Peygamberler Tarihi M.Asım Köksal

Peygamberler Tarihi M.Asım Köksal

NUH ALEYHİSSELÂM

NUH ALEYHİSSELÂM     Nuh Aleyhisselâmın Soyu:    Başa Dön   Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.   Nuh Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili:    Başa Dön   Nuh Aleyhisselâm; uzun boylu, esmer, ince tenli, uzunca başlı, büyük göz­lü, uzun ve enli sakallı, iri vücudlu idi. Kendisinin kolları ve bacakları ince,uylukları etli idi.   Nuh Aleyhisselâmın Kavmine Peygamber Olarak Gönderilişi:    Başa Dön   Nuh Aleyhisselâmın meskeni...

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL           Nübüvvet:    Başa Dön       Akıl sahibi kulların, üzerlerindeki dünya ve Âhiret işleri hakkın­da, Allah ile kulları arasında yapılan Elçilik demektir.       Nebî:    Başa Dön       Kendisine, Melek tarafından vahy veya kalbine ilham olunan, ya da, Salih rü'yâ ile uyarılan zât demektir.       Resul:    Başa Dön       Resul  ise, Resul olması haysiyetile, Nübüvvet Vahy'inin fevkında özel bir...

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL

NÜBÜVVET, NEBÎ VE RESUL     Nübüvvet: 2 Nebî: 2 Resul: 2 Nebîlik Ve Resulluğun Allah Vergisi Oluşu: 2 Peygamberlerin Sıfat Ve Faziletlerinden Bazıları: 2 Peygamberlerin İlki Ve Sonuncusu; Nebi Ve Resullerin Sayısı: 3 Muhammed Aleyhisselâm'ın Hem Nebî, Hem Resul Oluşu: 3 İnsanlara Gönderilen Her ...

FETRET DEVRİ

FETRET DEVRİ   Fetret devri, Fetret çağı; Yüce Allah'ın gönderdiği Peygamberlerden iki Pey­gamber arasındaki -İsâ Aleyhisselâmla Muhammed Aleyhisselâm arasında oldu­ğu gibi- Peygamberliğin, kesintiye uğradığı, Peygambersiz zaman, durgunluk za­manı demektir. Rivayete göre: İsâ Aleyhisselâmla Muhammed Aleyhisselâm arasındaki Fet­ret müddeti, altı yüz yıldır. Kur'ân-ı kerim'de, Fetret devri ile ilgili âyette şöyle buyrulur: "Ey Ehl-i kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda, gerçekleri apaçık söyleyip duran Resulümüz (Muhammed) gelmiştir, ki, bize, ne (Cennetle) bir Müj-deleyici,...

ZEKERÎYA ve YAHYA ALEYHİSSELÂMLAR

ZEKERÎYA ve YAHYA ALEYHİSSELÂMLAR   ZEKERÎYA ve YAHYA ALEYHİSSELÂMLAR. 2 Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki: 2 Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Peygamberliği: 2 Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Allâh'dan Bir Oğul Dileyişi Ve Yahya Aleyhisselâmla Müjdelenişi: 2 Yahya Aleyhisselâmın Doğuşu: 3 Yahya Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: 3 Yahya Aleyhisselâmın Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri: 3 İsrail Oğullarının Yahya Aleyhisselâma Kimliğini Ve Görevini Sormaları: 5 İsrail Oğullarının Yahya Ve Zekeriyyâ Aleyhisselâmları Şehid Etmeleri: 5     Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Soyu Ve Mesleki:    Başa Dön   Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisse-lâmlara, Süleyman...

ZULKARNEYN ALEYHİSSELÂM

ZULKARNEYN ALEYHİSSELÂM   Zulkarneyn Aleyhisselâmın İsmi, Soyu Ve Peygamber Olup Olmadığı?   Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın­da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa'b b.Abdullah'ülkahtânî olduğu söylendiği gibi, babasının Hım-yerîlerden olduğu da, ileri sürülmektedir. İbn.Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbî'den sırasıyla kitabı­na geçirirken, Sa'b b.Karîn b.Hemal'ı, -Yüce Allanın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal'ı kayd edip ona da, Yü­ce Allanın Tübba' adını...

UZEYR ALEYHİSSELÂM

UZEYR ALEYHİSSELÂM   Uzeyr Aleyhisselamın Soyu:   Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.   Uzeyr Aleyhisselâmın Esirliği Ve Peygamberliği:   Buhtunnassar; Beytülmakdis'i yıktığı zaman, İsrail oğullarının Tevrat okuyan­larından ve Bilginlerinden öldürdüğü kırk bin kişi arasında, Uzeyr Aleyhisselâ­mın babasını ve dedesini de, öldürmüş; o sırada, küçük bir çocuk olan Uzeyr Aleyhiselâmı, küçük gördüğü için, öldürmemişti. Kendisinin, Tevrat okuduğunu da, kimse bilmiyordu. İsrail oğullarından alınan esir çocuklarla birlikte, o da, Bâbil toprağına götü­rülmüştü. Buhtunnassar'ın elindeki esirler içinde, Danyal...

DANYAL ALEYHİSSELÂM

DANYAL ALEYHİSSELÂM   DANYAL ALEYHİSSELÂM.. 2 Danyal Aleyhısselamın Soyu: 2 Danyal Aleyhisselâmın Resul Olmayan Bir Nebi (Peygamber) Oluşu: 2 Danyal Aleyhisselâmın Esir Edilerek Babile Götürülüşü: 2 Danyal Aleyhisselâmla Üç Arkadaşının Zindana Atılışı: 2 Danyal Aleyhisselâmın Buhtunnassar Katında Yüksek Bir İtibar Kazanışı: 4 Danyal Aleyhisselâm'ın Buhtunnassar'dan Sonraki Durumu: 4 Enbiya Suretlerinin Danyal Aleyhisselâm Tarafından İpek Kumaşlara Çizilişi: 4 Danyal Aleyhisselâmın Vefatı, Cesedi Ve Kabri: 5     Danyal Aleyhısselamın Soyu:    Başa Dön   Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı.   Danyal Aleyhisselâmın Resul Olmayan Bir Nebi...

IRMIYA ALEYHİSSELÂM

IRMIYA ALEYHİSSELÂM   . 2 İrmiya Aleyhisselâmın Soyu: 2 İrmiya Aleyhisselâmın Peygamber Olarak Gönderilişi: 2 Buhtunnassar Beytülmakdis'te: 7 Buhtunnassar'ın İrmiya Aleyhisselâm'ı Zindandan Çıkarışı: 8 Beytülmakdis'in İmar Edilişi: 10 İrmiya Aleyhisselâm'ın Yüz Yıllık Ölümünden Sonra Diriltilişi: 11 Yüz Yıllık Ölümden Sonra Diriltiliş Hadisesinin Kur'ân-I Kerim'de Açıklamışı: 11     İrmiya Aleyhisselâmın Soyu:    Başa Dön   İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm'ın soyundan gelen Hârûn b.İm-ran Aleyhisselâmın soyundandı. Kendisinin, Hızır Aleyhisselâm olduğu ve zaman zaman sahralarda ve şe­hirlerde görüldüğü söylenmişse de, İrmiya Aleyhisselâmın Hızırlığı hakkındaki haber, sahih değil denilmiştir.   İrmiya Aleyhisselâmın Peygamber Olarak...

ŞA’YA ALEYHİSSELÂM

ŞA'YA ALEYHİSSELÂM   Saya Aleyhisselâmın Soyu:   Şâ'yâ b.Emus veya Emsıya'dır.   İsrail Oğullarının Musa Aleyhisselâmdan Sonraki Durum Ve Tutumları Şâ'yâ Aleyhisselâmın Peygamberliği:   Mûsâ Aleyhisselâmdan sonra, İsrail oğullarının başına bir hükümdar geçtikçe, Yüce Allah, ona, doğru yolu gösterecek bir Peygamber gönderirdi. Peygamber, kral ile Yüce Allah arasında vâsıta olur, dilediğini ona, Vah-yederdi. İsrail oğullarına, yeni bir Kitap ta, inmezdi. Onlar için, Tevrat Şeriatından başka Şeriat da, olmazdı. Ancak, Tevrat'a ve Tevratın içindeki...

LOKMAN ALEYHİSSELÂM

LUKMAN ALEYHİSSELÂM   LUKMAN ALEYHİSSELÂM.. 2 Lukman Aleyhisselâmın Soyu, Yurdu Ve Mesleği: 2 Lukman Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: 2 Lukman Aleyhisselâmın Bazı Faziletleri: 2 Lukman Aleyhisselâmın Vefatı: 5 Kur'ân-I Kerimin Lukman Aleyhisselâm Hakkındaki Açıklaması: 5     Lukman Aleyhisselâmın Soyu, Yurdu Ve Mesleği:    Başa Dön   Lukman b.Sâran veya Anka veya Bâran, b.Mürîd, b.Savun veya Sedun Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamı kölesi iken, onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal...

SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM   . 2 Süleyman Aleyhisselamın Soyu: 2 Süleyman Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: 2 Süleyman Aleyhisselâmın Kral Ve Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri: 2 Süleyman Aleyhisselâmın Kudüs'ü Ve Mescid-i Aksâ’yı Yaptırışı: 4 Mescid-İ Aksa Ve Sahranın Başlarına Gelenler: 5 Süleyman Aleyhisselâmın Saltanat Ve Fütuhatı: 6 Süleyman Aleyhisselâmın Hacca Gidişi, Sebe' Kraliçesini Müslüman Ve Mağ-Rib Beldelerini Fethedişi: 8 Kur'ân-ı Kerimin Süleyman Aleyhisselâm Hakkındaki Açıklaması: 9 Süleyman Aleyhisselâmın Vefatı: 10 Süleyman Aleyhisselâmın Kabri: 13     Süleyman Aleyhisselamın Soyu:    Başa Dön   Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın...

DAVUD ALEYHİSSELÂM

DAVUD ALEYHİSSELÂM   . 2 Dâvûd Aleyhısselamın Soyu: 2 Dâvûd Aleyhisselâmın Şekil Ve Şemaili: 2 Dâvûd Aleyhisselâmın Hor Görülüşü Ve Kendisine Davar Güttürülüşü: 2 Dâvûd Aleyhisselâmın Davar Güderken Karşılaştığı Haller: 2 Dâvûd Aleyhisselâmın Câlût'la Karşılaşıp Onu Öldürüşü: 3 Tâlût'un Dâvûd Aleyhisselâmı Kıskanarak Öldürmeğe Kalkışı: 5 Dâvûd Aleyhisselâmın Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri: 5 Dâvûd Aleyhisselâmın Mescidi Aksâ'yı Yaptırmağa Teşebbüs Edişi: 8 Kur'ân-I Kerimin Dâvûd Aleyhisselâm Hakkındaki Açıklaması : 10 Dâvûd Aleyhisselâmın Vefatı: 11 Dâvûd Aleyhisselâma Peygamberimiz Ve Ümmeti Hakkında İnen Vahy: 13     Dâvûd Aleyhısselamın Soyu:   ...

ŞEMÛYEL ALEYHİSSELÂM

ŞEMÛYEL ALEYHİSSELÂM   . 2 Şemûyel Aleyhisselâmın Soyu: 2 Şemuyel Aleyhisselâmın Doğuşu, Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri: 2 Tâbût'un Geri Gelişi Ve Tâlût'un Hükümdarlığının Gerçeklenişi: 5 Kral Tâlût'un Câlût İle Çarpışmağa Gidişi: 6     Şemûyel Aleyhisselâmın Soyu:    Başa Dön   Şemûyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf'dır. Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarındanve Hârûn Aleyhisselâmın zürriye-tindendi. Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup Lâvi b.Yâkub Aleyhisselâmın Hanedanına mensuptu.   Şemuyel Aleyhisselâmın Doğuşu, Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri:    Başa Dön   İsrail oğulları; bid'atları çoğaltıp günahlarını büyüttükleri zaman Allah'a vermiş...

YUNUS ALEYHİSSELÂM

YUNUS ALEYHİSSELÂM   . 2 Yûnus Aleyhisselâmın Soyu, Adı Ve Yurdu: 2 Yûnus Aleyhisselâmın Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri: 2 Kurân-I Kerimin Yûnus Aleyhisselâm Hakkındaki Açıklaması: 8 Yûnus Aleyhisselamın Kralla Birlikte Ömürlerini Yurt Dışında İbadetle Geçirmeleri: 8 Yûnus Aleyhisselâmın Hacca Gidiş Görüntüsü: 8     Yûnus Aleyhisselâmın Soyu, Adı Ve Yurdu:    Başa Dön   Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla­rı soyundandı. Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi. Peygamberlerden, Yûnus b. Matta ile İsâ b. Meryem Aleyhisselâmlardan baş­ka...

ELYESA ALEYHİSSELÂM

ELYESA ALEYHİSSELÂM   Elyesa' Aleyhısselamın Soyu:   Elyesa' b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İb-rahim Aleyhisselâm'dır. Elyesa' Aleyhisselâm'ın, İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.   Elyesa' Aleyhisselâm'ın İlyas Aleyhisselâm'a Halef Ve Peygamber Oluşu Ve Bazı Faziletleri:   İlyas Aleyhisselâm, Bâlebek kralı tarafından arattırıldığı sıralarda, bir gece, İs­rail oğullarından çok yaşlı bir kadının evine sığınmış, saklanmıştı. Kadının, Elyesa' adındaki oğlu, çok hasta idi. İlyas Aleyhisselâm'ın duasıyla iyileşince, Elyesa' İlyas Aleyhisselâm'a iman ve onun Peygamberliğini tasdik etti...