Arapça Tefsir Kitapları İndir

Ahkamül Kuran Ebubekir İbni Arabi – Arapça İndir

Ahkamül Kuran, Ebubekir İbni Arabi – Arapça Word Formatında İndir

Ahkâmü’l-Kur’ân. Ebu Bekir ibnü’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri.

İbnü’l-Arabi’nin en önemli eserlerinden biridir. Müellif, Kurân-ı Kerîm’in tertibi­ne uygun olarak, İçinde ahkâm âyeti bu­lunan 108 süreyi ele almakta ve bu sû-relerdeki 852 ahkâm âyetini teker te­ker açıklamaktadır. Ahkâm âyeti ihtiva etmeyen Kamer, Hakka, Tekvîr, İnfitâr, Hümeze ve Kâfirûn sûreleri eserde yer almaz. İbnü’l-Arabî her sûrenin tefsiri­ne o sûredeki ahkâm âyetlerinin sayısı­nı zikrederek başlamakta, her âyetin başında da o âyette kaç mesele oldu­ğunu ayrıca belirtmektedir.

Müellif âyetlerden hüküm çıkarırken lugata. sünnete ve sahabenin tatbikatı­na dayanmaktadır. Sünnete başvurur­ken cerh ve ta’dîl* noktasından riva­yetleri dikkatle değerlendirir, zayıf ha­disleri kullanmamaya itina eder. Mute­ber bir hadis bulamadığı durumlarda ise sahabenin tatbikatını esas alır. Bu yö­nüyle o, İmam Mâlik’in “amel-i ehl-i Me-dîne’yi kabuldeki usulünü takip etmek­tedir. Ayrıca İsrâiliyat’tan da dikkatle kaçınmıştır.

Eserde âyetlerin açıklanması sırasın­da zaman zaman diğer âyetlerden de­liller getirilmiş ve aralarındaki münase­betlere işaret edilmiştir. İbnü’l-Arabî, âyetleri tefsir ederken diğer mezheple­rin görüşlerine de yer verir. Mensup ol­duğu Mâlikî mezhebiyle diğer mezhep­ler arasında mukayeseler yapar, ken­di mezhebinin görüşlerini kuvvetli bir mantık ve mâkul delillerle savunur. Ba­zı konularda mezhep tarafgirliği ağır basmakla birlikte, genellikle diğer mez­heplerin görüşlerini objektif olarak de­ğerlendirdiği görülmektedir. Bu yönüy­le Mâlikîler arasında büyük bir itibara sahip olduğu gibi, diğer mezhep âlimle­ri tarafından da kabul görmüş ve eseri tefsir ve fıkıhta muteber bir kaynak sa­yılmıştır. Bu eserin Mâlikîler nezdindeki itibarı o dereceye ulaşmıştır ki meselâ yine bir Mâlikî âlim olan Kurtubî (o. 671/1272), el-Cûmi* li-ahkâmi’1-Kur-Mn adlı eserinin hemen her sayfasında Ahkâmü’l-Kur’ân’dan nakiller yapmış­tır denebilir.

Ahkâmü’l-Kur’ân’in çeşitli kütüp­hanelerde yazma nüshaları vardır (bk. Brockelmann, GAL, I, 525; Suppl., i, 732; Karatay, TopkapıArapça Yazmalar, 1, 478). Eser ilk defa Fas Sultanı Muhammed RefT Abdülhafîz tarafından bastırılmış­tır (Kahire 1331, III). Ancak bu baskıda âyetler harekesiz ve numarasız olduğu gibi eserin fihristi de yoktur; ayrıca bir­takım baskı hatalarına rastlanmakta­dır. Daha sonra eserin tenkitli neşrini Ali Muhammed el-Bicâvî gerçekleştir­miş (Kahire 1377-1378/1957-1958, I-1V) ve yine onun tarafından gözden geçiri­lerek tekrar basılmıştır (Kahire 1387/ 1967, 1392/1972). Bicâvî âyetleri numa­ralamış, garîb* kelimelerin mânasını açıklamış, hadisleri tahrîc* ederek şiir­lerin kaynaklarını göstermiştir. Eserin metnini, ondan iktibasta bulunan diğer tefsir kitaplarıyla ve özellikle Kurtubî”-nin tefsiriyle de karşılaştıran Bicâvî, her cildin sonuna sûre ve âyetlerin fihristini koymuş, ayrıca dördüncü cilde, âyetleri ve konuları içine alan geniş bir fihrist ile hükümlerin bulunduğu yerleri gös­teren alfabetik tahlilî bir fihrist de ek­lemiştir.

Listing Details

İndir 1
İndirin