Ana Sayfa Dökümanlar İmam Hatip DİNLER TARİHİ Kazanım Değerlendirme Sınavı İhl Meslek Dersleri Örnek Sorular

DİNLER TARİHİ Kazanım Değerlendirme Sınavı İhl Meslek Dersleri Örnek Sorular

234

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI DİNLER TARİHİ

 1. “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” 

(Kâfirûn suresi, 6. ayet) 

Bu ayette geçen “din” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? 

 1. A) İnanç 
 2. B) Ahlak 
 3. C) Örf ve âdet 
 4. D) Hesap ve ceza günü 
 5. İslam âlimlerinin yapmış olduğu  “din” tanımlarında aşağıdakilerden  hangisine yer verilmemiştir? 
 6. A) İlahi kaynaklı olduğuna 
 7. B) İnsanları hayır olana yönelttiğine
 8. C) Aklı ve özgür iradeyi esas aldığına
 9. D) Bir mabet etrafında şekillendiğine 
 10. Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte ya da günümüzde yaşayan tüm dinler, dinler tarihinin – – – – oluşturur. 

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

 1. A) amacını  B) kaynaklarını C) konusunu  D) metodunu 
 2. Aşağıdakilerden hangisi bir dinin  kurumsallaşmasını gerektiren sebeplerden biri değildir? 
 3. A) Varlığını devam ettirebilmek 
 4. B) İnananlarını bir arada tutabilmek C) Mesajını başka topluluklara ulaştırabilmek 
 5. D) Vicdanlarda yaşanan olgu hâline gelebilmek 

 

 1. İslam tarihinde diğer dinler hakkın da bilgi verme geleneği aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?
 2. A) Hz. Peygamber dönemi B) Sahabe dönemi  C) Tabiîn dönemi D)Mezhepler Dönemi
 3. Aşağıdakilerden hangisi dinler  tarihinin sahip olduğu özellikler den biridir? 
 4. A) Kural koyuculuk 
 5. B) Yargılayıcılık 
 6. C) Savunmacılık 
 7. D) Tarafsızlık 
 8. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların diğer dinleri öğrenme sebeplerinden biri değildir? 
 9. A) İslam inanç esaslarını belirlemek
 10. B) Din hizmetlerini daha verimli hâle getirmek 
 11. C) İslam’a karışmış olan hurafeleri tespit etmek 
 12. D) Diğer din mensupları ile sağlıklı iletişim kurmak 
 13. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Mekke dönemine ait bir  olaydır? 
 14. A) Mekke’nin Fethi 
 15. B) Sosyal ve ekonomik boykot 
 16. C) Hendek Savaşı 
 17. D) Medine Sözleşmesi 
 18. Aşağıdakilerden hangisi “İslam” kelimesinin anlamlarından biri  değildir? 
 19. A) Davet etmek 
 20. B) Allah’a yönelmek 
 21. C) Allah’a teslim olmak 
 22. D) Tevhid inancını kabul etmek
 23. Peygamberlerin, günahtan uzak  durmalarını ifade eden kavram  aşağıdakilerden hangisidir? 
 24. A) Fetanet  B) Emanet 
 25. C) İsmet   D) Tebliğ 
 26. Hz. İbrahim ve soyunu, kurucu  atalar olarak kabul eden din aşağı dakilerden hangisidir? 
 27. A) İslamiyet  B) Sabiîlik 
 28. C) Mecusilik  D) Yahudilik 

 

 1. Yahudi inanç esaslarının temelini  aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
 2. A) Kutsal toprak düşüncesi B) Tanrının birliği C) Ahiretin varlığı D) Mesihçilik 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi günümüz  Yahudi akımlarının ortaya çıkma  sebeplerinden biri değildir? 
 2. A) Fransız ihtilalinin etkisi 
 3. B) Yahudi aydınlanma hareketi 
 4. C) Beklenen mesihin gelmemesi
 5. D) Kudüs’ün Hz. Davut tarafından fethedilmesi 
 6. Kilise ve devlet bütünleşmesi meydana gelmiştir. 
 • Misyonerlik faaliyetleri artmıştır. Haçlı seferleri yapılmıştır. 

Bu olaylar Hristiyanlığın aşağıdaki  dönemlerinden hangisinde gerçek leşmiştir? 

 1. A) Hz. İsa Dönemi 
 2. B) Havariler Dönemi 
 3. C) Orta Çağ Dönemi 
 4. D) Modern Dönem 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Evanjelik  Kilisesi ile ilgili bir bilgi değildir? 
 2. A) Martin Luther öncülüğünde ortaya çıkmıştır. 
 3. B) Öğretileri kabul eden kişinin yeni den doğduğuna inanılır. 
 4. C) Bireysel dindarlık ve dinî tecrübe önemlidir. 
 5. D) Kutsal Kitap lafzi olarak okunur.

 1.   • Dine giriş ve asli günahtan kurtuluş için su ile yapılan bir arınma ayinidir. Kişinin, İsa ile bütünleşmesini sembolize eden ekmek-şarap ayinidir. Kiliseye kabul ve iman güçlendirmek için yapılan ayindir. 

Bu bilgilerde aşağıdaki kavramlar dan hangisine yer verilmemiştir? 

 1. A) Konfirmasyon 
 2. B) Hasta yağlama 
 3. C) Komünyon 
 4. D) Vaftiz 
 5. Hristiyanlığa göre İsa’nın çarmıha  gerildiğine, gömüldüğüne ve dirileceğine inanılan yerde yapılmış  mabet aşağıdakilerden hangisidir? 
 6. A) Süleyman Mabedi 
 7. B) Meryem Ana Kilisesi 
 8. C) Kıyamet Kilisesi 
 9. D) Deyru’z-Zaferan 
 10. Tevrat’ta olmamasına rağmen  Yahudi din bilginlerinin yorumları  ile inanç esaslarına dâhil ettiği  konu aşağıdakilerden hangisidir? 
 11. A) Ahit    B) Ahiret  C) Kutsal Toprak  D) Peygamberlik 
 12. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte  Tanrı için kullanılan isimlerden  biridir? 
 13. A) Tien    B) Brahma  C) Yehova  D) Ahura Mazda 
 14. Aşağıdakilerden hangisi On Emir’de  yasaklanan davranışlardan biri  değildir? 
 15. A) Zina yapmak 
 16. B) Adam öldürmek 
 17. C) Şirk koşmak 
 18. D) Rüşvet almak 

 

Önceki İçerikFarsça Türkçe Kelimeler Sözlüğü
Sonraki İçerikArapça Ölçü Birimleri