Peygamberler Tarihi İ.Yiğit

Peygamberler Tarihi İ.Yiğit

HZ. İSMAİL (A.S.) HAYATI

DOKUZUNCU BÖLÜM... 1 HZ. İSMAİL (A.S.) 1                                                            DOKUZUNCU BÖLÜM   HZ. İSMAİL (A.S.)   Hz. İbrahim (a.s.)'ın ilk oğlu olan Hz. İsmail (a.s.)'m annesi, önce geçtiği gibi, Mısır asilh Hz. Hâcer'dir. Hz. Hâcer, Mısır kralı tarafından Hz. İbrahim (a.s.)'in ilk hanımı Sâreye hediye edilmiş, çocuğu olmayan Sâre de, ondan çocuk sahibi olması ümidiyle kocasını onunla evlenmeye teşvik etmişti. Beklediği gerçekleş­miş, Hâcer, Hz. İsmail (a.s.)'i doğurmuştu. Ancak Sâre kıskanç­lık duygularını yenememiş, Hâcer...

HZ. LÛT (A.S.) HAYATI

SEKİZİNCİ BÖLÜM... 1 HZ. LÛT (A.Ş.) 1 A. Soyu, Hicreti Ve Peygamber Olarak Görevlendirilmesi 1 B. Lût Kavminin Yurdu. 1 C. Lût Kavminin Sapıklığı 3 D. Sürgün Tehdidi 4 E. Melekler Sodom Yolunda. 4 F. Meleklerin Lût'a (A.S.) Misafirliği- Sapıkların Kör Edilmesi 5 G. Lût Kavminin Helaki - Hz. Lüt Ve Ona Îmân Edenlerin Kurtuluşu. 7 H. Toplumu Felâkete Sürükleyen Ahlâksızlık. 9         SEKİZİNCİ BÖLÜM   HZ. LÛT (A.Ş.)   A. Soyu, Hicreti Ve Peygamber Olarak Görevlendirilmesi   Hz. Lût (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.)'ın yeğenidir. Tevrat'taki bir...

SALİH (A.S.) HAYATI

ALTINCI BÖLÜM... 1 SALİH  (A.S.) 1 A. Semud Kavmi Ve Vatanı 1 B. Semûd Kavminin Dînî Durumu. 3 C. Hz. Salih (A.S.)'In Peygamber Olarak Görevlendirilmesi 3 D. Semûd Müşrikleri Mucize İstiyor. 7 E. Hz. Salih (A.S.)'I Öldürme Plânı - Semûd Kavminin Helaki 9 F. İnananların Kurtuluşu. 11 G. Salih (A.S.) Kıssasından Bâzı Mesajlar. 11 1. Bu Kıssa Sağlıklı Düşünenler İçin Çarpıcı Bir İbret Tablosudur. 11 2. Mucize İsteyip Sonra da İnkâr Edenlerin Sonu Helak Olmuştur. 12 3. Mü'minler İsraftan Kaçınmak Zorundadırlar. 13       ALTINCI...

HZ. NUH (A.S.) HAYATI

                           DÖRDÜNCÜ BOLÜM... 1 HZ. NUH (A.S.) 1 A. Soykütüğü Ve Zamanı 1 B. Peygamberliğinden Önce Kavminin Dînî Durumu. 2 C. Peygamber Olarak Görevlendirilmesi 3 D. Müşrikler Hz. Nuh (A.S.)'In Dâvetine Karşı Birleşiyorlar. 4 E. Ata Dînî Bahanesi 5 F. Tehditlerin Artması 9 G. Hz. Nuh (A.S.)'In Kavminin Hidâyetinden Ümidini Yitirmesi Ve Onlara Bedduası 10 H. Kurtuluş Gemisi Ve Tufan. 11 I. Hz. Nuh (A.S.)'In Oğlu Ve Hanımı Da Boğulanlar Arasında. 14 İ. Tufanın Sona Ermesi 15 K. Tufanın Kapladığı Alan. 17 L. Hz. Nuh (A.S.)'In...

HZ. HÛD (A.S.) HAYATI

                            BEŞİNCİ BÖLÜM... 1 HZ. HÛD (A.S.) 1 A. Kavmi Ve Nesebi 1 B. Âd Kavmi'nin Yurdu. 2 C. Peygamber Olarak Görevlendirilmesi Ve Tebliğ Mücadelesi 2 D. Âd Kavmine Verilen Nimetler. 6 E. Hz. Hûd (A.S.)'In Yalancılık Ve Bölücülükler Suçlanması 8 F. Tevbeye Davet, Son İkazlar Ve Hûd Kavminin Helaki 9 G. Hz. Hûd (A.S.) Ve Mü’minlerin Kurtuluşu. 13 H. Hûd (A.S.) Kıssasından Bâzı Mesajlar. 14 1. Zâlim Zorbalara İtaat Edilmez. 14 2. Üstün Cesaret 14 3. Yeryüzünde Kibir Sahiplerinin Sonu. 15       BEŞİNCİ BÖLÜM   HZ. HÛD...

HZ. ADEM (A.S.) HAYATI

                         İKİNCİ BÖLÜM... 1 HZ. ADEM (A.S.) 1 A. İlk İnsan Ve İnsanlığın Atası Olması 1 B. Yaratılışı 2 C. Yeryüzünde Halifelik Görevinin Verilmesi 3 D. Meleklere Hz. Âdem (A.S.)'A Secde Etmelerinin Emredilmesi 5 E. Hz. Âdem (A.S.)'A Secdenin Mahiyeti 7 F. Hz. Havva'nın Yaratılışı 8 G. Hz. Âdem (A.S.) Ve Hz.Havva'nın Cennete Konulması 8 H. Şeytanın Hz. Âdem (A.S.) Ve Hz. Havva'yı Kandırması 9 I. Hz. Âdem (A.S.) Ve Hz. Havva'nın Konulduğu Cennet 12 İ. Tevbelerinin Kabulü Ve Cennetten Yeryüzüne İndirilmeleri...

HZ. İDRİS (A.S.) HAYATI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 1 HZ. İDRİS (A.S.) 1 A. Kur'ân Ve Hadis Kaynaklarında Verilen Bilgiler. 1 B. Diğer Kaynaklarda Anlatılanlar. 2       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   HZ. İDRİS (A.S.)   A. Kur'ân Ve Hadis Kaynaklarında Verilen Bilgiler   Bâzı rivayetlerde Hz. Âdem'in vefatından sonra, riyasetin oğlu Şît'e geçtiği ve onun peygamber olarak görevlendirildiği bil­dirilmiştir. Hz. Peygamber'den de, Allah'ın Şît'e vahyettiği ve ona 50 sahife gönderdiği nakledilmiştir. Ancak Kur'ân-ı Kerim'de onun hakkında bilgi verilmemiştir. Kur'ân-ı Kerim'de ismi zikredilen peygamberlerin tarih iti­bariyle ikincisi...

HZ. ADEM (A.S.) HAYATI

BİRİNCİ BÖLÜM PEYGAMBERLİK VE  PEYGAMBELER.. 1 HZ. ADEM (A.S.) 1         BİRİNCİ BÖLÜM PEYGAMBERLİK VE  PEYGAMBELER   HZ. ADEM (A.S.)   A. Peygamberlerin Görevleri   Peygamberlerin görevi, tek cümle ile, insanları Allah'ın yo­luna çağırmak suretiyle, onları küfrün karanlığından kurtarıp İslâm'ın aydınlığına çıkarmaktır. Onların bu görevini, yürüttük­leri faaliyetin alanları bakımından altı madde hâlinde ele almak mümkündür:   1. İnsanları Sâdece Allah'a Kulluğa Çağırmak   Peygamberlerin temel görevi, insanları sâdece Allah'a kul­luğa çağırmak ve onları kendiliklerinden uydurdukları sahte ilâhlara tapmaktan...

HZ. MUSA (A.S.) HAYATI KISSASI

ONALTINCI BÖLÜM... 1 HZ. MUSA (A.S.) 1       ONALTINCI BÖLÜM   HZ. MUSA (A.S.)   A. Firavun'ün İsrailoğullari'nin Erkek Çocuklarını Öldürtmesi   İsrailoğulları, önceden geçtiği gibi, yaklaşık M.Ö. 1600 yıl­ları civarında Hz. Yusuf (a.s.) zamanında onun daveti üzerine ataları Hz. Yakub (a.s.) ile birlikte Mısır'a gitmişler ve orada Hz Yusuf (a.s.) tarafından kendilerine tahsis edilen bölgeye yerleş­mişlerdi. Müteakip asırlarda nüfuslarının artmasıyla ülkede ö-nemli bir unsur haline geldiler. Hz. Yusuf (a.s.)'m ölümünden u-zun bir süre sonra Mısır iktidarını elegeçiren...

HZ. EYYÛB (A.S.) HAYATI

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 1 HZ. EYYÛB (A.S.) 1 A. Soyu, Zamanı Ve Ülkesi 1 B. Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Eyyûb (A.S.) Hakkında Verilen Bilgiler. 1 C. Üstün Sabır Sahibi Güzel Bir Kul 3 D. Şeytanın Vesvesesi 3 E. Şifa Bulması 4 F. Kendisine Yeniden Çocuk Ve Mal Verilmesi 4 G. Yüz Değnek Meselesi 5 H. Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Eyyûb (A.S.) 5 I. Evladı 7       ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM   HZ. EYYÛB (A.S.)   A. Soyu, Zamanı Ve Ülkesi   Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Eyyûb (a.s.)'dan dört yerde bahse­dilmiş ve hakkında çok az bilgi...