Arapça Gramer İndir

ARAP DİLİ AÇISINDAN ENNÂ VE KUR’ÂN-I KERİM’DE KULLANIMI

ARAP DİLİ AÇISINDAN ENNÂ VE KUR’ÂN-I KERİM’DE KULLANIMI

ARAP DİLİ AÇISINDAN ENNÂ [] VE KUR’ÂN-I KERİM’DE KULLANIMI M. Vecih UZUNOĞLU* ÖZET Ennâ [] lafzı, Arap dilinde farklı anlamlar ihtiva eden kelimelerden biridir. Hem Ģart hem de soru ismi olarak kullanılan bu kelime dilciler tarafından farklı anlamlara hamledilmiĢtir. Bu makalede önce lügatçilerin ennâ [] kelimesine yükledikleri anlamlar incelenecek, ardından nahivcilerin konu ile ilgili görüĢlerine yer verilecek, daha sonra da Kur’ân-ı Kerîm’deki kullanımı ele alınarak müfessirlerin düĢünceleri sunulacaktır. Anahtar kelimeler: Ennâ [], Lügat, Nahiv, Kur’ân, Min eyne , keyfe , Metâ THE WORD ENNÂ [] IN ARABIC LANGUAGE AND IT’S USAGE IN THE QURAN ABSTRACT Annâ [] is a word has different meanings in Arabic language. This word has been used both as interrogative pronoun and in conditional mood. And it is attributed different meanings by scholar. In this study we try to examine the meanings attributed by lexicographer, and then we will present ideas of Arabic Grammarians about this word, at the end we will refer to usage of that noun in the Quran and will put forward opinions of the interpreters. Key words: Annâ [], Language, Nahw, Quran, Min Ayna , Kayfa , Matâ

 

Sayfa
36
İndir 1
İndirin

İlgili Makaleler