Kur'anı Kerim Eğitimi

Kur'anı Kerim Eğitimi

FETHA – ÜSTÜN

FETHA - ÜSTÜN فَتْحَةٌ Fetha (فتحة‎‎) (Türkçede üstün olarak bilinir) işareti harfin üzerine çizilen hafif eğik düz bir çizgidir. ـَFetha, bulunduğu harfi e ila a arasındaki bir sesle seslendirir. İnce harfler e sesine, kalın harfler ise a sesine yakın bir sesle seslendirilir.Fetha: Harflerin üzerine, sağdan sola eğik olarak yazılır. e, a sesi verir. Aşağıdaki kelimelerdeki harekesi üstündür. Fetha A ve E sesi...

Arapçada Harekeler – Hareke Nedir

Arapçada Harekeler - Hareke NedirArapça Harekeler (Arapça: تشكيل teşkil), Arapça öğretiminde ve Kur'an'ın okunuşunu daha kolay kılmak için kullanılan değişik işaretlerden oluşan sistemdir. Bu sistem sadece Arap harflerini okumayı bilenlerin Arapça metinleri ve Kur'an'ı okuyabilmelerine imkân sağlar. Bu işaret sistemi sayesinde tamamı sessiz olan harflere ses verilebilmesi, sessizleştirilebilmesi, seslerin uzun okutulabilmesi veya seslerin birleştirilebilmesi sağlanır.Sistem 8. yüzyılda Halil ibni...

Harflerin Mahreçleri Telaffuzu – Arapça

Harflerin Doğru TelaffuzuMahrec Dersleri Tecvid güzel okumak demektir. Bunun ilk şartı da harflere hakkını vererek, doğru ve yerinden telaffuz etmektir. Özellikle birbirine benzeyen bazı harfler vardır. Bunları karıştırmamak gerekir. İnce ve kalın seslilere dikkat etmek gerekir.Kalın Sesli Harfler: ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق harfleridir. PELTEK HARFLER 3 TANEDİRث ذ ظBenzer Harfler:ا ع Elif ا...

FER’İ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASI

FER'İ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASI Medd-i Fer’î (Fer’î Med) Med harfinden sonra sebeb-i medden birisi gelirse medd-i fer’i olur ve bir elif miktarından fazla (2, 3 veya 4 elif miktarı) uzatılır. Bu uzatma bazen vacip, bazen ise caiz olur. Kuran’da bir eliften fazla uzatılan yerlerin üstüne dalgalı çizgi işareti vardır.Sebeb-i Med: Tabii meddi, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebi olup...

ASLİ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASI

ASLİ MED NEDİR ÖRNEKLERLE AÇIKLAMASIa- MEDD-İ ASLİ Buna; "Medd-i tabii" de denir ki, bu daha meşhurdur. Med harflerinden ayrılmayan, med harfinin zatı ile kaim olan medlere: "Aslî (tabii) med" denir. Tarifi şöyledir: Medd-i Tabii: Bir kelimede harf-i medden biri bulunur, sebeb-i medden hiçbiri olmazsa o kelime: "Medd-i Tabiî" olur. ( .(قَاتَلَ) ,(قَالوُا سِيرُوا ) ) kelimelerinde olduğu gibi. قَالَ) ): Medd-i Tabii olur. Çünkü kafı çeken...

Tecvid Özeti

  MED ÇEŞİTLERİMED (UZATMA)Med harfleri harekesiz ى و  ا harfleridir. Med harfleri, önüne geldiği harflerin doğal bir şekilde “1 elif miktarı” uzatılarak okunmasını sağlar.Harflerin 1 elif miktarından fazla uzatılmasın sebep olan şeylere de “med sebebi” denir. Med sebebi 2 tanedir: hemze ve sükûn2 çeşit sükûn vardır:Lâzımî (kalıcı, gerekli) sükûn: Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sükûndur. Yapılması gerekir.Örnek: خَآصَّةًÂrızî (geçici)...

İMALE TECVİDİ NEDİR

İmâle. Fethada ve onu takip eden elifte ortaya çıkan telaffuz değişikliği anlamında dil ve kıraat terimi.Meyi kökünden türeyen ve "bir şeyi bir tarafa doğru eğmek, yatırmak, meylet­tirmek" anlamına gelen imâle, sarf ve kıraat ilimlerinde "fethayı kesreye ve eli­fi yâ'ya yaklaştırarak seslendirmek" de­mektir. Arap dilinde aslolan fethalı harfi dudakları açarak te­laffuz etmektir. Bunun iki şekli vardır:1. Feth-i Şedîd. Harfin fethalı okunuşunda ağzın "a" yönünde...

REVM TECVİDİ NEDİR

REVM(الروم)Bir kıraat ve tecvid terimi.Sözlükte “istemek” anlamına gelen revm Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinde kelime sonlarında icra edilen vakıf türlerinden birini ifade eder. Revmin “harekeyi hafif bir sesle belli etmek; harekedeki sesi zayıflatmak” gibi tarifleri yapılmıştır. Kıraat âlimleri, revmin uygulanması sırasında harekenin üçte bir sesle belli edilmesi gerektiği kanaatindedir. Revmin iki özelliğinden biri revm uygulanan harekenin hafif bir sesle belli edilmesi,...

Teshik Tecvidi

Teshil ile Okunan Hemze Teshil, sözlükte “kolaylaştırmak” anlamındadır. Kıraat ıstılahında ise, “birbirini takip eden iki hemzeden ikincisini, hemze ile elif, hemze ile vâv veya hemze ile yâ arası bir sesle okumak” demektir Bu üç çeşit teshilli okumaya aşağıdaki örnekleri vermek mümkündür: “Hemze” ile “elif” arası bir sesle okunan “hemze” için “ ءَ أَعْجَمِيٌّ ” (Fussilet, 41/44) ayetindeki ikinci ...

Hükmür’ Ra TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE

28 hece harfi içinde “Ra ( ر)” nın okunma hükümleri, diğer harflerin hepsinden çoktur. Kıraat-ı İmam Asım ve rivayet-i Hafs’a göre “Ra” harfinin -12- türlü okunma yeri vardır. Şöyleki: Ra harfi beş yerde kalın, dört yerde ince okunur. Üç yerde de hem ince ve hem de kalın okumak caiz olur. Şimdi bunları birer birer görelim: a- Ra harfinin kalın okunduğu yerler: 1- Ra’nın harekesi üstün...

VAKIF İŞARETLERİ

VAKIF İŞARETLERİ SECAVEND VAKF İŞARETLERİ م) ) :Mim: Vakf-ı lâzım işaretidir. Bu işaret nerede gelirse orada vakfetmek lazımdır. Vacibtir. Vakf terk edilemez. Çünkü kasd edilen mana bozulur. Hatta bu vakf, kasden terk edildiği taktirde, küfrü icab ettirmesinden korkulur. Mim İşareti, Kur’an-ı Kerim’de -84- yerde bulunmaktadır.ط) ) :Tı: Vakf-ı mutlak alâmetidir. Bu işaretin bulunduğu yerde de vakf yapılması evla olmakla beraber, vasl da caizdir. Vakf yapılmazsa da bir...

TECVİD NEDİR

TECVİD İLMİ I-Tecvid İlmi’nin Tanımı :Sözlükte “bir şeyi güzel yapmak, süslemek” anlamına gelen tecvid kelimesi “sıfatlarına uygun şekilde harfleri mahreçlerinden çıkarmak” demektir. Tecvid ilmi “Kur’ân-ı Kerîm’i harflerin mahreç ve sıfatlarına riayet edip vakıf (duruş), vasıl (geçiş), sekte (nefes kesme) vb. tilâvet kurallarına uyarak güzel ve hatasız okumayı öğreten ilim” olarak tanımlanmıştır.Tecvid bir takım teorik bilgileri içermekle birlikte daha çok pratik...

HARFLER – TECVİD DERSLERİ

HARFLER I-Harfin Tanımı :Solunum yoluyla vücuda giren ve aynı yolla dışarı çıkan havanın (nefes, soluk) bu fonksiyonu bütünüyle irade dışıdır. Nefes alıp veren her canlı iradesi dışında cereyan eden bu sistemle varlığını sürdürür. İnsanın isteği dışında içinden çıkan hava nefes’tir. Nefes iradeyle ve işitilecek kıvamda olduğunda ses olur. İradeye dayalı ve ses olarak duyulan nefesin belirli noktalara (mahreçlere) temasıyla da...

‘RÂ’ HARFİNİN HÜKÜMLERİ

‘RÂ’ HARFİNE AİT HÜKÜMLER‘Ra’ harfine ait üç hüküm vardır:I) ‘Râ’ Harfinin Kalın Okunduğu Yerler:1- ‘Râ’ harfi, üstün harekeli olduğunda : رَحْمَةً2- ‘Râ’ harfi, ötre harekeli olduğunda : عُرُبًا3- ‘Râ’ harfi, üstün harekeli harften sonra sâkin (cezimli) olarak geldiğinde : تَرْفَعُ4- ‘Râ’ harfi, ötre harekeli harften sonra sakin (cezimli) olarak geldiğinde : نُرْسِلُ5- ‘Râ’ harfi, üstün harekeli harfi izleyen...

SÂKİN MÎM’İN HALLERİ

SÂKİN MÎM’E AİT HALLER Sâkin mîm harfine ait üç hal vardır:a) İdgâm-ı Misleyn Maa’l Gunne:Sâkin mîm’in, kendisinden sonra gelen harekeli mîm’e katılarak (idgam edilerek) okunmasına idgâm-ı misleyn maa’l gunne denir. Bu idgam uygulamasında şeddeli olarak okunan “mîm”in gunnesi belirtilir. Süresi okuyuş seyrine göre 1, yahut 1,5 elif miktarıdır.Örnek:   ( وَمَا بِكُمْ مِنْ نعْمَةٍ   )     ( جَاءَكُمْ مِنَ الحَقّ )b) İhfâ-ı...

TENVİN ve SÂKİN NÛN’UN HALLERİ

TENVİN ve SÂKİN NÛN’A AİT HALLER Tenvin, isimlerle isim asıllı kelimelerin sonuna gelen ve çift hareke (iki üstün, iki esre, iki ötre) ile gösterilen sâkin nûn olup isimlik belirtisidir. Sâkin nûn ise harekesi olmayan ve üzerinde cezim işareti bulunan nûn’dur.Kur’an kıraatinde sâkin nûn ve onun hükmünde olan tenvinde bunları izleyen harflere göre bazı değişim ve dönüşümler olur. Tenvin ve sâkin...