fasiharapca

45 HABERLER 1 YORUMLAR

Kasidei Bürde Türkçe Arapça

Mısırlı sûfî ve şair Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’nin Hz. Peygamber için yazdığı ve el-Kevâkibü’d-dürriye fî medḥi ḫayri’l-beriyye adını verdiği manzume, kafiye (revî) harfi mîm olduğu için el-Ḳaṣîdetü’l-mîmiyye, şairin tutulduğu hastalıktan kurtulmasına vesile olduğu için de Ḳaṣîdetü’l-bürde diye meşhur olmuştur. Ancak Kâ‘b b. Züheyr’in kasidesi de aynı adla anıldığından karışıklığa meydan vermemek için Bûsîrî’ninki daha çok Osmanlı kültür muhitinde Ḳaṣîdetü’l-bürʾe...

Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri

  Mecrûr Muttasıl Zamirlerin özellikleri ٥، هما، هم...   1 . zamirleri isimlerle ve harfi cerlerle birleşince   mecrûr muttasıl zamir olur   a-Isimlerle birleşince muzâfun ileyh olarak mecrûr olur: ' خبؤوا نقودهم تحتالأرض   Paralarını toprak altına gizlediler  Yukarıdaki cümledeki نقود muzaaf  هم de muzafun ileydir.  mahallen mecrurdur.  b. Harfi cerle birleşince cârr (harfi cer) la mecrur olur. ماذا يقول لكم أبوكم Babanız size ne diyor.    ٥ُ هما، هم...

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri

Mansûb Muttasıl Zamirin özellikleri  1. Zamirleri fiillerle birleşine mef‘ûlün bih, hurûfu ve Benzerleri) ile bileşince, ismi olarak mansûb إن) muşebbehe bi’l-fül muttasıl zamir olurlar: (ه، هما، هم... )    هل كلمكم الوزير؟     Bakan sizinle konuştu mu انك فاضل . .    Gerçekten sen faziletli bir kimsesin2 Nunuul Vikaye (nunul imad)  fiille birleştiğinde kendisinden evvel bir nun ( ى)Mütekelüm yası...

Merfû Muttasıl Zamirin özellikleri

Merfû Muttasıl Zamirin özellikleri 1- Mazi fiilin gaibesindeki ( ست) fail değil, failin muennes olduğunu gösteren alamettir. Sakindir: ancak, kendisinden sonra hemze-i vasıl geldiğinde kesra ile harekelenir: Ayşe kitabi okudu. . قرات عائشة لكتاب(Kız) öğrenci kitabi okudu. . قرأت الطالبة لكتاب 2- Tâu’l-fâil (ست)ve mutekellim ( نا) SI mâzî fiillerle', yâ-ı muhataba muzari ve emirle; diğerleri ise mâzî, muzari...

LAZIM MEBNİLER ZAMİRLER

LÂzIM MEBNîLER ZAMîRLER(الضمائر}zamîr (الضِميُر ): îsmin yerini tutan ma‘rife isimdir:ben انا sen هو o انتZamirler ikiye ayrılır: 11-Munfasıl Zamir (الضمير لمنفصل Ayrı zamir)2-Muttasıl Zamir (الضيير المتصل Bitişik zamir) 1 -Munfasıl Zamir (الضميرالمنفصل): Başka bir kelimeye birleşmeyen zamirlerdir, ikiye ayrılır: A-Merfû Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المرفوع)B-Mansûb Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المنصوب) A. Merfû Munfasıl Zamir (الضمير المنفصل المرفوع) Umumiyetle söze...

Arapça Zamirlerin İrâbı Örnekleriyle

  هو عاقل. ضميرمبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع. : خبر مرفوع بالضمة,  هو ضميرمبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع. : خبر مرفوع بالضمة, عاقل   نعد اياك ضمير مفعول به مقدم منى على الفتح فى محل نصب. اياك فعل مضارع مرفوع بالضمة و الفاعل ضمير مستتر تقديره( نحن).   نعد Zamirlerin İrâbı سالنا ابوك عنك سألنى: ( سأل) فعل ماض مبنى على الفتح. و النون نون...

Lazım Mebni Zarflar

Lazım Mebni Zarflar   Lazım mebniler kategorisinde bazı zarflar yer almaktadır. Mekan veya zaman belirlemek için kullanılan zarflardan 17 tanesi lazım mebnidir. 1.1   حَيثُ – damme üzere mebni mekan zarfıdır. …dığı yere, …ceği yere, her nerede ise .. gibi anlamlarda kullanılır. Örnek:  أنظر حيث ينظر أحمد – Ahmed’in baktığı yere bak! 1.2 لَدُنْ – sükun üzere mebni mekan zarfıdır. Yanında, katında, tarafında, nezdinde anlamlarında kullanılır. Örnek: وعلّمْناهُ...

MEBNÎ KELİMELER ve Çeşitleri

MEBNÎ KELİMELER(آلكلمات مبنية)Mebnî, yukarıda da tarif edildiği gibi, cümlede yerine göre irab alameti (sonundaki harekesi) değişmeyen kelimedir. Mebnîler ikiye ayrılır: I- Lâzım Mebnî (المبنى اللازم)II- Arız Mebnî (ر المبنى العارض 1 Lazım Mebnî (المبنى اللأزم ): Hiç bir durumda sonu değişmeyen kelimedir. Lazım mebnî kelimeler üçe ayrılır: A. Lâzım Mebnî isimler:  l-Zamîrler, 2-İsm-i işaretler, 3- İsmi mev-sûller, 4-Şart isimleri, 5-îstifhâm (soru) isimleri, 6-Bazı kinayeler (belgisiz...

Lâzım Mebnî Kelimeler ve Çeşitleri

I- Lâzım Mebnî (المبنى اللازم)II- Arız Mebnî (ر المبنى العارض 1 Lazım Mebnî (المبنى اللأزم ): Hiç bir durumda sonu değişmeyen kelimedir. Lazım mebnî kelimeler üçe ayrılır: A. Lâzım Mebnî isimler:  l-Zamîrler, 2-İsm-i işaretler, 3- İsmi mev-sûller 4-Şart isimleri 5-îstifhâm (soru) isimleri 6-Bazı kinayeler (belgisiz sıfatlar), 7-Lazım Mebni zarflar, 8-Fiil isimleri 9-Savtlar (taklit edilen sesler) B Lazım Mebnî Fiiller: 1-Mâzî, 2-EmirC-Lâzım Mebnî Harfler: Bütün harfler 2 Ârız Mebni (المبنى العارض): Normalde...

Arız Mebni Kelimelerin Çeşitleri

MEBNÎ KELİMELER   Ârız mebni Kelimeler Temelde  ikiye ayrılır: A:Arız Mebni İsimler B:Arız Mebni Fiiller  A-Ârız Mebnî isimler: 1-Bazı münâdâlar 2-Umûmî olumsuzluk bildiren (لا)’nın ismi, 3-On birden on dokuza kadar sayı isimleri, 4-Bileşik isim ve zarflar 5-Cümleye muzaf olan zarflar, 6-Altı cihet ismiB: Arız Mebnî Fiiller: Bazı durumlarda muzariler:1- Nûn-u nisve’nin birleştiği muzari fiiller (يكتبن sükûn üzre)2- Te’kîd nununun birleştiği muzari...