Tecvid Dersleri

Tecvid Dersleri

İDGAM ve HÜKÜMLERİ

İDGAM ve HÜKÜMLERİ Kur’ân-ı Kerîm’in lafızları yirmi dokuz sessiz harften oluşur. Harekelerle seslendirilen bu harflerden bir kısmı kendilerine ait ses ve sıfatlarla bağımsız, bir kısmı bazı sebeplere bağlı olarak kendisinden sonra gelen harfle birleşik olarak okunur.İdgam dilin aynı veya yakın mahrece iki yerine bir defa gitmesiyle telaffuza kolaylık ve akıcılık kazandırmak için yapılır.I-İdgam’ın Tanımı :İdgam sözlükte “bir şeyi diğer bir...

MED ve ÇEŞİTLERİ

MED ve ÇEŞİTLERİ I-Meddin Tanımı :Med kelimesi sözlükte “arttırmak, ziyade etmek, uzatmak” demektir. Terim olarak meddin anlamı “harfin sesini med harflerinden biriyle uzatmak”tır.“Kısaltmak, hapsetmek” mânasına gelen kasr ise “harfin med harfi olmaksızın asıl sesiyle okunması yahut yalnız med harfinin isbat edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.Med harfi, kendinden önceki harfin sesini, harekesi doğrultusunda uzatan harfe denir.II-Med Harfleri :Med harfleri üçtür :1.Kendisinden önceki harf...

Harflerin Sıfatları Tecvid Dersleri

Harflerin Sıfatları :Sıfat sözlükte “bir varlığın tanınmasını sağlayan özellik yahut nitelik” demektir. Harfin sıfatı ile kasıt “mahreçte seslendirilen harfe ait bir takım özellikler”dir. Mahreçleri aynı olan harfleri birbirinden ayırmak, kuvvetli ve zayıf olan harfleri tanımak ve mahreçleri farklı olan harfleri doğru seslendirmek için sıfatların bilinmesinde yarar vardır.Her zaman harfle birlikte olan ve ondan hiç ayrılmayan (asıl, lâzım) sıfatlardan bazıları...

Durak İşaretleri Kuranı Kerimde Secavendler

SECAVEND VAKF İŞARETLERİ م) ) :Mim: Vakf-ı lâzım işaretidir. Bu işaret nerede gelirse orada vakfetmek lazımdır. Vacibtir. Vakf terk edilemez. Çünkü kasd edilen mana bozulur. Hatta bu vakf, kasden terk edildiği taktirde, küfrü icab ettirmesinden korkulur. Mim İşareti, Kur’an-ı Kerim’de -84- yerde bulunmaktadır.ط) ) :Tı: Vakf-ı mutlak alâmetidir. Bu işaretin bulunduğu yerde de vakf yapılması evla olmakla beraber, vasl da caizdir. Vakf yapılmazsa da bir şey...

İHFÂ الإخفاء

İHFÂ(الإخفاء)Bir tecvid terimi.Sözlükte “gizli olmak” anlamındaki pafâ, (pufye) kökünden türeyen ve “gizlemek, örtmek” mânasına gelen ihfâ, tecvid ilmindeki yaygın tanımıyla sâkin nûn veya tenvini şeddeleme yapmadan, ancak gunne sesini de koruyarak izharla idgam arası bir sesle okumadır. Tenvin veya sâkin “nûn”dan sonraت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك harflerinden birinin bulunması...

İDGAM الإدغام

İDGAM(الإدغام)Mahreçleri aynı veya yakın olan harflerin yan yana gelmesiyle dilde ve kıraatte ortaya çıkan ağırlığın giderilmesi için uygulanan telaffuz biçimini ifade eden terim.Sözlükte “örtmek, kaplamak” anlamındaki dagm (degam, degamân) kökünden türeyen ve “bir şeyi diğer bir şeyin içine katmak, çiğnemeden yutmak, burnundan konuşmak” gibi anlamlara gelen idgam “mahreç ve sıfatları aynı (misleyn) veya mahreçleri aynı, sıfatları ayrı (mütecâniseyn), yahut...

SEKTE TECVİDİ السكتة

SEKTE (السكتة)Bir kıraat ve tecvid terimi.Sözlükte “susmak, iki nağme arasını nefes almadan ayırmak” anlamındaki sekt masdarından türeyen sekte terim olarak “Kur’an tilâvet ederken iki kelime veya harf arasında nefes alıp vermeden çok kısa bir süre duraklamak demektir. Sektenin uygulanışı şöyledir: Kur’an okurken sekte yapılacak harf veya kelime üzerinde durulur, nefes almadan kısa bir süre beklenir, ardından okumaya devam edilir. Bekleme...

Meddi Munfasıl Nedir? Video Dersler

Meddi Munfasıl Nedir?  Video Dersler    http://www.youtube.com/watch?v=CDGm6qp4Mkc

Medd – i Munfasıl ve Muttasıl (Tecvid Dersi – 7) Video Dersler

Medd - i Munfasıl ve Muttasıl (Tecvid Dersi - 7) Video Dersler  http://www.youtube.com/watch?v=pGK2qRJb3I8

Medd – i Tabiî (Tecvid Dersi – 6) Video Dersler

Medd - i Tabiî (Tecvid Dersi - 6) Video Dersler    http://www.youtube.com/watch?v=JUa5ucIbdRo

Mahreç – 3 (Tecvid Dersi – 5) Video Ders

Mahreç - 3 (Tecvid Dersi - 5) Video Ders    http://www.youtube.com/watch?v=OeInOwaM3gU

Mahreç – 2 (Tecvid Dersi – 4) Video Ders

Mahreç - 2 (Tecvid Dersi - 4) Video Ders  http://www.youtube.com/watch?v=PcdM0vOo2rQ

Mahreçler (Tecvid Dersi 3) Video Ders

Mahreçler  (Tecvid Dersi 3) Video Ders    http://www.youtube.com/watch?v=2viadQXw9tI

Harfler (Tecvid Dersi 2) Video Ders

Harfler (Tecvid Dersi 2) Video Ders  http://www.youtube.com/watch?v=pkoPBuON9Ts

Tecvid Nedir ? Video Ders

Tecvid Nedirhttp://www.youtube.com/watch?v=LjvWIBT39q0 

İSTİAZE ve BESMELE -32

İstiâze: Koğulmuş olan şeytanın şerrinden ALLAH’a sığınmaktır.Peygemberimiz (S.A.V): ( اَعُوذُ بِِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ ) şeklinde Euzuçekerlerdi ve en meşhuru da budur. Sabah namazından sonra okunan aşr-ışerif hakkında, Ma’kıl b. Yesar (R.A)’den rivayete göre Peygamber(S.A.V) Efendimiz: “Kim sabaha erdiği zaman üç kere:)اَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)der ve Haşr sûresinden üç ayet okursa, Allah onun için yetmiş binmeleği...