İslam Alimlerinin Hayatı / Biyografi İndir

İmam Şafii

İmam Şafii

İmam Şafii Giriş İmam Şafii Hayatı ve Yaşadığı Çağ İmam Şafii’nin Tahsili ve İlminin Kaynakları İmam Şafii’nin Yaşadığı Çağ Sünnet ve Re’y Sahabe ve Tabiin Fetvaları İ’tikadda Fırkalar Hariciler Mu’tezile İmam Şafii’nin Görüşleri İmam Şafii’nin Fıkhı Kitapları Şafii Fıkhının İncelenmesi Şafii’nin Usulü Din Bilgisi Kur’an-ı Kerim Sünnet İcma Kıyas İstihsanın İbtâli ve mesâlih-i mürsele Ashabın Kavilleri Ve Fetvaları Şafii Zâhire Göre Hüküm Verîr Şafiî’nin Usûle Hizmetî, Ondan Sonra Gelenlerin Yaptıkları Şâfii Fıkhının Füru’da Geçirdiği Devirler Şafiî Mezhebinde Müctehîd Olanlar Şafii Mezhebinin Yayılışı Mezhep İmamlarım tanımak, fıkıh’daki usûl ve sistemlerini araştır­mak, Fıkıh Târihini, İslâm Hukuku’nu öğrenmek demekdir. Mezhep sa­hibi büyük İmamların hayatını anlatan eserlerin türkçede azlığı meydan­dadır. İmânu-i A’zam adlı eserimi yazarak mezhep İmamımız olan Ebû Hanîfe Noman t>. Sâbit’i biraz olsun tanıtmak istemiştim. Ondan sonra 1958 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine Muhammed Ebû Zehra’nın Ebû Hanîfe adlı eserini dilimize çevirdim. Bu eser Başkanlık­ça 1962 yılında basıldı. Ebû Hanîfe tercemesinin gördüğü rağbet ve takdir, bana kuvvet ve cesaret verdi. Aynı yazarın İmam, Şâfü adlı eserini tercemeye başladım. Yazar eserini, birinci ve ikinci tâbların önsözlerinde yeteri kadar ta­nıtmış bulunduğundan, eser hakkında tarafımdan söylenecek bir söz kal­mamıştır. Ancak bir-iki noktaya işaret etmek isterim. Şafiî Fıkhı ile ünsiyetimiz; azdır. Hanefî Flkıh ve Usûl-ü-Fikhın’da, Şafiî’lerle ihtilaflı mes’eleler geçer ve bunların münâkaşası yapılır. Biz Hanefîlerin Şafiî Fıkhı hakkındaki bilgimiz hemen hemen bunlara mün­hasır kalır. Bundan başka, Şafiî Fıkhı’nm ve Usûlünün de kendine mah­sûs ıstılahları vardır. Fıkıh kitaplarının ibareleri bâzan ihtisâr-ı muhil denecek derecede kısadır. Mes’ele bilinmedikçe ibareden onu anlayıp çı­karmak; güçtür. Tercemede metne sâdık kalmağa çalıştım. Ancak terceme kokusun­dan kurtulmak için, her iki dilin özelliğini gözönünde tutarak bâzan ser­best tercemeye kaçtım. El-Um gibi eski bir eserin ibarelerini aynen nak­letmenin zor bir iş olduğunu, terceme ile meşgul olanlar bilirler sanırım. Eseri, Ebû Hanîfe’de yaptığım gibi, fasıllara boldüm. Rakkamlarm hizasına konu ile ilgili birer bağlık koydum. Bunlar aslında yoktur. Böy­lelikle eser pek sıkıcı olmadı sanırım. Ebû Hanîfe’yi seve seve okuyanlar, bunu da aynı hazla okuyabilirler. Eserin içinde yer yer birçok kaynaklardan ibareler alınmıştır. Bun­ların bir kısmı dipnotu hâlinde verilerek; yazan, eserin cilt ve sayfası gösterilmiş, bir kısmında ise bunlar yapılmamıştır. Ben mümkün merte- be dipnotları koydum. Gerekli gördüğüm yerlerde bâzı notlar da ilâve ettim. Âyetlerin sûre ve rakamlarını gösterdim. Bâzı türkçe eserlerde, Şafiî Fıkhı münakkahdır, denir. Bu sözün doğruluk derecesini burada tartışacak değilim. Anc

Listing Details

İndir 1
İndirin
Yazar
Muhammed Ebu Zehra