A

M

Arapça Gramer Dilbilgisi Kitabı Online

  Birinci Kısım Genel Bilgiler ve Kaideler

1.  Arapçada Haflerin Tek Olarak, Başta Ortada ve Sonda Yazılışları 2.  Hemzenin Yazılışı 3.  İsim Marife Nekre 4.  Şemsi Harfler ve Kameri Harfler 5. Vasıl Hemzesi 6.  Cümle 7.  Emsile 8. Vasıl Hemzesi ve Katı Hemzesi   İkinci Kısım Fiiller 1. Arapçada Fiil ve Fiil-i Mazi – Fiili Mazi Çekim Tablosu 2. Fail ve Mefulun Bih 3. Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri 4. Mazi Fiillerde Tesniye 5.  Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali 6. Olumsuz Mazi Fiil 7. Mazi Fiil Çekim Tablosu 8. Müteaddi ve Lazım Fiiller 9. Mazi Fiilin Meçhulü 10. Fiili Muzari 11. Fiili Muzari Nefyi Hal 12. Fiili Muzari Nefy-i İstikbal 13.Fiili Muzari Gelecek Zaman 14. Fiili Muzari Tekid-i Nefy-i İstikbal 15. Fiili Muzarinin Meçhulu 16. Cahd-ı Mutlak 17. Cahd-ı Müstağrak 18. Emr-i Gaib 19. Emr-i Hazır 20. Nehy-i Gaib 21. Nehy-i Hazır 22. Tekid Lamı ve Tekid Nunu 23. Şart Cümlesi 24. Fiili Muzariyi Cezmeden Şart Edatları 25. Fiili Muzariyi Nasbeden Edatlar 26. Cezmetmeyen Şart Edatları 27. Yeterlilik Fiili 28. Fiil-i Vücubi – Gereklilik Fiili   Aksam-ı Seba 1. Aksam-ı Seba Sahih Fiiller Salim Fiil 2. Aksam-ı Seba Mehmuz Fiil 3.  Aksam-ı Seba Muzaaf Fiil 4.  İlletli Fiiller Misal Fiil 5. İlletli Fiiller Ecvef fiil 6. İlletli Fiiller Nakıs Fiil 7. İlletli Fiiller Lefif Fiil 8. Sülasi Mezid Fiillerden İfal Babı 9. Sülasi Mezid Fiillerden Tefil Babı 10. Sülasi Mezid Fiillerden Müfaale Babı 11. Mezid Fiillerden İnfial Babı 12. Mezid Fiillerden İftial Babı 13. Mezid Fiillerden İfilal Babı 14. Mezid Fiiller Tefaul Babı 15. Mezid Fiiller Tefaul Babı 16. Mezid Fiiller İstifal Babı 17. İfilal Babı, İfivval Babı İfilal İstifal Babı 18. Rubai Mücerred ve Rubai Mezid Fiiller 19. Medh – Zem Övme Ve Yerme Fiilleri 20. Esmaul Efal İsim Fiiller 21. Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri 22. Mukarabe Fiilleri Efalu Şuruu   Üçüncü Kısım İsimler 1.  Harfi Cerler 2.  Müzekker ve Müennes 3.  Muttasıl Zamirler 4.  Munfasıl Zamirler 5. Müstetir Zamir 6. İsimlerde Tesniye 7. Cemi Müzekker Salim 8. Cemi Müennes Salim 9.  Cemi Mükesser Salim – Kırık Çoğullar 10. İşaret İsimleri 11.  Gayrı Munsarıf 12.  Masdar , Müştak – Türemiş İsimler 13.  Esmaül Hamse 14. İsmi Meful 15.  İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi 16.  İsm-i Alet 17. İsm-i Tafdil 18. İsm-i Mensub 19.  İsm-i Tasgir – Küçültme İsmi 20. Taaccüb Üslubu 21. And – Yemin Harfleri 22. Şahıs İsimleri İbn – Ebi – Bint 23. Sıfat-ı Müşebbehe 24. İsmin Çeşitli Halleri 25. Mefulun Fih – Zarflar 26.  Meful-u Mutlak 27.  Mefulun Lieclih – Mefulun Leh 28. Mefulün Meah 29. Temyiz 30. Münada 31. İstigase Nubde Terhim Tazhir 32 İhtisas İştigal   4. Kısım Terkipler ve Cümleler  1. Hal 2. Mübteda Haber 3. İsim Tamlaması Muzaaf – Muzaafun İleyh 4. Sıfat Tamlaması 5. Sıfat Cümlesi 6. Lafzi – Manevi Tekit 7. İrab Hallerinin Özeti   Fatiha Suresinin İrabı Yasin Suresi İrabı Mülk Suresi İrabı Nebe Suresi İrabı Amenerrasulu İrabı Ayetel Kürsi İrabı Kıyame Suresi İrabı Fecr Suresi İrabı Beled Suresi İrabı Şems Suresi İrabı Leyl Suresi İrabı Duha Suresi İrabı İnşirah Suresi İrabı     5. Kısım Nevasıh 1.İnne Ve Kardeşleri 2. Yardımcı Fiil Olarak Kane كاَنَ 3.Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri   6. Kısım Edatlar  1. Zarflar 2.  Gün Ay Ve Mevsim Adları 3.  Atıf Edatları 4. Sayılar Cümle Örnekleriyle 5. Sıra Sayıları 6.  Müstesna 7. Kem-i İstifhamiyye ve Kem-i Haberiyye 8. 20 -100 1000 ve Sonrası Sayılar 9. Bedel 10. Atıf Atfı Beyan Kaynak Arapça Dil Bilgisi
1 Hemzenin yazılışı
2 Arap harflerin mahreçlerindeki önem
3 Hareke
4 Kamerî ve Şemsî harfler
5 Arapçada Kelime çeşitleri
6 Arapçada Cinsiyet bakımından kelimeler
7 Müzekker kelimeler
8 Müennes kelimeler
9 Sayısına göre isimler
10 Marife-Nekra
11 İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh
12 İsimlerde İrab
13 Arapçada Sıfat tamlaması Sıfat Mevsuf
14 Arapçada Bazı zarflar ve yön isimleri
15 Muzari fiil
16 Arapçada Fiil – Fiil Cümlesi – Mazi Fiil
17 Emir fiil
18 İsim cümlesi / Mübteda – Haber
19 Munfasıl Zamirler
20 Muttasıl Zamirler
21 Arapça İşaret isimleri
22 İnne ve benzerleri / Fiile benzeyen harfler
23 Aksam-ı seba / Salim Fiil
24 Mehmuz Fiil
25 Mudaaf Fiil
26 Mutel Fiiller / Misal Fiil
27 Ecvef Fiil
28 Nakıs Fiil
29 Lefif Fiil
30 Mücerred fiil
31 Mezid fiil
32 İf’al babı
33 Tef’il babı
34 Mufâale babı
35 İftial babı
36 İnfial babı
37 Tefe’ul babı
38 İf’inlal babı
39 Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller
40 Arapça Fiillerde irab
41 Meful ve meful çeşitleri
42 Malum fiil – Meçhul fiil
43 Lazım fiil – Müteaddi fiil
44 İsm-i tafdil
45 İsm-i zaman ve mekan
46 Mübalaga-i ism-i fail
47 Müştak isim – Camid isim
48 İsm-i fail
49 İsm-i meful
50 Sıfat-ı müşebbehe
51 İsm-i mensub
52 İsm-i alet
53 İsm-i tasgir
54 Arapçada Bedel
55 Arapçada Hal (Durum zarfı)
56 Arapçada Te’kid
57 Arapçada Bedel
58 Gayri munsarif isimler
59 Te’kid
60 Temyiz Arapçada
61 Münada
62 Arapçada Sıra sayıları
63 Vasıl ve kat’ hemzesi
64 Arapçada Sayılar
65 Arapçada Masdar
66 Taaccub (şaşma) vezinleri
67 Arapçada Övme ve yerme fiilleri (Medh ve zem fiilleri)
68 Mebni – Murab
Açıköğretim Arapça Dersleri Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri – Aöf İlahiyat Arapça Dersleri (1) Arapçada Müfred-Tesniye-Cemi SAYI YÖNÜNDEN İSİMLER – Aöf İlahiyat Arapça Dersleri (3) Arapçada Müzekker-Müennes – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (2) Arapçada Marife Nekre – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (4) Arapçada İrab Merfu-Mansub-Mecrur – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (5) Mübteda Haber – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (6) Harfi Cerler – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (7) Muzaaf Muzaafun İleyh – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (8) Sıfat Mevsuf – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (9) Camid ve Müştak İsimler – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (10) İsmi Fail – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (11) İsmi Meful – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (12) Sıfatı Müşebbehe- AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (13) İsmi Zaman İsmi Mekan – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (14) İsmi Alet – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (15) Mübalagalı İsmi Fail – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (16) İsmi Tafdil – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (17) İsmi Tasgir – AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (18) Esmaul Hamse ve İrabı – Beş İsim ve İrabı AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (19) Arapçada Zamirler Munfasıl Zamirler Muttasıl Zamirler Arapçada Soru Edatları Soru Harfleri Arapçada İşaret İsimleri ARAPÇADA HABERİN ÖNE GEÇMESİ İnne ve Kardeşleri İNNE VE BENZERLERİ Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri MEZİD FİİLLER ve Babları Arapaçada HABER TÜRLERİ İSM-İ MEVSÛL Arapçada İsmi Mevsuller İLLETLİ FİİLLER NÂİBU’L-FÂİL Araçada SÖZDE ÖZNE Arapça Zaman ve Mekan Zarfları MEF‘ÛLÜ MUTLAK MEF‘ÛLÜN LEH Arapça Kelimer Kelimeler ve Deyimler Pratik  Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar Fihrist
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar Fihrist
Halil İbrahim Kaçar Kimdir ?
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 01. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 02. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 03. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 04. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 05. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 06. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 07. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 08. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 09. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 11. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 12. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 13. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 14. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 15. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 16. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 17. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 18. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 19. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 20. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 21. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 22. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 23. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 24. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 25. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 26. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 27. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 28. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 29. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 30. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 31. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 32. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 33. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 34. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 35. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 36. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 37. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 38. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 39. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 40. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 41. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 42. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 43. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 44. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 45. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 46. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 47. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 48. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 49. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 50. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 51. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 52. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 53. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 54. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 55. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 57. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 58. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 59. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 60. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 61. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 62. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 63. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 64. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 65. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 66. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 67. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 68. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 69. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 70. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 71. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 72. Ders
Pratik Arapça Halil İbrahim Kaçar 73. Ders
Pratik Arapça Online Diyaloglar
Arapça Kişiler- 1 
Arapça Aile – 2 
Arapça Tanımak , Anlamak, Öğrenmek -3 
Arapça Okulda -4 
Arapça Ülkeler Ve Diller -5 
Arapça Okumak Ve Yazmak -6 
Arapça Sayılar – 7 
Arapça Saatler – 8 
Arapça Haftanın Günleri -9 
Arapça Dün Bugün Yarın 10
Aylar 11
İçecekler 12
Faailyetler 13
Renkler 14
Meyveler 15
Mevsimler Ve Hava 16
Evin Bölümleri 17
Ev Temizliği 18
Mutfak Kavramları 19
Arapça Diyaloglar 20-21-22
Arapça Dil Öğrenmek 23
Randevulaşmak 24
Şehir Diyalogları 25
Arapça Ormanda Diyalogu 26
Arapça Otel Diyalogları 27
Arapça Otel Diyaloğu -28
Restoran Diyaloğu 29
Arapça Restoran Diyaloğu2 30
Restoranda Diyalogu3 31
Arapça Restoranda Diyaloğu4 32
Trende Diyaloğu 34
Havalimanında Diyaloğu 35
Arapça Toplu Taşıma Diyaloğu 36
Taksi Diyaloğu 38 
Arapça Araba Arızası Diyaloğu 39
Arapça Yol Sorma Diyaloğu 40
Arapça Oryantasoyn Diyaloğu 41 
Arapça Şehir Turu Diyaloğu 42 
Arapça Hayvanat Bahçesinde Diyaloğu 43
Arapça Gece Dışarı Çıkmak Diyaloğu 44
Arapça Sinemada Diyaloğu 45 
Arapça Seyahat Hazırlıkları 47
Arapça Tatil Aktiviteleri 48
Arapça Spor Diyalogları 49
Arapça Yüzme Havuzunda 50
Arapça Alışveriş Yapmak 51
Alışveriş Merkezinde 52 
Mağazalar 53 
Alışveriş Yapmak 54
Çalışmak Diyaloğu 55
Duygular 56
Doktor Muayene Diyaloğu 57 
Vucudun Bölümleri 58
Postanede Diyaloğu 59  
Bankada Diyaloğu 60  
Sıralama Sayıları 61  
Soru Kalıpları 1 62  
Soru Kalıpları 2 63  
Olumsuz Cevap Diyaloğu 1 64  
Olumsuz Yanıt Diyaloğu 2 65  
Sahiplik Eki 1 -66  
Sahiplik Eki 2 -67  
Büyük Küçük Diyalogları -68  
İhtiyacı Olmak İstemek- 69  
Bir Şeyi İstemek -70  
Bir şeyi İstemek Kalıbı 2 -71  
Arapça Bir Şeyi Yapmak Zorunda Olmak Kalıbı-72  
Arapça Bir Şeye Muktedir Olmak Yapabilmek Kalıbı-73  
Bir Şeyi Rica Etmek -74  
Arapça Bir Şeyleri Sebep Göstermek 75  
Bir Şeyleri Sebep Göstermek 2- 76 
Birşeyleri Sebep Göstermek 3- 77  
Sıfatlar 1 – 78  
Sıfatlar 2 – 79  
Arapça Sıfatlar 3- 80  
Geçmiş Zaman 1 – 81  
Geçmiş Zaman 2- 82  
Geçmiş Zaman 3 – 83  Türkçe-Arapça
Geçmiş Zaman 4 – 84  Türkçe-Arapça
Arapça Sorular Geçmiş Zaman 1- 85  
Sorular Geçmiş Zaman 2 – 86  
Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 1 – 87  
Yardımcı Fiillerin Geçmiş Zamanı 2- 88  
Emir Kipi 1 – 89  
Emir Kipi 2-90  
Yan cümleler 1- 91  
“أن” İle Başlayan Cümleler 2- 92  
Kane, İn Kane, Ma Kane İle Başlayan Cümleler 93 إن كان، ما إذا كان
Atıf Harfleri – Bağlaçlar 1 -94  
Atıf Harfleri-Bağlaçlar 2-95  
Atıf Harfleri -Bağlaçlar 3 -96  
Atıf Harfleri Bağlaçlar 4-97  
Atıf Edatları -Bağlaçlar 3- 98  
Hal – 99  
Zarflar-100  
 Arapça Kursu Online İçindekiler
Renkler
Arapça Kelime Ezberleme Testi-Onlin
Online Arapça İçindekiler
1 Arapca Kisiler
2 Arapca Aile
3 Arapca Tanımak, ogrenmek, anlamak
4 Arapca Okulda
5 Arapca Ulkeler ve diller
6 Arapca Okumak ve yazmak
7 Arapca Sayılar
8 Arapca Saatler
9 Arapca Haftanın Gunleri
10 Arapca Dun – bugun – yarın
11 Arapca Aylar
12 Arapca İcecekler
13 Arapca Faaliyetler
14 Arapca Renkler
15 Arapca Meyve ve gıda maddeleri
16 Arapca Mevsimler ve hava
18 Arapca Ev temizligi
19 Arapca Mutfakta
20 Arapca Kısa Sohbet
17 Arapca Evde
21 Arapca Kisa Sohbet 2
22 Arapca Kisa Sohbet 3
23 Arapca Dil Ogrenmek
24 Arapca Randevulasmak
25 Arapca Sehirde
26 Arapca Dogada
27 Arapca Otelde -Varis Diyalogu
29 Arapca Restoranda 1
30 Arapca Restoranda 2
Etemennâ lekum Cuma mubârake
Arapça Özlü Sözler
31 ARAPÇA AİLE – AKRABA İSİMLERİ
32 Arapça Kar Yağıyor Cümlesi
33 Müslüman Aleminde Yılbaşı Kutlaması
34 Arapça Alçıda 20 Gün
35 ARAPÇA’DA YER ZARFLARI -1
36 Arapça Düğün Davetiyesi
36 Arapça Göründüğü kadarıyla – Görünüşe göre kalıbı
37 Arapça Hamilelik İle İlgili Kavramlar Cümleler
41 Arapçada A dan Z ye İfade Kalıbı
43 Arapça’da önemli bir fiil: مَارَسَ (mârase)
38 AİT OLMAK – AİT OLDU تابع tabiğ ifadesinin kullanılışı
39 Arapça PAYLAŞMAK – TO SHARE
40 Arapça Taksi Diyalogları
41 Arapça Şiir Ve Tercümesi BEN ARABIM
UTANMIYORUM
42 Arapça TEKRAR ÇALIŞMAK Kalıbı
44 Arapça Telefon Konuşması Örneği
Arapça Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar kalıbı
45 Arapça BULUNMAK – BULUNDU تَوَافَرَ tevafera fiilinin kullanılışı
46 Arapça ضَايَقَ (dâyaka)” Rahatsız etmek ” ve قَارَنَ (kârane) ” Kıyaslamak ” fiillerinin kullanılışı
48 Arapça Beğenisini kazandı – takdirini kazandı kalıbı
50 Arapça Destek almak – destek görmek kalıbının kullanılışı
51 Arapça … Sayısı Bir Elin Parmaklarını Geçmez Kalıbı
52 Arapça Çarpıcı itiraflarda bulundu kalıbı
53 Arapça Kendimizi bir başkasının yerine koymak
54 Arapça Sorumluluğun birinin üstünde (omuzlarında) olması kalıbı
55 Arapça Aklıma bir fikir geldi kalıbı
56 Arapça Tarihin Uyumaması Kalıbı
57 Arapça Aile Diyalogları اُسْرَة
58 Arapça Banka Diyalogları في البنك
59 Arapça Diyalogları Camide: في المسجد
60 Satır Arası Kelime Mealli Kafirun Suresi
61 Satır Arası Kelime Mealli Kevser Suresi / Arapça Türkçe Tercüme
62 Satır Arası Kelime Mealli Tebbet Suresi / Arapça -Türkçe Tercüme
63 Satır Arası Kelime Mealli Nasr Suresi / Arapça -Türkçe Tercüme
64 Satır Arası Kelime Mealli İhslas Suresi / Arapça Türkçe Tercüme
65 Satır Arası Kelime Mealli Nas Suresi / Arapça -Türkçe Tercüme
66 Arapça Türkçe Tercümeli Hadisi Şerifler
[/td_block_text_with_title]