Ana Sayfa Arapça Kitap Tanıtımları Arapça Kaynak Kitaplar

Arapça Kaynak Kitaplar

41513
BİR İLİM ADAMININ OKUMASI GEREKEN İLİMLER HAKKINDA

Yapılması gerekenler i aşağıda özetledim . bunların üzerinde düşünürsün. Hangisi aklına yatıyorsa ve hangisini uygulamaya imkanların elveriyorsa onu yapmaya çalışırsın . tamamı elde edilemeyecek gibi görünen hedefin tamamı terk edilmez.

1 hedef tesbiti ;
2- hedef için metod ve kaynak eserler tesbiti.
3- uygulama merhaleleri ve danışman hoca tesbiti :
4- Okunacak İlimler Açısından Hedefler
5- Okunanan ilimlerden elde edilmesi planlanan seviyedeki bir ilim adamının hizmet alanı açısından hedefler

1- HEDEF TESBİTİ
Bu hedef için uygun ülke ve hocalar.( Telefonda bilgi vermiştim )
Mali şartlar ve evlilik ortamı oluşturulması (burada söze ihtiyaç vardır.)
2- HEDEF İÇİ N METOD VE KAYNAK ESERLER TESBİTİ.
3- UYGULAMA MERHALELERİ VE DANIŞMAN HOCA TESBİTİ :
1- HEDEF :
Okunacak İlimler Açısından Hedefler
-Arapça ilimlerinde uzmanlaşmak .
-islami ilimlerin bir alanında uzmanlaşmak.
– islami ilimlerde yetkin bir ilim adamı olmak.

Okunanan ilimlerden elde edilmesi planlanan seviyedeki bir ilim adamının hizmet alanı açısından hedefler
-İslami ilimlerin öğretilmesi yaşatılması için ilim adamı yetiştirilmesi (cami ve medrese dersleri, akademik hocalık yapmak için).
-islami ilimler alanında uzman ilim adamıyla toplumdaki islami bilgilenmeye katkıda bulunması ve anlayışın tashihi için ilim adamı yetiştirilmesi . (hitabeti düzgün , hitab alanı geniş dayanma potansiyeli yüksek olanlar bu alanda yetişmelidir.)
-islami ilimlerde ki birikimiyle cedel meclislerine katılmak için .

2- HEDEF İÇİN METOD VE KAYNAK ESERLER TESBİTİ.
– Metinlerin ezberlenmesi :
İslami ilimler metinleri mecmuu muhimmatil mutun mecmualarında derlenmiştir. İlimlerin başında olanlar bu metinlerin bazılarını yüzüne düzgün okumalı , anlamalı , bazılarını da ezberlemelidir.
Metin ezberleme de Kuran ezberiyle başlansa iyi olur. Kuran ezberi tamamsa Arapça uzmanlıüğı için srspça metinleri ve şevahid ezberlenmelidir.
Bir ilim dalında uzmanlaşılacaksa o ilim dalının metinleri ezberlenmelidir.
O ilim dalının sünnetten delilleri ezberlenmelidir.
Bütün ilimler okunacaksa her ilimle alakalı bir metin kuran ezberi ve ahkam hadisleri , ezberlenmelidir.
Bu anlayışa göre sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Kuran metni ve kıraatlerin ezberlenmesi
2-İlimlerin metinlerinin ezberlenmesi
3-Hadis metinleri ezberlenmesi
4-Şevahid luğaviyye ve edebiyat metinlerinin ezberlenmesi

Hangi metodla İslami ilimler okunacak ;

1- İslami ilimlerin klasik metinleri hocalar eşliğinde baştan sona okunur. Ve metin ve konu icazeti elde edilir. Bu metinlerin ileri düzey konularını şerh edip kritik eden eserlerin tamamı ya da önemli meseleleri hocalar eşliğinde okunur.
– Bu ilimlerin önemli meseleleri üzerine yazılmış eserler bireysel olarak mütalaa edilir ve kritik edilir.
– Bazı önemli konuların üzerine günümüz anlayışına hitab eden eserler verilir.

2-Metinle bağlı kalınmadan konuların mufassal incelendiği eserler tesbit edilip hocalar eşliğinde okunur. ve konferans dersler eşliğinde öğrenci meseleleri anlar .
– Önemli kaynak eserlerin önemli bölümleri hocalar eşliğinde okunur .
–ve araştırmalar ile günümüz anlayışına hitab eden eserler yazılır.
-günümüz akademik dünyası gündemi ve söylemleri takip edilir ve kritik edilir.

Not : her iki metod da tatbik edilebilir ama bu ancak bir eğitim kurumunda uygulanırsa vakit açısından kaybedilecek süre en asgari düzeye iner.

HANGİ İLİMLER OKUNACAK :

1 İlim Edebi Ve İlimlerin Tanıtımı İle İlgili Bir Eser Okunmalıdır.
İlim adebi ilim tahsilinin verimli olabilmesinin metod yol yordamını ve ilim tahsilinden öğrenciyi uzaklaştıracak şeyler hakkında öğrencinin bilinçlendirilerek emeklerin ziyan edilmesinin önüne geçilmesini hedefler. İlimlerin ve ilimlerin metinlerinin tanıtılması ise öğrenciyi aldığı eğitimi bilinçli olarak almasını sağlayacaktır.
2-Arap Dili Ve Debiyatı : (Sar Nahiv Edeb Beleğat )
3-Ulumul Kuran Ve Kuran Tefsiri
4-Mustalah Ve Hadis İlimleri
5-Akaid –Kelam İlimleri
6-Usulu Tarih Ve Siyre
7- Usulu Fıkıh Ve Fıkıh İlimleri
8- Felsefe Ve Mantık İlimleri
9- Menahicul Bahs İlimleri

1. Metoda göre bu ilimlerin eğitimini alınması : OKUNACAK METİNLER
1- ARAPÇA :
*-ARAPÇA KELİMELER VE KULLANIMLAR : 12 kitaplık el arabiyyetu lin naşiin okunmalı ve ilimlere başlamadan kelime haznesi , günlük Arapça ve mukaleme ve inşa yeteneği geliştirilmelidir.
*-SARF ; emsile , bina maksud , izzi , şezal arf , et tatbik es sarfi şafiye ve şerhi sarf şevahidi sarf dersi .
*-NAHİV ; avamil , izhar, kafiye, kafiye şerhi, katrun neda , muğnil lebib , et tatbi en nahvi , şerhu elfiyye , haşiyet es saban , şevahid en nahv , irabul kuran
*- EDEB VE BELAĞA : kural ve usul metinleri ve bun ların tatbikleri nazm ve nesr ve inşa tedribleri
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI
2- ULUMUL KURAN :
* – USUL : Mebahis fi ulumil kuran-Menna’ el Kattan , menahilul irfan-ez Zürkani ,
*-TEFSİR , celaleyn ya da en nesefi ( fethul kadir, eşliğind e,
*-KIRAAT , el mufid fi ilmit tecvid, kıraat mukaddimesi , en Neşr-el Cezeri , hırzul emani –eş Şatıbi , el Budur ez Zahira-Abdulfettah el Kadi eşliğinde kuran kıraatleri ve tefsiri.
*-TABAKAT . et tefsir vel mufessirun- ez Zehebi
*-TARİHUL KURAN ;
*-İCAZUL KURAN ;
*-MESAİL Fİ ULUMİL KURAN ;
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI

3-MUSTALAH ,
*-METİN ; Şerhu N Nuhbe- İbn Hacer , , Mukaddimet İbn Salah , Kavaid Fi Ulumil Hadis-et Tehanevi , bazı usul kitaplarının bazı bölümleri
*- AHKAM HADİSLERİ , Subulus Selam-es San’ani , Nasb Er Raye-ez Zeylai ve Şerh Meanil Asar –et Tahavi Ve İ’laus Sunen-et Tehanevi eşliğinde .
*-HADİS METİNLERİ , Kutubu Tis’a
*-CERH VE TADİL . er Raf Ve’t Tekmil –el Leknevi , , Usul el Cerh Ve’t Tadil , Resail Fil Cerh Ve’t Tadil ,
*-TAHRİC USULLERİ ve RİCAL KİTAPLARI ,
*-HADİS TARİHİ , HADİS MÜDAFAASI KİTAPLARI
*- HUCCİYET EL HADİS KİTAPLARI
*-MEVZU VE MEŞHUR HADİS KİTAPLARI
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI
4-AKAİD –KELAM
*-METİNLE R. – Ebu Hanife’nin eserleri , et Tahaviye , İmam Şafii , Ahmed b. Hanbel’in eserleri , selef akidesi metodu üzerine eserler.
*-MATURİDİ METİNLERİ , Bedul Emali ve Şerhleri, en Nesefi ve şerhleri, Kitabu’t Tevhid-el Maturidi, Tabsirat el Edile-en Nesefi , et Temhid- en Nesefi, Şerhu’s Sahaif el İlahiye-Şemsuddin es Semerkandi , Şerhul Mekasıd-et Teftazani , Serhul Akaid- et Teftazani…
*-EŞARİ METİNLERİ el İbane-el Eşari , Cevherü’t Tevhid –el Lakkani. el İktisad Fi’l İtikad-el Gazali , Temhidu’l Evail-el Bakıllani , Serhu’l Mevakıf –Adudiddin el İci.
*-SELEFİYYE METİNLERİ et Tedmuriyye-ibn Teymiyye , el Hameviyye- ibn Teymiyye , Teysiru’l Aziz el Hamid- İbn Abdilvehhab , Şerh ibn Ebi’l İzz et Tahaviyye , Resail ibn Teymiye …
*-DİĞER MEZHEPLERİN METİNLERİ şii, cebri, cehmi, harici, mürcii, mutezili , alevi-bektaşi, yezidi, Dürzi, babi, Bahai,
*-ÇAĞDAŞ İTİKADİ AKIMLARIN METİNLERİ

*-KAVRAMLAR Amidi Mustalahat fi İlmil Kelam
*-TABAKAT ; Teybin Kezibil Müfteri ve Tarih- ibn Asakir., Tabakat el Mutezile ve Fihrist – ibn Nedim , Tabakat eş Şia kitaplarının mütelaası …
*-MUKADDİMELER eldeki bütün itikad metinlerinin , mukaddimelerinin fihristlerinin bazı önemli bölümlerinin mütalaası .
*-MEZHEPLER TARİHİ el Milel ve’n Nihal eş Şehristani, el Fark Beynel Fırak- el Bağdadi, Makalat el islamiyyin – el Eşari , el Fisal fil Milel ve’n Nihal – ibn Hazm’ın eserlerinin mütalaası …
*-DİNLER TARİHİ
*-MUKAYESELİ İTİKADİ MEZHEPLER İTİKADİYATI , şerh kitabi hucecil kuran –er Razi
*-ehli sünnet mezhepleri ve ricali
-ALLAHIN VARLIĞI VE NUBBUVVETİN İSBATI İLMİ (el hikme) el İmai, ve İsbatul vacib –ed devvani , en Nubuvve
*-İLAHİYAT BAHİSLERİ . iman, büyük günah, İslam şeraitinin diğer şeraitleri neshi, kaza kader, Allahın sıfatlaroı, sahabenin adaleti, nübüvvat meseleleri ,
*-NAZARİYAT İTİKADİYYE , icaz , ahval, kesb , imkan ve hudus, cüz la yetecezze , teceddüdül emsal, havadis la evvele leha , ruh , havas el hafiye , burclar, kaza kader anlatımları,
*-MUSTALAHAT İTİKADİYYE
*-MASADIR EL AKİDE
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI

5-USUL TARİH VE SİYRE
*-METİN , Fıhhu’s Siyye-Said el buti , Siyret ibn Hişam , Tabakat ibn Sa’d , Tarih et Taberi, Sebilul Huda ver Reşad fi Sirat Hayri’l İbad – es salihi .
*-USUL TARİH muhaddimet es Sehavi ve Mukaddimet el Kafiyeci fi ‘t Tarih
*-TARİH VE SİYRET KİTAPLARI TANITIMLARI
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI

6-USUL FIKH
*-METİN ; Usul el fıkh-el Hallaf , Keşful Esrar -el Pezdevi ve Şerhleri, el Menar ve İzmiri, ya da usul es serahsi,
*-MUKARAN USUL FIKH , İrşadul Fuhul-eş Şevkani Ve el Muvafakat -eş Şatıbi…
*-FIKIH METNİ , el ihtiyar, , el lubab, el hidaye , fethul kadier ve mebsut , bedaisussanai ve ilaus sunen eşliğind e, ve ibn Abidin ,
*-MUKARAN FIKIH , bidayet el muctehid, el fıkh alel mezahib el Erbaa ,
*-TARİHUT TEŞRİ,
*- KAVAİD USULİYYE,
*-ES SİYASE EŞ LŞERİYYE ,
*- EL AHVAL EŞ ŞAHSİYE ,
*-DEVLET HUKUKU el mecelle ve şerhi,
*-TABAKAT EL FUKAHA
*- MUSTALAHAT FIKHİYYE , enisul fukaha ve tılbet el talebe
*-FIKIH İLİMLERİ ÜZERİNE OLAN MASADIR IN TANITIMI,
*-FERAİZ ,
*-NEVAZİL ,
*-USUL L FETVA
*-FETVA KİTAPLARI
*-ÇAĞDAŞ MESELELER,
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI

7-FELSEFE
*-METİNLER
*-FELSEFE MESELELERİ
*- FELSEFE TARİHİ,
*-MODERN FELSEFE VE TEZLERİ
*-DİN FELSEFE İLİŞKİSİ
*-TERACİM EL FELASİFE
*-TEHAFUTUL FELASİFE
*-İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ VE RİCALİ
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI
8-MANTIK
* -METİNLERİ süllem , kavli ahmed, habisi ve haşiyeleri
*-MANTIK MASADIRI tanıtmları
*-CEDEL USULLERİ,
*-MANTIK REDDİYELERİ VE MESAİLİ
*-ÖNEMLİ KONULARI HAKKINDAKİ KİTAPLAR VE MAKALELERİN MÜTALAASI

9-MENAHİCUL BAHS
Bütün ilimlerde en uygun ve faydalı araştırma teknikleri , kaynakça bilgileri, yazı makale kitap yazarken dikkat edilecek hususlar,

http://eskieserler.blogspot.com.tr

Önceki İçerikİMALE TECVİDİ NEDİR
Sonraki İçerikİlahiyat Fakültelerinin Programlarının Değiştirilmesine İlahiyat Hocalarından Tepki