Kur'anı Kerim Eğitimi

Kur'anı Kerim Eğitimi

MEDD-Î MUNFASIL TECVİDİ Nedir -Örnekleriyle -9

  MEDD-Î MUNFASILAyrı medd demektir. Harf-i med ile sebeb-i meddin ayrı ikikelimede bulunmasından dolayı bu isim verilmiştir.Tarifi: Harf-i medden sonra sebeb-i medden hemze gelir ve ikiside ayrı ayrı iki kelimede, fakat yan yana vaki olurlarsa bu durumdamedd-i munfasıl olur. ( (ياَ اَيُّهَا ) ,(فَلاَ تُزَآُّوا اَنْفُسَكُمْ ) ,(وَمَا اَنْزَلَ ) ,(اِنَّا اَعْطَيْناَkelimelerinde olduğu gibi.وَمَا اَنْزَلَ ) ): Medd-i munfasıldır. Çünkü...

MEDDİ LAZIM TECVİDİ Örnekleriyle -10

   MEDD-İ LAZIM  Örnekleriyle -10 MEDD-İ LAZIM "Lazım" lügatta: "Lüzumlu, gerekli" manasına gelir. Medd-i Lazımın tarifi: Bir kelimede, harf-i medden sonra sebeb-i medden sükûnu lazım vaki olursa, o kelime "medd-i lazım" olur. Bu şekilde meydana gelen meddi, bütün kıraat imamları medd ile okudukları için, bu isim verilmiştir. Medd-i lazım -4- türlüdür. 1- Medd-i lazım kelime-i müsekkale; Kelime-i müsekkale, idgamlı kelime demektir. İdgam: Aynı cinsten olan ve yan yana...

MEDD-İ ARIZ TECVİDİ Örnekleriyle -11

Lugatta arız: "Önce yokken sonradan gelip çatan, musallat olan"gibi manalara gelmektedir. Medd-i arızın tarifi şöyledir: "Bir kelimede,harf-i medden sonra sebeb-i medden sükûn-u arız vaki olursa budurumda medd-i arız olur. ( يَقُُولُ ) ,(يَفْعَلُونَ ) kelimeleri vakıf halindemedd-i arız olurlar.يَعْلَمُونَ ) ) : Medd-i arızdır. Çünkü mim'i çeken harf-i medden vavvar. Vakıf halinde sebeb-i medden de nun'un sükûn-u arızı var.Binaenaleyh,...

MEDD-İ LİN TECVİDİ Örnekleriyle -12

"Lîn": Lügatta, "yumuşak olmak" manasına gelir. Medd-i lin'intarifi şöyledir: "Bir kelimede harf-i linden (bak. Sh: 18) sonra sebeb-imedden sükûn -lazım veya arız- vaki olursa, buradaki med: Medd-i lin"olur. Misal: ( عَلَيْهِ ) gibi. Bu kelime üzerinde vakıf yapıldığında medd-ilin meydana gelir. Çünkü harf-i linden ye var. Sebeb-i medden de he'ninsukun-u arızı vardır.Hükmü: Medd-i lin'in medd durumu, harf-i linden sonra...

TENVİN VE SAKİN NUN -13

Tenvin, Lügatta: "Nunlamak" demektir. Tecvid ilminde ise,Tenvin: "İsmin sonunu sakin nun ile okumaktır". Daha kolay bir ifadeyleşöyle de denebilir: "İki üstün, iki esre ve iki ötreye tenvin denir."Sakin nun: Cezimli, üzerinde cezim işareti bulunan nun demektir.Tenvin, daima kelimenin sonunda bulunur. Sakin nun ise hem kelimeortasında, hem de sonunda bulunabilir.Tenvin ve sakin nunun, tecvidde özel bir yeri vardır. Tenvin veyasakin...

MEDD-İ MUTTASIL TECVİDİ Nedir ve Örnekleri -8

    MEDD-İ MUTTASILBitişik medd demektir. Harf-i med ile sebeb-i meddin aynıkelimede yanyana bulunmasından dolayı bu isim verilmiştir.Tarifi: Bir kelimede harf-i medden sonra, sebeb-i medden hemzevaki olursa, o kelime medd-i muttasıl olur. ( (مَلاَئِكَةٌ) ,(جِىءَ) ,(جَاءَ) ,(سُوءَkelimelerinde olduğu gibi.جَاءَ ) ) Medd-i muttasıldır. Çünkü cimi çeken harf-i medden elifvar. Sebebi medden de hemze var. İkiside aynı kelimede yan yana vakioldukları için...

MED VE ÇEŞİTLERİ Asli Med Feri Med -7

 MED VE ÇEŞİTLERİ Asli Med Feri Med -7 MED VE ÇEŞİTLERİDaha önce de zikredildiği gibi, lugatta med: "Uzatmak" demektir.Tecvid ilminde ise: Bir harfin üç harekeden biri doğrultusunda uzatılarakokunmasına "med" denir. Medler iki kısma ayrılır.a- Medd-i asli,b- Medd-i fer'i. Şimdi bunları izah edelim. a- MEDD-İ ASLİBuna; "Medd-i tabii" de denir ki, bu daha meşhurdur. Medharflerinden ayrılmayan, med harfinin zatı ile kaim olan...

SEBEB-İ MED -6

    SEBEB-İ MEDHarf-i medden sonra gelip, asli meddi (yani bir elif miktarı olantabii meddi) bir elif miktarından daha fazla çekmeyi gerektiren sebebe:“Sebeb-i med” denir. Sebeb-i med ikidir:l- Hemze: ( ء) Hemze, kendi aslî imlasıyla yazıldığı gibi, kelimeiçindeki yerine göre elif şeklinde de yazılır. Binaenaleyh, harekesi olanbütün elifler hemzedir. Hemze, kelimenin başında, ortasında ve sonundavaki olabilir. Kelimenin başında vaki olan hemze...

HARF-İ MED -5

  HARF-İ MEDLugatta med: “Uzatmak” demektir. Tecvid ilminde ise:“Makablini (kendisinden bir önceki harfi) uzatan, çeken harfe: “Harf-imed” denir. Tecvidde med kelimesi iki anlamda kullanılır.a- Medd-i tabii (tabii uzatma). Bu manada kasr (kısa, azuzatmak) kelimesi de kullanılır.b- Medd-i mezid (tabii uzatma üzerine yapılan fazla uzatma).Harf-i med üçtür: Vav ( و), Ye ( ي), Elif ( ا). Fakat bu harfler herzaman harf-i...

Kıraatta İmam Asım ve Hafs rivayeti -4

   Kıraatta İmam Asım ve Hafs rivayeti -4 Bu bölümde, kıraatta imamımız: İmam Asım ve Hafs rivayetikıraatını anlatacağız. Bilhassa bu bölümde anlatılan hususları, hermüslümanın gayet iyi bilmesi ve Kur'an-ı Kerim'i ona göre okuması farzolan dini vecibelerdendir.Kıraatta imamımız olan “İmam Asım b. Ebi'n-Necud el-Kûfi“Tabiun”dandır. Yedi kıraat imamından biridir. Hicri 127 yılında vefatetmiştir. İmam Asım'ın bugün yaygın olan kıraatı, üvey oğlu “Hafs b.Süleyman”...

Tecvidde Harflerin Sıfatları -3

    SIFAT-I HURÛF (HARFLERİN SIFATLARI)Tecvid ilminde sıfat: “Mahreçlerde meydana gelişi esnasındaharfin sesine arız olan keyfiyete” denir. Sıfatlar iki kısma ayrılır:1- Sıfat-ı lâzime: Harflerin zatına mahsus ve harften ayrılmasımümkün olmayan sıfatlardır. Çünkü sıfat-ı lazimelerin harften ayrılmasıhalinde, harf diye bir şey ortada kalmaz, yok olur. Bu sıfatların terkedilmesi büyük hatadır. Sıfat-ı lâzimeler şunlardır:“1-Cehr, 2- Hems, 3- Şiddet, 4- Rihvet, 5- Beyniyye, 6- İsti'la,...

Tecvid Nedir ? TECVİD İLMİNİN MAHİYETİ -1

1. Tecvidin tarifi:Tecvid ( التجويد ) lugatta: “Bir şeyi güzel yapmak, süslemek, iyi vehoşça yapmak” manalarına gelmektedir. Istılah manası olarak tecvid:“Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i âdabve erkânına uygun bir şekilde hatasız okumak” demektir. Bununla ilgilikaideleri öğreten ilme de: “Tecvid ilmi” denir.2. Tecvid ilminin mevzuu:Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, Kur’an-ı Kerim'in aslını ve esasınıteşkil eden hece harfleridir.3. Tecvid ilminin...

Tecvidde Harflerin Mahreçleri -2

  HARFLERHarf; lugatta: “Taraf, bir şeyin ucu, kenarı, sivri ve keskin kıyısı”demektir. Tecvid ilminde ise harf: “Bir mahrece itimad ederek çıkan ses”den ibarettir. Harfler iki kısma ayrılır:1- Aslî harfler: Bunlar bildiğimiz şu -28- hece harfleridir:ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و...