Kur'anı Kerim Eğitimi

Kur'anı Kerim Eğitimi

İDGAM ve HÜKÜMLERİ

İDGAM ve HÜKÜMLERİ   Kur’ân-ı Kerîm’in lafızları yirmi dokuz sessiz harften oluşur. Harekelerle seslendirilen bu harflerden bir kısmı kendilerine ait ses ve sıfatlarla bağımsız, bir kısmı bazı sebeplere bağlı olarak kendisinden sonra gelen harfle birleşik olarak okunur. İdgam dilin aynı veya yakın mahrece iki yerine bir defa gitmesiyle telaffuza kolaylık ve akıcılık kazandırmak için yapılır. I-İdgam’ın Tanımı : İdgam sözlükte “bir şeyi diğer bir...

MED ve ÇEŞİTLERİ

MED ve ÇEŞİTLERİ   I-Meddin Tanımı : Med kelimesi sözlükte “arttırmak, ziyade etmek, uzatmak” demektir. Terim olarak meddin anlamı “harfin sesini med harflerinden biriyle uzatmak”tır. “Kısaltmak, hapsetmek” mânasına gelen kasr ise “harfin med harfi olmaksızın asıl sesiyle okunması yahut yalnız med harfinin isbat edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Med harfi, kendinden önceki harfin sesini, harekesi doğrultusunda uzatan harfe denir. II-Med Harfleri : Med harfleri üçtür : 1.Kendisinden önceki harf...

Harflerin Sıfatları Tecvid Dersleri

Harflerin Sıfatları : Sıfat sözlükte “bir varlığın tanınmasını sağlayan özellik yahut nitelik” demektir. Harfin sıfatı ile kasıt “mahreçte seslendirilen harfe ait bir takım özellikler”dir. Mahreçleri aynı olan harfleri birbirinden ayırmak, kuvvetli ve zayıf olan harfleri tanımak ve mahreçleri farklı olan harfleri doğru seslendirmek için sıfatların bilinmesinde yarar vardır. Her zaman harfle birlikte olan ve ondan hiç ayrılmayan (asıl, lâzım) sıfatlardan bazıları...

Durak İşaretleri Kuranı Kerimde Secavendler

SECAVEND VAKF İŞARETLERİ م) ) :Mim: Vakf-ı lâzım işaretidir. Bu işaret nerede gelirse orada vakfetmek lazımdır. Vacibtir. Vakf terk edilemez. Çünkü kasd edilen mana bozulur. Hatta bu vakf, kasden terk edildiği taktirde, küfrü icab ettirmesinden korkulur. Mim İşareti, Kur’an-ı Kerim’de -84- yerde bulunmaktadır. ط) ) :Tı: Vakf-ı mutlak alâmetidir. Bu işaretin bulunduğu yerde de vakf yapılması evla olmakla beraber, vasl da caizdir. Vakf yapılmazsa da bir şey...

İHFÂ الإخفاء

İHFÂ (الإخفاء) Bir tecvid terimi. Sözlükte “gizli olmak” anlamındaki pafâ, (pufye) kökünden türeyen ve “gizlemek, örtmek” mânasına gelen ihfâ, tecvid ilmindeki yaygın tanımıyla sâkin nûn veya tenvini şeddeleme yapmadan, ancak gunne sesini de koruyarak izharla idgam arası bir sesle okumadır. Tenvin veya sâkin “nûn”dan sonraت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك harflerinden birinin bulunması...

İDGAM الإدغام

İDGAM (الإدغام) Mahreçleri aynı veya yakın olan harflerin yan yana gelmesiyle dilde ve kıraatte ortaya çıkan ağırlığın giderilmesi için uygulanan telaffuz biçimini ifade eden terim. Sözlükte “örtmek, kaplamak” anlamındaki dagm (degam, degamân) kökünden türeyen ve “bir şeyi diğer bir şeyin içine katmak, çiğnemeden yutmak, burnundan konuşmak” gibi anlamlara gelen idgam “mahreç ve sıfatları aynı (misleyn) veya mahreçleri aynı, sıfatları ayrı (mütecâniseyn), yahut...

SEKTE TECVİDİ السكتة

SEKTE (السكتة) Bir kıraat ve tecvid terimi. Sözlükte “susmak, iki nağme arasını nefes almadan ayırmak” anlamındaki sekt masdarından türeyen sekte terim olarak “Kur’an tilâvet ederken iki kelime veya harf arasında nefes alıp vermeden çok kısa bir süre duraklamak demektir. Sektenin uygulanışı şöyledir: Kur’an okurken sekte yapılacak harf veya kelime üzerinde durulur, nefes almadan kısa bir süre beklenir, ardından okumaya devam edilir. Bekleme...

EBUBEKİR ŞATİRİ HATİM SETİ İNDİR MP3

EBUBEKİR ŞATİRİ HATİM SETİ İNDİR MP3 1 Fatiha Suresi Indir 2 Bakara Suresi Indir 3 Al-i Imran Suresi Indir 4 Nisa Suresi Indir 5 Maide Suresi Indir 6 Enam Suresi Indir 7 Araf Suresi Indir 8 Enfal Suresi Indir 9...

Sudeysi ve Şirim (Kabe İmamları) HATİM SETİ İNDİR MP3

KABE İMAMLARI SUDEYSİ VE ŞİRİM HATİM MP3 ......  ......         KABE İMAMLARI HATİM SETİ YENİLENDİ....Daha önce parçalı halde olan Kabe İmamları hatim seti, 114 sure haline getirildi. Kayıtlar filtrelenerek dip gürültüleri temizlendi ve daha net dinlenilebilir hale getirildi. Hatim seti montaj hatalarına karşı baştan sona kontrol edildi. 1 Fatiha Suresi Indir 2 Bakara Suresi Indir 3...

SIDDIK MİNŞEVİ HATİM SETİ İNDİR SURE SURE MP3

SIDDIK MİNŞEVİ HATİM SETİ İNDİR SURE SURE MP3 1 Fatiha Suresi Indir 2 Bakara Suresi Indir 3 Al-i Imran Suresi Indir 4 Nisa Suresi Indir 5 Maide Suresi Indir 6 Enam Suresi Indir 7 Araf Suresi Indir ...

İLHAN TOK HATİM SETİN İNDİR CÜZ CÜZ MP3

İLHAN TOK HATİM SETİN İNDİR CÜZ CÜZ MP3 1 .CUZ Indir 2 . CUZ Indir 3 .CUZ Indir 4 . CUZ Indir 5 .CUZ Indir 6 . CUZ Indir 7 .CUZ Indir 8 . CUZ Indir 9 .CUZ Indir 10 . CUZ...

DAVUT KAYA HATİM SETİ İNDİR MP3

DAVUT KAYA HATİM SETİ İNDİR MP3    Fatiha Suresi Indir 2 Bakara Suresi Indir 3 Al-i Imran Suresi Indir 4 Nisa Suresi Indir 5 Maide Suresi Indir 6 Enam Suresi Indir 7 Araf Suresi Indir 8 Enfal Suresi Indir 9 Tevbe...

Bakara Suresi 1-5. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 38

Bakara Suresi 1-5. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 38     https://www.youtube.com/watch?v=83qOUbd6jDM

Kelime-i Şehadet Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 40

Kelime-i Şehadet Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 40     https://www.youtube.com/watch?v=WW4xgUP807E

Bakara Suresi 6-61. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 39

Bakara Suresi 6-61. Ayetler Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 39   https://www.youtube.com/watch?v=f9wAKiVE5nM

Tekbir Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 42

Tekbir Fatih Çollak Kuran Öğreniyorum 42   https://www.youtube.com/watch?v=CPkvEDLbrZQ