Belagat

MEÂNİ İLMİNİN BÖLÜMLERİ

MEÂNİ İLMİNİN BÖLÜMLERİ Meâni ilminin konusu, cümle ve şekilleri ile bunların kullanılışları olunca, bu sanatı iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Îrâd edilen söz; ya haber cümlesidir, ya da inşâ cümlesidir.Haber Haber, kısaca hüküm bildiren cümle demektir. Haber, cümlede anlatılan işin, oluşun, hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup olmadığını bildiren sözde, hükmün doğru veya yalan olma ihtimalinin yer...

MEÂNİ İLMİ

MEÂNİ İLMİ ilmu’l-meâni’nin, lafızların muktezây-ı hâle mutâbakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideleri açıklayan bir ilim olduğunu belirtmiştik. Buradan hareketle, değişik cümle şekilleri ve bunların kullanılışları, lafızların muktezâyı hâle mutabakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideler, ilmu’l-meâni’nin konusu içinde mütalaa edilir.Örneğin zeki bir muhatapla konuşurken sözün kısa tutulması gerekir. Söz, bu muhataba özlü ve kısa olursa muktezây-ı hâle uygun...

Mütekellimin Belâgatı

Mütekellimin Belâgatı Konuşan kimsenin, maksadını fasih lafızlarla durumun gereğine uygun olarak ifade etme kabiliyeti ve melekesine denir. Râğıb el-İsfehânî mütekellimin belâgatı mevzuuna farklı bir yaklaşım getirerek, mütekellimin îrâd ettiği sözün hakikatte de doğru olmasını belâgat için şart koşmaktadır. Yani, yapmadığı veya yapamayacağı şeyleri söylememesidir. Bu konuda eksikliği varsa kişi belâgatta eksik olur. Bu yaklaşımına da وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ...

Kelâmın Belâgatı

Kelâmın Belâgatı Kelâmın belâgatı, sözün fasih olması ile birlikte, makama yani muktazâyı hâle uygun olmasıdır. Muktazâyı hâl ve makama uygun olmayan bir söz makbul olması şöyle dursun, belâgatçılarca hayvan seslerine eş seviyede görülür. Sözün söylendiği ortamların farklılığı, söylenecek olan sözün bazen özlü ve kısa, bazen uzun, bazen genelleme yaparak, bazen hazfederek, bazen de zikrederek söylenmesini gerekli kılar. Örneğin zeki...

Kelâmın Fesâhatı

B- Kelâmın Fesâhatı Kelâmın fesâhatı, yukarıda bahsedilen kelimelerinin fasîh olması şartı ile birlikte ضَعْفُ التَّأْلِيف da’fu’t-te’lîf denilen nahiv kurallarına aykırı olma hali, تَنَافُرُ الْكَلِمَات tenâfuru’l-kelimât denilen kelimelerdeki telaffuz uyumsuzluğu ve اَلتَّعْقِيد ta’kîd denilen, ilk etapta anlaşılması zor, düğümlü sözden sâlim olması hâlidir.1- Da’fu’t-te’lîf : ضَعْفُ التَّأْلِيف Arapça gramer kurallarına aykırı söz îrâd etmek demektir. ضَرَبَ غُلاَمُهُ زَيْداً Kölesi Zeyd’i...

Kelimenin Fesâhatı ve Çeşitleri

Kelimenin FesâhatıKelimenin fesâhatı, تَنَافُرُ الحُرُوف tenâfuru’l-hurûf denilen harflerin uyumsuzluğundan, الغَرَابَة garâbet denilen sözün anlaşılmazlığından ve مُخاَلفَةُ القِيَاَس muhâlefetu’l-kıyâs denilen gramer kurallarına aykırı olmaktan sâlim olmasıdır. 1- Tenâfuru’l-hurûf : تَنَافُرُ الحرُوف Tenâfür kelimesi lügatte ürkmek anlamına gelir. Istılahta, çıkış noktaları aynı ya da birbirine yakın harflerin aynı sözcükte bulunması sebebiyle lisana ağır gelmesi, dolayısıyla telaffuzun güçleşmesi anlamına gelir. Türkçe’de...

FESÂHAT Nedir – Belagat

FESÂHATFesâhat lügatte, ‘zuhûr, ortaya çıkma, arınmak, açıklık ve berraklık’ anlamlarına gelir.  Kelimenin kökünde, ‘sütün köpüğü gibi sade’ anlamı vardır.  Maddenin herhangi bir şüphe ve şaibeden beri olması da bu kelime ile ifade edilmiştir. Kökü, üçüncü ve beşinci bâblardan olan فَصَحَ veya فَصُحَ kelimelerinden masdardır. Terim olarak, îrâd edilen sözün; kelime, anlam, ahenk ve sıralama yönleriyle kusursuz olması, anlatımda kapalılıktan...

BELÂGATIN TARİHİ TEDVİNİ

BELÂGATIN TEDVİNİ  Kur’ân’ın nâzil olduğu Cahiliye döneminde Araplar edebiyat ve belâgatta zirvede sayılıyorlardı. Hatta, daha önce de belirttiğimiz gibi kendilerini, dili en güzel konuşan, meramını en güzel ifade eden bir kavim olarak görüyorlardı. Bu itibarla Arapçada Arap kelimesinin, meramını en güzel ve en net bir şekilde anlatabilen kimseler için kullanıldığını zikretmiştik. Bu devirde belâgatın genel karakteristik yapısı, fıtrî kabiliyete...

Bedî‘ İlmi Nedir – Belagat Arapça

Bedî‘ Bedî‘ kelime olarak; بدع ‘ be-de-a’ fiilinden türemiştir.Kelimenin lügat anlamı “ eşi ve benzeri olmayan, öncesinde herhangi bir örneği bulunmayan, yenilik, orijinallik, aslîlik ve icat” demektir.Genel olarak خلق ‘halk’ kelimesinin bir yönünü ifade etmektedir. Allah’la ilgili olarak “aletsiz, zamansız ve mekânsız icat etmek” anlamına da gelmektedir. Kur’ân’da çok az yerde geçen bu kelime bir ayette Hristiyanların...

Beyan İlmi Nedir ?

Beyan İlmi Nedir ?Beyan Beyan kelimesi lügatte, açıklamak, ortaya koymak, anlaşılır hale getirmek demektir.  Beyan ilmi ise, her hangi bir anlamı farklı söz ve usûllerle anlatmayı öğreten, kendine ait özel kuralları olan bir ilim dalıdır.  Başka bir tarifte ise, teşbîh, istiâre, mecâz ve kinâye gibi ilimlerden bahseden bir ilimdir.Beyan ilmi, düşüncelerin, duyguların, değerlerin ve onların anlatımında kullanılacak yolların...

Meani Nedir Meani İlmi Nedir- Arapça

Meâni kelimesinin lügat manası, ‘uzaklaşmak’ demektir. أَمْعَنَ الرجلُ: هَرَبَ وَتَبَاعَدَ ; Adam kaçtı, uzaklaştı , denir. 11 Meâni ilmi ise değişik cümle şekilleri ve kullanılışları ile lafızların muktezâyı hâle mutabakatını bildiren ahvâle dair usûl ve kaideleri açıklayan ilim olarak tarif edilir. Meâni ilmi, belâgatın temeli sayılan en önemli kısmıdır. Bu ilim, belâgat dediğimiz, dilin edebiyatına girmeden önce, muhatabın durumunu...

Belagat Nedir

Belâgat, lügatte ( بَلَغَ ) fiilinden türemiş bir isim olup, özetle, varmak ve ulaşmak anlamına gelir. “Bülüğa ermek, tebliğ etmek, etkili olmak, kemâle ermek, ifâ etmek, değişmemek, devamlı olmak, özen göstermek, kâfî gelmek, olgunlaşmak, gönüldekini etkili bir şekilde ifâde etmek” gibi manalar, aynı kökün türevlerinden elde edilen diğer anlamlarıdır.  Dikkat edilecek olursa zikredilen bu manaların hepsinde “ulaşmak, varmak ve...