Peygamberler Tarihi İ.Yiğit

Peygamberler Tarihi İ.Yiğit

HZ. YAHYA (A.S.) HAYATI

YİRMİBEŞİNCİ. 1     HZ. YAHYA (A.S.) 1     Şehâdeti 2     YİRMİBEŞİNCİ HZ. YAHYA (A.S.) Babası Hz. Zekeriyâ (a.s.) gibi İsrailogulları'na gönderilen son peygamberlerden olan Hz. Yahya (a.s.)'m ismi, önce geçtiği gibi doğrudan Allah Teâlâ tarafından verilmiştir. Ona bu İsmin verilmesinin sebebi hakkında çeşitli görüşler aktarılmıştır. Çok yaşlı bir baba ile hem kısır ve hem de yaşlı bir anneden doğması, kalbinin îman ve nübüvvetle İhya edilmesi, hiç bir kötülüğe düş­meyecek derecede itâatkarlıkla ihya edilmesi...

HZ.İSA (A.S.) HAYATI

YİRMİALTINCI BÖLÜM... 1 HZ.İSA (A.S.) 1     YİRMİALTINCI BÖLÜM   HZ.İSA (A.S.)      A. Hz. Meryem'in Doğumu   Hz. Süleyman (a.s.) neslinden olan Hz. Meryem'in babası­nın adı Imrân, annesinin adı ise Hanne'dir. Rivayete göre, Hanne kısır bir kadındı, kocası ve o ne kadar arzu etseler de bir türlü çocukları olmuyordu. Buna çok üzülen Hanne, bir çocuk sahibi olabilmek için devamlı Allah'a yalvarıyor ve kendisine bir çocuk ihsan ettiği takdirde, onu Beytülmakdis'e (Mescid-i...

HZ. ZEKERİYÂ (A.S.) HAYATI KISSASI

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 1 HZ. ZEKERİYÂ (A.S.) 1 Hz. Zekeriyâ (A.S.)'In Şehadeti 3       YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM   HZ. ZEKERİYÂ (A.S.)   Kur'ân-ı Kerim'de tanıtılan Benî İsrail peygamberlerinden olan Hz. Zekeriyâ (a.s.), Hz. İsa (a.s.)'ın teyzesinin kocasıdır. Öm­rünü Allah'a davet yolunda ve Mescid-i Aksâ'ya hizmet ile geçir­miş, bu arada Hz. Meryem'in bakımını üslenmiştir. İbn İshak ve diğer tarihçilerin naklettiğine göre, İsrailoğul-lan'nin Bâbil'den Filistin ve Suriye'ye dönüşleri ve işlerinin yolu­na girmesinin ardından, Cenab-ı Hak, onlara bâzı peygamberler göndermiştir. Ancak...

HZ. SÜLEYMAN (A.S.) HAYATI KISSASI

ONDOKUZUNCU BÖLÜM... 1 HZ. SÜLEYMAN (A.S.) 1 A. Hükümdarlık Ve Peygamberlikte Babasına Vâris Olması 1 B. Hz. Süleyman (A.S.)'a Verilen Mucizeler. 2 1. Rüzgârın Onun Enirine Verilmesi 2 2. Bakır Madeninin Su Gibi Akıtılması 3 3. Kuşların ve Diğer Canlıların Dilinin Öğretilmesi 3 4. Cinlerin İtaat Etmesi 4 5. Şeytanların Boyun Eğmesi 5 C. Hz. Süleyman (A.S.)'ın Atları 5 D. Ordusu-Sebe Melikesi İle İlişkiler. 6 E. Hz. Süleyman (A.S.)'ın İmtihana Tâbi Tutulması 9 F. Hz. Süleyman (A.S.)'ın Vefatı 10 G. Ehli Kitab'ın Hz. Süleyman (A.S.)'ın Peygamberliğini...

HZ. YUNUS (A.S.) HAYATI KISSASI

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM... 1 HZ. YUNUS (A.S.) 1 A. Kavmi Ve Peygamber Olarak Görevlendirilişi 1 B. Hz. Yunus (A.S.) Balığın Karnında. 2 C. Kurtuluş Sebebi: Zikir, Teşbih Ve Duâ. 3 D. Yunus Kavminin İmanı 4 E. Hz. Yunus (A.S.)'ın Aceleciliği Bu Konuda Rasülullah (S.A.V.)'ın Uyarılması 4 F. Asurlular'ın Yıkılışı 4 G. Yunus Kıssasından Bâzı Mesajlar. 5 1. Sıkıntı Anında Allah'a Sığınma. 5 2. Davet Yolunda Sabır. 5       YİRMİİKİNCİ BÖLÜM   HZ. YUNUS (A.S.)   A. Kavmi...

HZ. ELYESA (A.S.) HAYATI KISSASI

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM... 1 HZ. ELYESA (A.S.) 1     YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM   HZ. ELYESA (A.S.)   Kur'ân-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biridir. O-nun ismi, iki âyette, diğer bâzı peygamberlerin isimleriyle birlikte zikredilmiştir: "ismail'i de, Bîyesa'yı da, Yunus'u da, Lût'u da.hatırla! Her birini âlemlerden üstün kıldık." "İsmail'i de, Bîyesa'yı da, Zülkifl'i de hatırla! Hepsi de seçil­mişlerdendi. Kur'ân-ı Kerim, Elyesa peygamber hakkında, peygamber­lerden olduğunu gösteren bu iki âyet dışında bilgi vermemiştir. Tarih kaynaklarında, onun, Hz. Yusuf (a.s.)'ın dördüncü göbek torunu olduğu bildirilmektedir. Ahd~i Atik'de Elişa...

HZ. ÜZEYR (A.S.) HAYATI KISSASI

                                    YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 1 HZ. ÜZEYR (A.S.) 1           YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   HZ. ÜZEYR (A.S.)   Kur'ân-ı Kerim'de sadece bir defa ismi zikredilen Hz. Üzeyir (a.s.)'ın peygamber olduğu kesin değildir. Dolayısıyla bâzı âlim­ler, onun velî bir kul olduğu görüşüne varmışlardır. İbn Kesir'in ifadesiyle meşhur görüş, onun Benî İsrail peygamberlerinden olduğudur. Ancak İbn Abbas, Ata b. Ebî Rebah ve Hasen-i Basrî peygamber olmadığı kanâatindedirler. Arapça'ya Uzeyr olarak geçen isminin İbrânice aslı Ezra'dır ve "yardım, Tanrı'nm...

HZ. DAVUD (A.S.) HAYATI KISSASI

   A. Hz.Musa (A.S)'Dan Sonra Benî İsrâil-Yûşâ B.Nûn     B. İsrailoğulları'nın Peygamberlerinden Bir Hükümdar İstemeleri      C. Talut'un Hükümdarlığının Alâmeti      D. Talut Ordusunun İmtihanı Ve Kazanılan Zafer     E. Hz. Dâvud (A.S.)'ın Hükümdarlığı      F. Peygamberliği Ve Kendisine Zebur'un Verilmesi      G. Hz. Davud (A.S.)'ın Baktığı Bâzı Dâvalar     1. Başkasının Ekinini Yiyen Koyun Sürüsü     2. Koyun Sahibi İki Kardeş     3. Çocuk Hangi Kadının?     H. Hz....

HZ. İLYAS (A.S) HAYATI KISSASI

YİRMİNCİ BOLÜM... 1 HZ. İLYAS (A.S) 1         YİRMİNCİ BOLÜM   HZ. İLYAS (A.S)   Hz. İlyas (a.s.)'m Harun evlâdından olduğunda müttefik o-lan İslâmî rivayetler, soy kütüğünü şöyle vermektedirler. İlyas b. Yesse (Yasin) b. Finhas İbn Ayzâr b. Hz. Harun (a.s.). Kur'ân-ı Kerim, sâdece iki yerde Hz. İlyas (a.s.)'dan bah­setmiş ve onun hakkında çok az bilgi vermiştir. Onun adının geçtiği ilk âyet şöyledir: "Zekeriyâ, Yahya, îsa ve îlyas'a da doğru yolu göstermiştik; onların hepsi dürüst ve...

HZ. YUSUF AS HAYATI

ONIKINCI BOLÜM... 1 HZ. YUSUF. 1 A. Yusuf (A.S.) Kıssası 1 B. Yusuf (A.S.)'ın Rüyası 3 C. Yusuf (A.S.)'ın Kuyuya Atılması Ve Ardından Köle Olarak Satılması 4 D. Hz. Yusuf (A.S.)'ın Aziz'in Karısı Yüzünden Çektiği Sıkıntı 7 E. Olayın Mısır Sosyetesi Arasında Duyulması 10 F. Zindan Hayatı 12 G. Kralın Rüyası 14 H. Zindandan Çıkarılması-Mısır'da Vezirlik Veya Maliye Bakanlığına Getirilmesi 15 I. Kardeşleri Yusuf'un Huzurunda. 17 İ. Hz. Yusuf (A.S.)'ın Kardeşleri Babalarının Huzurunda. 18 K. Kardeşleri İkinci Defa Yusuf'un Huzurunda. 20 L. Hz....

HZ. ŞUAYB (A.S.) HAYATI KISSASI

ONBEŞİNCİ BöLÜM... 1 HZ. ŞUAYB (A.S.) 1 A. Soykütüğü. 1 B. Medyenliler Ve Eykeliler. 2 C. Hz. Şuayb (A.S.)'ın Peygamber Olarak Görevlendirilişi 3 D. Müşriklerin Hz. Şuayb (A.S.)'ın Davetini Engellemeleri 4 E. Müşriklerin Namazla Alay Etmeleri 4 F. Müşrik Elebaşıların Hz. Şuayb {A.S.) Ve Ashabını Tehditleri 6 G. Şiddete Başvurma-Ölüm Tehditleri 7 H. Medyenliler'in Helaki 7 I. Eykelilerin Helaki 8 İ. Ashabü'r-Res. 10       ONBEŞİNCİ BöLÜM    HZ. ŞUAYB (A.S.)   A. Soykütüğü   Hz. Şuayb'ın (a.s.) soyu hakkında ihtilaf edilmiştir. İslâmi kaynaklarda zikredilen şecerelerden biri İbn İshâk rivayetine dayanır ve...

HZ. ZÜLKİFL (A.S.) HAYATI KISSASI

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 1 HZ. ZÜLKİFL (A.S.) 1       ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM   HZ. ZÜLKİFL (A.S.)   Kur'ân-ı Kerim, iki âyette, diğer bâzı peygamberlerle birlikte Hz. Zülkifl (a.s.)'m adını da zikretmiş ve onların bâzı özelliklerini açıklamıştır: "Ve îsmâÜ'i, îdris'i ve Zülkifl'i hatırla ki, onların hepsi sabre­denlerdendi. Ve bu yüzden onların hepsini rahmetimizle kuşat­mıştık; onlar gerçekten dürüst ve erdemli sâlih kimselerdi.! "İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i hatırla; onların tamamı, seçil­miş hayırlı kimselerdendi" Zülkifl'in adının bu âyetlerde peygamberlerin isimleriyle birlikte zikredilmesi, sabredenlerden, seçilmişlerden ve...

HZ. HARUN (A.S.) HAYATI KISSASI

ONYEDİNCİ BÖLÜM... 1 HZ. HARUN (A.S.) 1         ONYEDİNCİ BÖLÜM   HZ. HARUN (A.S.)   Hz. Harun (a.s.)'ın adı Kur'ân-ı Kerim'de yirmi yerde geç­mekle birlikte, hayatı hakkında fazla bilgi verilmemektedir. Ge­nellikle yardımcısı olduğu küçük kardeşi Hz. Musa (a.s.) ile be­raber zikredilmiş ve onun yanında ikinci plânda kalmıştır. Kız kardeşleri Meryem'in küçüğü olan Hânın, Hz. Musa (a.s.)'dan üç yaş büyüktür. Mısır'da İsrailoğulları'na ağır baskı uygulayan Firavun II.Ramses zamanında, erkek çocuklarının öl­dürülmesi emrinden önce veya uygulamanın bu...

HZ. İBRAHİM HAYATI

  HZ. İBRAHİM (A.S.) YEDİNCİ BÖLÜM HZ. İBRAHİM (A.S.) A. Künyeleri, Lakabı Ve Ülü'l-Azm Peygamber'den Oluşu Kur'ân-ı Kerim'de hakkında en fazla bilgi verilen peygam­berlerden olan Hz. İbrahim (a.s.)'ın en meşhur künyesi, peygam­berler babası mânâsına gelen "Ebu'l-enbiyâ"dır. Bu künye, kendisinden sonraki Kur'ân-ı Kerim'de isimleri geçen 16 pey­gamberden 14'ü onun neslinden geldiği için verilmiştir. Bu pey­gamberlerin ilk ikisi, bilindiği gibi onun oğulları Hz. İsmail (a.s.) ve...

HZ. YAKUB (A.S.) HAYATI

ONBİRİNCi BÖLÜM... 1 HZ. YAKUB (A.S.) 1         ONBİRİNCi BÖLÜM   HZ. YAKUB (A.S.)   Hz. İshak (a.s.)'m oğlu Hz. Yusuf fa.s.)'m ise babası olan ve kendisine "İsrail" lâkabı verilen Hz. Yakub (a.s.), meşhur İsrailoğullan'nın atasıdır. Annesinin adı, önce geçtiği gibi Rebaka'dır. Hz. Yakub (a.s.)'m dayısı Lâbân b. Nâhor'un kızları olan Lea ve Rahel isimlerini taşıyan iki hanımı, babaları tarafından kendilerine hibe edilen cariyelerini de kocalarına hediye etmiş­lerdi. Böylece onun dört hanımı oldu. Hz. Yakub (a.s.)'ın...

HZ. ISHAK(AS.) HAYATI

ONUNCU BÖLÜM... 1 HZ. ISHAK(AS.) 1           ONUNCU BÖLÜM   HZ. ISHAK(AS.)   Hz. İshak (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.)'ın ikinci oğlu olup anne­si Sâre'dir. Hz. İsmail {a.s.)'dan onüç yaş küçüktür. Yahudi ve hıristiyanlarm ve aynı şekilde Benî İsrail peygamberlerinin atası olan Hz. İshak (a.s.), Kur'ân-i Kerim'de 16 âyette ismen zikre­dilmektedir. Bu âyetlerde adı, babası Hz. İbrahim (a.s.), kardeşi Hz. İsmail (a.s.) ve oğlu Hz. Yakub (a.s.) ile birlikte geçmektedir. Bu âyetlerin tamamını Hz. İbrahim...