Peygamberler Tarihi Sabuni

Peygamberler Tarihi Sabuni

Peygamberlerin Ma’sumiyeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 1 PEYGAMBERLERİN MA'SUMİYETİ. 1                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   PEYGAMBERLERİN MA'SUMİYETİ   Peygamberlerin Masumiyeti   'Peygamberlerin, kişiliklerine zarar verici veya yüceliğini boşa giderecek yahut insanlık değerini alçaltacak her türlü şeyden sakınmaları, masiyetlerden uzak olmaları ve şehevi duygulara yeni arzu ve isteklerine göre hareket etmekten vaz­geçmeleri suretiyle insanlığın bekası için seçilmiş olmaları on­ların özelliklerindendir... Bundan dolayı Peygamberler -Allah'ın salât ve selâmı on­ların üzerine olsun- yaratılış yani huy veya ahlak bakımından insanların en mükemmeli,...

Hz. Yahya (A.S)

Hz. YAHYA (A.S) 1 Hz. Yahya (a.s)'m, Kur'ân-i Kerîm'de Zikredilmesi: 1 Hz. Yahya (a.s)'m Soyu: 1 Hz. Yahya (a.s)'ın Doğumu: 1 Hz. Yahya (a.s)'ın Daveti: 2 Ehli Kitaba Göre Vaftizin Anlamı: 3 Hz. Yahya Niçin Öldürüldü?: 4 SONUÇ.. 6   Hz. YAHYA (A.S)   "Ey Yahya! Kitab (Tevrat) 'a kuvvetle sarıl' (dedik). Henüz daha olgunluk çağında iken ona, hikmet (peygamberlik) ver­dik Tarafımızdan ona, kalp yumuşaklığı ve temizlik de (ver­dik). Çünkü o, takva sahibi bir kimse idi." (Meryem: 19/12-13)   Hz. Yahya (a.s)'m,...

Hz. Süleyman (A.S)

                                       Hz. SÜLEYMAN (A.S) 1 Hz. Süleyman (a,s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Süleyman (a.s)'in Soyu: 1 Hz.Süleymân (a.s)'ın (Adaletli) Hüküm Vermesi: 2 Hz. Süleyman (a.s)'m Beytü'l-Makdisi Yaptırması: 3 Yüce Allah'ın Hz. Süleyman (a.s)'a Verdiği Nimetler: 4 Hz. Süleyman (a.s)'ın, Sebe' Kraliçesi Belki s İle Olan Kıssası: 9 Hz. Süleyman (a.s)'ın İmtihan Edilmesi: 13 Hz. Süleyman (a.s)'m Ölümü: 14   Hz. SÜLEYMAN (A.S)   "Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşmuş orduları Süleyman'ın hizmetine toplandı; hepsi bir arada (onun tara­fından) düzenli olarak sevk ediliyordu." (Nemi: 27/17)   Hz. Süleyman...

Hz. Yunus (A.S)

Hz. YUNUS (A.S) 1 Hz. Yûnus (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Yûnus (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Yûnus (a.s)'ın Daveti: 1 Hz. Yûnus (a.s), Balığın Karnında: 3   Hz. YUNUS (A.S)   Doğrusu Yûnus da, gönderilen peygamberlerdendi. Hani o, dolu bir gemiye binmişti. Gemi de olanlarla karşılıklı kur'a çektiler de yenilenlerden oldu." (Saffât: 37/139-141 )   Hz. Yûnus (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:   Hz. Yûnus (a.s)'m ismi, Kur'ân-ı Kerîm'in; Nisa, En'âm, Yûnus ve Saffât Sûresinde olmak üzere dört yerde geçmektedir. İki yerde ise, Allah'ın ona taktığı...

Hz. Elyesa’ (A.S)

Hz. ELYESA' (A.S) 1 Hz. Elyesa' (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Elyesa' (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Elyesa' (a.s)'ın Daveti: 1   Hz. ELYESA' (A.S)   "İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülfüfl'î de an. Hepsi de iyi (kulla­rımız) dandır." (Sâd: 38/48)   Hz. Elyesa' (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:   Hz. Elyesa' (a.s)'m adı, Kur'ân-ı Kerîm'in iki yerinde geçmektedir. Bunlardan biri, "İsmail'i, Elyesa'ı, Yûnus'u ve İlyâs'ı da (an). Hepsini, (kendi zamanlarında) alemlere üstün kıldık. " (En 'âm: 6/86) ayetinde ve diğeri ise az önce belirtti­ğimiz Sâd:...

Hz. Zekeriyyâ (A.S)

Hz. ZEKERİYYÂ (A.S) 1 Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Risaeti  Ne Zamandı?: 2 Hz. Yahya'nın Doğumu: 2   Hz. ZEKERİYYÂ (A.S)   Zekeriyyâ'yı da (an). Hani o, Rabbine; 'Rabbim! Beni yalnız bırakma. Sen, varislerin en hayırlısısm. (Her şey, so­nunda senindir.)" (Enbiyâ: 37/89)   Hz. Zekeriyyâ (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:   Hz. Zekeriyyâ (a.s)'m ismi, Kur'ân-ı Kerîm'in; Ali İmrân, En'âm, Meryem ile Enbiyâ Surelerinde olmak üzere sekiz ye­rinde geçmektedir. Hz. Zekeriyyâ'mn kıssası, Ali İmran ile...

Hz. İlyâs (A.S)

Hz. İLYÂS (A.S) 1 Hz. İlyâs (a.s)'ın Kur'ân-ı Kerîm de Zikredilmesi: 1 Hz. îlyâs (a.s)'ın soyu: 1 Hz. İlyâs (a.s )'m Daveti: 1 Hz. İlyâs (a.s)'ın Ölümü: 3   Hz. İLYÂS (A.S)   "Şüphe yok ki, İlyâs da (İsrail oğullarına) gönderilmiş peygamberlerdendi. (İlyâs,) halkına:'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan (Allah) 'ı bırakıp Ba7 (putuna) mı taparsınız?' demişti. " (Sajfât: 37/123-125)   Hz. İlyâs (a.s)'ın Kur'ân-ı Kerîm de Zikredilmesi:   Hz. İlyâs (a.s)'nı ismi, Kur'ân-ı Kerîm'in; En'âm Suresinin bir yerinde...

Hz. Dâvud (A.S)

Hz. DÂVUD (A.S) 1 Hz. Dâvud (a.s )'ın Kur'an da zikredilmesi 1 Hz. Dâvud (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Dâvud (a.s )'in İsrail oğulları Arasındaki Yeri: 1 Hz. Dâvud (a.s)'m Risaleti ve Daveti: 4 Yüce Allah'ın, Sadece Hz. Dâvud (a.s)'a Verdiği Özellikler: 5 Hz. Dâvud (a.s)'a Karşı Yapılmış Büyük Bir Yalan: 5 Hz. Dâvud (a.s)'ın Ölümü: 8   Hz. DÂVUD (A.S)   "Gerçekten Biz, bazı peygamberleri (diğerlerinden) üstün kıldık; Davud'a da Zebur'u gönderdik " (İsrâ: 17/55)   Hz. Dâvud (a.s )'ın Kur'an da zikredilmesi   Hz....

Hz. Eyyub (As)

Hz. EYYUB (AS) 1 Hz. Eyyûb (a.s)'in Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Eyyûb (a,s)'in Soyu: 1 Hz. Eyyûb (a.s)'in Başına Gelen Bela: 1 Hz. Eyyûb (a.s)'m Kıssası İçerisine Giren  İsrailiyatlaratlar: 3 Hz. Eyyûb (a.s )in ölümü: 4   Hz. EYYUB (AS)   "Eyyûb'a gelince, o, Rabbine: 'Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin!" diye yalvardı. Bunun üzerine Biz; tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak...

Hz. Hârûn (A.S)

Hz. HÂRÛN (A.S) 1 Hz. Hârûn (a.s)'m Soyu: 1 Hz. Hârûn (a.s)'ın Hayatı ve Daveti: 1   Hz. HÂRÛN (A.S)   "Sonra onların ardından da Musa ile Hârûn 'u mucizele­rimizle Firavun ile toplumuna (Peygamber olarak) gönderdik. Fakat onlar, kibirlendiler ve ( kendilerine gönderilen bu pey­gamberleri yalanlayarak) günahkar bir toplum oldular." (Yû­nus: 10/75)   Hz. Hârûn (a.s)'m Soyu:   Hz. Hârûn (a.s)'ın soyu şu şekildedir: Hârûn b. İmrân b. Kâhis b. Lâvîb. Ya'kûb b. îshâk b. İbrâhîm (a.s)'dır. Hz. Hârûn, Hz Mûsâ (a.s)'ın...

Hz. Yusuf (A.S)

Hz. YUSUF (A.S) 1 Hz. Yûsuf (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Yûsuf (a.s)'in Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Esbât île Kastedilen Kimlerdir?: 2 Hz. Yûsuf (a.s)'m Rüyası: 3 Hz. Ya'kûb'un, Yûsuf’a Olan Sevgisi: 3 Hz. Yûsuf (a.s)'in Kuyuya Atılması: 4 Hz. Yûsuf (a.s )'ın, Azizin Hanımından Dolayı Başından Geçen Sıkıntılı Olay: 5 Olayın Şehirde Yayılması: 6 Hükümdarın Rüyası ve Hz. Yûsuf un Hapisten Çıkması: 7 Hz. Yûsuf (a.s)'ın Başından Geçen Sıkıntı: 8 Hz. Yûsuf (a.s)'ın Masum Oluşu  İlgili Önemli Bir Hatırlatma: 9 Hz. Yûsuf (a.s)'ın Ölümü: 10       Hz. YUSUF (A.S)   "(Yûsuf)...

Hz. Zülkifal (A.S)

                Hz. ZÜLKİFAL (A.S) 1 Hz. Zülkifl (a.s)'m Soyu: 1   Hz. ZÜLKİFAL (A.S)   "(Ey Muhammedi ) İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir." (Sâd: 38/48)   Hz. Zülkifl (a.s)'m Soyu:   Tarihçilerin kaydettiğine göre: Zülkifl (a.s), Hz. Eyyûb (a.s)' in oğludur. Soyu ise Hz. Eyyûb (a.s)'m soyu ile aynıdır. Zülkif (a.s)'ın asıl ismi, Bişr'dir. Yüce Allah, onu, Hz. Eyyûb (a.s)'dan sonra Peygamber olarak göndermiş ve ona, (bazı görevleri üstlenmiş kişi anlamında) "Zülkifl" adını ver­miştir. Çünkü...

Hz. Ya’kub (A.S)

Hz. YA'KUB (A.S) 1 Hz. Ya'kûb (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. Ya'kûb (a.s)'ın Hayatı: 1 Hz. Ya'kûb (a.s)'ın Ölümü: 3       Hz. YA'KUB (A.S)   "Nihayet (ibrâhîm) onlardan (babası ve kavminden) ve Allah'ın dışında taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çe­kildiği zaman Biz ona îshâk 'ı ve Ya 'kûb 'u bahşettik ve her bi­rini Peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulun­duk ve kendilerine güzel ve üstün bir şan şöhret nasip ettik." (Meryem.: 19/49-50)   Hz. Ya'kûb (a.s)'ın Soyu:   Hz. Ya'kûb (a.s),...

Hz. Şuayb (A.S)

Hz. ŞUAYB (A.S) 1 Hz. Şuayb (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi: 1 Hz. Şuayb (a.s)'ın Soyu: 1 Medyen Halkının Yurtlan Nerededir?: 2 Hz. Şuayb (a.s)'in Kavmine Yaptığı Davet: 2 Hz. Şuayb (a.s)'ın Kıssasından Alınacak İbret: 3 Medyen Kavminin Helak Edilişi: 4   Hz. ŞUAYB (A.S)   "Medyen (Jıalhna da) kardeşlen Şuayb 'ı (Peygamber ola­rak gönderdik.): 'Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur..." (A'râf: 7/85)   Hz. Şuayb (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:   Hz. Şuayb (a.s)'ın ismi, Kur'ân-ı Kerîm'de; A'râf, Hûd, Şuarâ ve Ankebût Surelerinin...

Hz. İshâk (A.S)

Hz. İSHÂK (A.S) 1 Hz. İshâk (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. İshâk (a.s)'ın Risaleti: 1 Hz. İshâk (a.s)'ın Hayatı: 1 Hz. Îshâk (a.s)'in Ölümü: 2   Hz. İSHÂK (A.S)   "Sâlihlerden bir Peygamber olarak İbrahim'e İshâk'ı müjdeledik. Kendisini ve îshâk'ı mübarek eyledik. Fakather ikisinin neslinden, iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenlerde olacaktır." (Saffât: 37/112113)   Hz. İshâk (a.s)'ın Soyu:   Hz. İshâk (a.s), Hz. İbrâhîm (a.s)'tn oğludur. Annesi, Sare'dir. Hz. İbrâhîm (a.s)'ın ikinci çocuğudur. Melekler, onu, Hz. İbrâhîm (a.s)'a müjdelemişti. İsrail...

Hz. İsmâîl (A.S)

Hz. İSMÂÎL (A.S) 1 Hz. İsmâîl (a.s)'ın Soyu: 1 Hz. İsmâîl (a.s)'ın Risaleti: 1 Hz. İsmâîl (a.s)'ın Hayatı: 1 Hz. İsmâîl (a.s)'m Çocukları: 2 Hz. İsmâîl (a.s)'ın Ölümü: 2   Hz. İSMÂÎL (A.S)   "Kitap'ta İsmail'i de an. Gerçekten O, sözüne Sâdıktı ve bir resul ve nebi idi." (Meryem: 19/54)   Hz. İsmâîl (a.s)'ın Soyu:   Hz. İsmâîl (a.s), Hz. İbrâhîm (a.s)'m oğludur. Annesi, Hacer'dir. Hz. İsmâîl (a.s), rüyasında kurban etmekle emredil-diği Hz. İbrâhîm (a.s)'ın çocuklarından büyük olanıdır. Hz. İsmâîl (a.s)'ın kıssası, daha öncede...