1 yazmak كَتْباً - كِتاَبَةً يَكْتُبُ كَتَبَ 2 çıkmak خُرُوجًا يَخْرُجُ خَرَجَ 3 ders okumak دَرْساً يَدْرُسُ دَرَسَ 4 terk etmek تَرْكاً يَتْرُكُ تَرَكَ 5 hükmetmek حُكْماً يَحْكُمُ حَكَمَ 6 talep etmek طَلَباً يَطْلُبُ طَلَبَ 7 susmak سُكُوتاً يَسْكُتُ سَكَتَ 8 bakmak نَظَراً يَنْظُرُ نَظَرَ 9 öldürmek قَتَلاً يَقْتُلُ قَتَلَ 10 hissetmek شُعُوراً يَشْعُرُ شَعَرَ 11 hücum etmek هُجُومًا يَهْجُمُ هَجَمَ 12 ibadet etmek عِبَادَةً يَعْبُدُ عَبَدَ 13 teşekkür etmek شُكْراً يَشْكُرُ شَكَرَ 14 doğru söylemek صِدْقاً يَصْدُقُ صَدَقَ 15 gelmek, hazır olmak حُضُوراً يَحْضُرُ حَضَرَ 16 girmek دُخُولاً يَدْخُلُ دَخَلَ 17 anmak, zikretmek ذِكْرًا يَذْكُرُ ذَكَرَ 18 düşmek سُقُوطاً يَسْقُطُ سَقَطَ 19 oturmak قُعُودًا يَقْعُدُ قَعَدَ 20 secde etmek سُجُوداً يَسْجُدُ سَجَدَ     2. BAB - ضَرَبَ يَضْرِبُ No Anlam Mastar Muzari Mazi 1 oturmak جُلُوسًا يَجْلِسُ جَلَسَ 2 taşımak حَمْلاً يَحْمِلُ حَمَلَ 3 dönmek رُجُوعاً يَرْجِعُ رَجَعَ 4 dövmek ضربا يَضْرِبُ ضَرَبَ 5 sabretmek صَبْراً يَصْبِرُ صَبَرَ 6 zulmetek ظُلْماً يَظْلِمُ ظَلَمَ 7 tanımak, bilmek مَعْرِفَةً يَعْرِفُ عَرَفَ 8 galip gelmek غَلَبَةً يَغْلِبُ غَلَبَ 9 güç yetirmek, kadir olmak قُدْرَةً يَقْدِرُ قَدَرَ 10 kırkmak كَسْراً يَكْسِرُ كَسَرَ 11 inmek نُزُولاً يَنْزِلُ نَزَلَ 12 yalan söylemek كِذْباً يَكْذِبُ كَذَبَ 13 yıkamak غَسْلاً يَغْسِلُ غَسَلَ 14 çalmak سَرِقَةُ يَسْرِقُ سَرَقَ 15 kazanmak كَسْباً يَكْسِبُ كَسَبَ     3. BAB - فَتَحَ يَفْتَحُ No Anlam Mastar Muzari Mazi 1 aramak, incelemek بَحْثاً يَبْحَثُ بَحَثَ 2 yapmak جَعْلاً يَجْعَلُ جَعَلَ 3 toplamak, bir araya getirmek جَمْعاً يَجْمَعُ جَمَعَ 4 itmek, uzaklaştırmak, kovmak دَفْعاً يَدْفَعُ دَفَعَ 5 gitmek ذَهَاباً يَذْهَبُ ذَهَبَ 6 kaldırmak رَفْعاً يَرْفَعُ رَفَعَ 7 ekin ekmek, yetiştirmek زَرْعاً يَزْرَعُ زَرَعَ 8 hayvan boğazlamak ذَبْحاً يَذْبَحُ ذَبَحَ 9 üretmek, imal etmek صُنْعاً يَصْنَعُ صَنَعَ 10 (para, kitap, resim) basmak طَبْعاً يَطْبَعُ طَبَعَ 11 ortaya çıkmak ظُهُورًا يَظْهَرُ ظَهَرَ 12 muayene/tetkik etmek فَحْصاً يَفْحَصُ فَحَصَ 13 kesmek قَطْعاً يَقْطَعُ قَطَعَ 14 övmek مَدْحاً يَمْدَحُ مَدَحَ 15 engellemek مَنْعاً يَمْنَعُ مَنَعَ 16 başarmak نَجَاحاً يَنْجَحُ نَجَحَ 17 faydalı olmak, fayda vermek نَفْعاً يَنْفَعُ نَفَعَ 18 meshetmek, silmek مَسْحاً يَمْسَحُ مَسَحَ 19 yapmak فِعْلاُ يَفْعَلُ فَعَلَ 20 açıklamak- şerh...

9. Sınıf Arapça Fiil Çekimi Örnekleri

İHL 9. sınıfı derslerindeki bazı ilk adım fiillerin zamanlara göre çekimleri:  Mazi fiil: مُحَمَّدٌ جَلَسَ: Muhammet oturdu. مُحَمَّدٌ جَلَسَ - المُحَمَّدَانِ جَلَسَا - المُحَمَّدُونَ جَلَسُوا فَاطِمَةُ جَلَسَتْ - الفَاطِمَتَانِ جَلَسَتَا - الفَاطِمَاتُ جَلَسْنَ أَنْتَ جَلَسْتَ - أَنْتُمَا جَلَسْتُمَا - أَنْتُمْ جَلَسْتُمْ أَنْتِ جَلَسْتِ - أَنْتُمَا جَلَسْتُمَا - أَنْتُنَّ جَلَسْتُنَّ أَنَا جَلَسْتُ - نَحْنَ جَلَسْنَا  Muzari fiil: مُحَمَّدٌ يَجْلِسُ: Muhammet oturuyor/Muhammet oturur.مُحَمَّدٌ يَجْلِسُ- المُحَمَّدَانِ يَجْلِسَانِ- المُحَمَّدُونَ يَجْلِسُونَفَاطِمَةُ تَجْلِسُ-...

Ketebe كَتَبَ Fiili Cahdı Mutlak Lem Olumsuzluk Edatı İle Çekimi

  YAZMAK - YAZDI كَتَبَ ketebe fiilinin cahdı mutlak (kesin olumsuzluk) çekimi: هُمْ لَمْ يَكْتُـبُوا  3(Hum lem yektubû)Onlar yazmadılar (erkek)هُمَا لَمْ يَكْتُـبَا  2(Humâ lem yektubâ)O ikisi yazmadı (erkek)هُوَ لَمْ يَكْتُـبْ  1(Huve lem yektub)O yazmadı (erkek)Gâib (erkek)هُنَّ لَمْ يَـكْتُـبْنَ  6(Hunne lem yektubne)Onlar yazmadılar (bayan)هُمَا لَمْ تَـكْتُـبَا  5(Humâ lem tektubâ)O ikisi yazmadı (bayan)هِيَ لَمْ تَـكْتُـبْ  4(Hiye lem tektub)O yazmadı (bayan)Gâibe (bayan)أَنْتُمْ لَمْ تَـكْتُـبُوا  9(Entum...

Arapça 1. Bab Sülasi Fiillere Örnekler – Nihal Değer

Arapça 1. Bab  Sülasi Fiillere Örnekler - Nihal Değer             WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ Arapça SÜLASİ 1.BABA FİİL ÖRNEKLERİ     I.BAB (SÜLASİ)                                         Hazırlayan; Nihal Değer     MASDAR      İ.MEFUL      İ.FAİL      NEHİY        EMİR     MUZARİ    MAZİ طَلَبَ   يَطْلُبُ     اُطْلُبْ    لاَ تَطْلُبْ    طاَلِبٌ      مَطْلُوبٌ      طَلَبٌ    İstemek               istenen                 isteyen             isteme                    iste             ister istiyor       istedi قَتَلَ     يَقْتُلُ       اُقْتُلْ      لاَ تَقْتُلْ       قاتِل        مَقْتُول        قَتْل Öldürmek           öldürülen                öldüren                öldürme                öldür              öldürür ...

Arapça İHTİYAÇ DUYMAMAK -اِسْتَغْنَى istagna fiilinin Mazi Muzari Çekimleri

  هُمْ اِسْتَغْنَوْا 3 هُمَا اِسْتَغْنَيَا 2 هُوَ اِسْتَغْنَى 1 (Hum istagnev) (Humâ istagneyâ) (Huve istagnâ)       Onlar ihtiyaç duymadılar(erkek) O ikisi ihtiyaç duymadı(erkek) O ihtiyaç duymadı     (erkek) هُنَّ اِسْتَغْنَيْنَ 6 هُمَا اِسْتَغْنَتَا 5 هِيَ اِسْتَغْنَتْ 4 (Hunne istagneyne) (Humâ istagnetâ) (Hiye istagnet)       Onlar ihtiyaç duymadılar(bayan) O ikisi ihtiyaç duymadı(bayan) O ihtiyaç duymadı     (bayan) أَنْتُمْ اِسْتَغْنَيْتُمْ 9 أَنْتُمَا اِسْتَغْنَيْتُمَا 8 أَنْتَ اِسْتَغْنَيْتَ 7 (Entum istagneytum) (Entumâ istagneytumâ) (Ente istagneyte)       Siz ihtiyaç duymadınız(erkek) İkiniz ihtiyaç duymadınız(erkek) Sen ihtiyaç duymadın     (erkek) أَنْتُنَّ اِسْتَغْنَيْتُنَّ 12 أَنْتُمَا اِسْتَغْنَيْتُمَا 11 أَنْتِ اِسْتَغْنَيْتِ 10 (Entunne istagneytunne) (Entumâ istagneytumâ) (Enti istagneyti)       Siz ihtiyaç...