Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Muzari Fiil Fiili Muzari Çekimi

 Muzari Fiil Fiili Muzari Çekimi FİİL-İ MUZÂRİ Arapça’da iki temel farklı fiil çekimi vardır. Başına bir harf  getirilmek veya son harekede değişiklik yapmak suretiyle diğer zamanlar hep bu ikisinden türetilir. Mâzî fiil çekiminden sonra öğrenmemiz ve ezberlememiz gereken ikinci fiil çekimi muzâri fiil çekimidir. Şimdiki ve geniş zamandaki bir olayı bildiren fiillere Fiil-i muzâri denir. Fiilin sonuna ...er, ....ar, ...yor manası...

Mazi Fiil Çekim Tablosu Arapça Dersleri

MÂZÎ FİİL ÇEKİM TABLOSU   Sona eklenen    zamir Fiil-i Mâzî Manası Gramer kaidesine göre deyimi     نَصَرَ Yardım etti Müfred müzekker gâib   ا نَصَراَ İkisi yardım etti Tesniye müzekker gâib   وُا نَصَرُوا Yardım ettiler Cemi müzekker gâib   تْ نَصَرَتْ Yardım etti Müfred müennes gâibe   تَا نَصَرَتَا İkisi yardım etti Tesniye müennes gâibe   نَ نَصَرْنَ Yardım ettiler Cemi müennes gâibe   تَ نَصَرْتَ Yardım ettin Müfred müzekker muhatap   تُمَا نَصَرْتُمَا İkiniz yardım ettiniz Tesniye müzekker muhatap   تُمْ نَصَرْتُمْ Yardım ettiniz Cemi müzekker muhatap   تِ نَصَرْتِ Yardım ettin Müfred müennes muhâtaba   تُمَا نَصَرْتُمَا İkiniz yardım ettiniz Tesniye müennes muhâtaba   تُنَّ نَصَرْتُنَّ Yardım ettiniz Cemi müennes muhâtaba   تُ نَصَرْتُ Yardım ettim Müfred mütekellim vahde   نَا نَصَرْنَا İkimiz yardım ettik Tesniye mütekellim   نَا نَصَرْنَا Yardım ettik Cemi mütekellim             Tablo hali: نَصَرُوا نَصَراَ نَصَرَ نَصَرْنَ نَصَرَتَا نَصَرَتْ نَصَرْتُمْ نَصَرْتُمَا نَصَرْتَ نَصَرْتُنَّ نَصَرْتُمَا نَصَرْتِ   نَصَرْنَا نَصَرْتُ   Fiili...

İnne Ve Kardeşleri Arapça İnne ve Benzerleri

  İNNE VE KARDEŞLERİ (إِنَّ) ve görev bakımından ona benzeyen edatlar isim cümlesi dediğimiz mübtedâ ile haberin önüne gelir, mübtedâ ile haberin adını değiştirirler. Artık mübtedânın adı; (إِنَّ)’nin ismi, haberin adı da (إِنَّ)’nin haberi olarak değişir. Bu edatlar isim cümlesinin başına gelip mübtedâ ve haberin adını ve irabını (harekesini) değiştirdikleri için değiştirenler manasında “en-Nevâsıh” (اَلنَّواسِح) diye adlandırılırlar. Fiile benzeyen harfler de denilen...

Harfi Cerler Arapça Dersleri

HARF-İ CERLER Yanlız başına anlam ifade etmeyen, ancak isme dahil olduklarında manaya katkıda bulununan bazı kelimeler vardır. Harfi Cerler Pdf Olarak İndir عِنْدَ فِي إِلَىٰ مَعَ عَلَىٰ بِ مِنْ عَنْ لَ yanında – de, da -e, -a ile üstünde, üzerinde ile,-e,-a -den, -da hakkında -için, -e, -a ب = bi = ile من = min = ..den ..dan إلى = ilâ = ..e ..a عن = *an = ..den ..dan على = *alâ = üzerinde, üstünde, üzerine ل = li = için فى = fî =...

Müteaddi ve Lazım Fiiller

  MÜTEADDΠ VE LÂZIM FİİLLER (Geçişli ve geçişsiz fiiller) Yukarıda gördüğümüz cümlelerde bazen fiilin üstün harekeyle harekelenen açık bir meful aldığını, bazen de açık mef’ûl almayıp harf-i cerle devam ettiğini görürüz. İşte açıkça mef’ûl alan fiillere müteaddî fiil, fâiliyle yetinip mef’ûl almayan ya da mef’ûlünü harf-i cerle alan fiillere de lâzım fiiller denir. Müteaddi yani mef’ûl alan fiilde fâilin yaptığı iş başkasına geçer veya...

Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri

  KÂNE VE KARDEŞLERİ (Kâne ve Benzerleri) İrab (hareke) bakımından “إِنَّ ve Kardeşleri”nin tam tersine isimlerini ref haberlerini nasbederler. Kâne ve kardeşleri sekiz adet fiil-i mâzîden oluşur. Bu sekiz fiili mâzîden her birinin muzâri ile emri de aynı işi yapar. Yani, isim cümlesi olan mübtedâ ve haberin önüne gelip  mübtedâyı merfû haberi de mansûb okutur. Bunlara nâkıs (eksik) fiiller de denir. Nâkıs...

Müzekker ve Müennes

  MÜZEKKER - MÜENNES Müzekker; canlı ya da cansız varlıkların erkek olanını gösteren isimdir. Türkçe’dekinin aksine Arapça’da cansız varlıklar da müzekker ya da müennes kabul edilmektedir. Müzekker ismin herhangi ayırıcı bir harfi yoktur: أَبٌ baba اَلتِّلْميِذُ öğrenci رَجُلٌ adam اَلْحِصاَنُ at اَلْكِتاَبُ kitap باَبٌ kapı خاَلِدٌ Halit قِطٌّ kedi اَلْمُؤْمِنُ mü’min (erkek)               Müennes; canlı ya da cansız varlıkların dişi olanını gösterir. İsimlerde müenneslik alâmetleri üçtür: a) Tâ-i te’nis ya da tâ-i merbûta  (Bitişik, yuvarlak tâ) ة: En çok kullanılan müenneslik alâmetidir. اَلصُّورَةُ resim اَلتِّلْميِذَةُ kız öğrenci اَلْمَرْأَةُ kadın فاَطِمَةُ Fâtıma فاَئِدَةٌ fayda ناَفِذَةٌ pencere عاَئِشَةُ Ayşe قِطَّةٌ kedi (dişi) اَلْمُؤْمِنَةُ mü’min (kadın)                   Cümlede fiil ile...

İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi

  İSM-İ MEVSUL   Kendisinden sonra gelen ve sıla cümlesi denen cümleyi açıklayan isimlere ism-i mevsul denir. Temel ism-i mevsuller şunlardır: ماَ ki o şey مَنْ ki o kimse الَّذِي ki o Türkçe’ye ..ki, dığı, ..diği, ..en, ..an manasıyla tercüme edilir. اَلْبَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُهُ... gördüğüm ev اَلْحَجَرُ الَّذِي كَسَرْتُهُ... kırdığım taş اَلْحَجَرُ الَّذِي كَسَرْتُهُ كَبِيرٌ. Kırdığım taş büyüktür. İsm-i mevsuldan sonraki cümleye de “Sıla cümlesi” denir. İsm-i mevsuller ikiye ayrılır: 1- Hususî İsm-i Mevsul 2- Müşterek İsm-i Mevsul 1- Hususî...

Muttasıl Zamirler

  MUTTASIL (BİRLEŞİK) ZAMİRLER Kelimeye bitişik zamire muttasıl zamir denir. Muttasıl zamir fiile birleştiği gibi isimlerin ve (harf-i cer gibi) harflerin de sonuna birleşir. Fiillerin sonuna birleşen şahıs zamirleri o cümlenin fâili olur. Şimdiye kadar gördüğümüz mâzî fiillere birleşen zamirler hep fâil muttasıl şahıs zamirleridir. Örneğin; كَتَبْناَ (Biz yazdık) ve كَتَبْتُ (Ben yazdım) fiilindeki تُ  ve ناَ zamirleri fâildir. Halbuki fâilin harekesi merfû (zamme) hükmündedir. Ancak zamirler mebnî olduklarından mahallen merfûdurlar...

Munfasıl Zamirler

    MUNFASIL (AYRI) ZAMİRLER Herhangi bir kelimeye bitişmeksizin ayrı yazılan zamirlerdir. İki ayrı munfasıl zamir türü vardır. Birisi fâil olarak diğeri de meful olarak kullanılır: a) Fâil yerine geçen munfasıl zamirler: Aşağıdaki munfasıl zamirler cümlede ismin yerini tutup fâil yerine geçerler:                 Çekim Tablosu       Cemi Müsennâ Müfred   Müzekker هُمْ هُمَا هُوَ Gâib   Onlar O ikisi O   Müennes هُنَّ هُمَا هِيَ Gâibe               Müzekker أَنْتُمْ أَنْتُمَا أَنْتَ Muhâtab   Siz(ler) İkiniz Sen   Müennes أَنْتُنَّ أَنْتُمَا أَنْتِ Muhâtaba   Müz + Müe نَحْنُ نَحْنُ أَنَا Mütekellim   Biz İkimiz Ben    Cümle Örnekleri: هَلْ أَنْتَ مُدَرِّسٌ ؟ Sen öğretmen misin? لاَ ، أَناَ طاَلِبٌ. Hayır, ben öğrenciyim. مَنْ ذَهَبَ إلَى الْمَدْرَسَةِ ؟ Okula kim gitti? هُوَ ذَهَبَ. O gitti. أَنْتُمَا ذَهَبْتُمَا. Siz...

Arapçada Zarflar Arapça Dersleri

 ZARFLAR Zarflar; fiilin meydana geldiği zamanı ve mekanı belirten, “Ne zaman” ve “nerede” sorularının cevabı olan kelimelerdir. Kendinden sonra gelen ismi, cer harfleri gibi mecrûr (esreli) yapar. Zarflar; zaman zarfı ve mekan zarfı olmak üzere iki kısımdır: a) Bazı Önemli Mekan Zarfları: أمَامَ önünde أمَامَ الْبَابِ kapının önünde خَلْفَ arkasında خَلْفَ الْبَابِ kapının arkasında تَحْتَ altında تَحْتَ الْبَابِ kapının altında بَيْنَ arasında بَيْنَ الْبَابِ وَالنَّافِذَةِ kapı ve pencerenin arasında عِنْدَ yanında عِنْدَ الْبَابِ kapının yanında فَوْقَ üstünde, üzerinde فَوْقَ الرَّفِّ rafın üzerinde وَسَطَ ortasına, ortasında وَسَطَ الشاَّرِعِ caddenin ortasına حَوْلَ etrafında, çevresinde حَوْلَ...

Şemsi ve Kameri Harfler

KAMERİ HARFLER Bir kelimenin başında aşağıdaki cümlenin bütününde yer alan 14 harften biri bulunursa kendisiyle birleşen اَلْ  takısının lâmı cezimli (لْ) okunur. أَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ Örnekleri:                                                     Nekre Ma’rife     Nekre Ma’rife   أَ أَذاَنٌ اَلْأَذاَنُ ezan خ خُبْزٌ اَلْخُبْزُ ekmek ب َبيْتٌ اَلْبَيْتُ ev ف فَرَسٌ اَلْفَرَسُ kısrak غ غَنِيٌّ اَلْغَنِيُّ zengin ع عَرَبِيَّةٌ اَلْعَرَبِيَّةُ Arapça ح حَجٌّ اَلْحَجُّ hac ق قَمَرٌ اَلْقَمَرُ ay ج جَارٌ اَلْجَارُ komşu ي يَوْمٌ اَلْيَوْمُ gün ك كَاتِبٌ اَلْكَاتِبُ katip م مَوْتٌ اَلْمَوْتُ ölüm و وَطَنٌ اَلْوَطَنُ vatan ه هِجْرَةٌ اَلْهِجْرَةُ hicret ŞEMSİ HARFLER  diğer sayfaya geçiniz Arapça’nın geriye kalan diğer harfleri de şemsî harflerdir. اَلْ  takısından sonra gelen kelime bu harflerden biriyle başlarsa اَلْ  takısının lâmı  (ل) okunmaz, yanındaki harf şeddelenir. Fakat okunmasa bile اَل takısı gene de yazılır. Örnekleri:   Nekre Ma’rife     Nekre Ma’rife   ت تِلْميِذٌ اَلتِّلْميِذُ öğrenci ث ثَوْبٌ اَلثَّوْبُ elbise د دِينٌ اَلدِّينُ din ذ ذِئْبٌ اَلذِّئْبُ kurt ز زَمَانٌ اَلزَّمَانُ zaman ر رَجُلٌ اَلرَّجُلُ adam س سُورَةٌ اَلسُّورَةُ sûre ش شَجَرَةٌ اَلشَّجَرَةُ ağaç ص صَديِقَةٌ اَلصَّديِقَةُ kız arkadaş ط طَائِرَةٌ اَلطَّائِرَةُ uçak ض ضَلاَلَةٌ اَلضَّلاَلَةُ dalâlet, sapıklık ظ ظَاهِرٌ اَلظَّاهِرُ zahir, açık ن نَارٌ اَلنَّارُ ateş ل لَيْلٌ اَللَّيْلُ gece ش شَمْسٌ اَلشَّمْسُ güneş                   Kamerî ve...

Arapça Gün Ay Ve Mevsim Adları

  Gün Ay ve Mevsim adları: 1-Gün Adları: يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ Pazartesi يَوْمُ الْجُمْعَةِ Cuma يَوْمُ الثُّلاَثاَءِ Salı يَوْمُ السَّبْتِ Cumartesi يَوْمُ الْأَرْبِعاَءِ Çarşamba يَوْمُ الْأَحَدِ Pazar يَوْمُ الْخَمِيسِ Perşembe                 (يَوْم) kelimesi genelde kullanılmaz: اَلْاِثْنَيْنِ Pazartesi اَلثُّلاَثاَءُ Salı اَلْجُمُعَةُ Cuma 2-Ay Adları: a-Milâdî yılın aylarının adları: İki türlü ifade edilebilir: يَناَيِر Ocak كاَنُونُ الثاَّنِي 1. ay فَبْراَيِر Şubat شُباَط 2. ay ماَرْس Mart آذاَر 3. ay أَبْرِيل Nisan نِيساَن 4. ay ماَيُو (ماَيِس) Mayıs أَياَّر 5. ay يُونْيُو ( يُونِيَه) Haziran خَزِيراَن 6. ay يُولْيُو (يُولِيَه) Temmuz تَمُّوز 7. ay أَغُسْطُس Ağustos آب 8. ay سَبْتَمْبِر Eylül أَيْلُول 9. ay أُكْتُوبِر Ekim تَشْرِينِ الْأَوَّلُ 10. ay نُوفِمْبِر Kasım تَشْرِينِ الثاَّنِي 11. ay دِيسِمْبِر Aralık كاَنُونُ الْأَوَّلُ 12. ay b- Hicrî Yılın Aylarının Adları:  (اَلْمُحَرَّمُ الْحَراَم) اَلْمُحَرَّمُ 1. ay (صَفَرُ الْخَيْرِ) صَفَرٌ 2. ay (رَبِيعٌ الْأَوَّلُ) رَبِيعُ الْأَوَّلِ 3. ay (رَبِيعٌ الْآخِرُ) رَبِيعُ الْآخِرِ 4. ay   جُماَدَى الْأُولَى 5....

Mazi Fiil- Fiili Mazi Çekim Tablosu

MAZİ FİİL FİİLİ MAZİ MAZİ FİİL ÇEKİMİ TABLOLARI Mazi Fiil Çekimi Okunur Mazi Fiil Cümle Örnekleri FİİL Zamana bağlı olarak bir işin, bir halin veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelere fiil denir. Arapça’da iki temel fiil çekimi vardır. Diğer kalıplar bu ikisinden türetilir. Bunlar fiil-i mâzî (geçmiş zaman) ve fiil-i muzâri (geniş zaman, şimdiki zamanın karşılığı)dır. FİİL-İ MÂZİ Türkçe’mizdeki –di’li geçmiş zamana denir. Geçmişte...

Mübteda Haber

  MÜBTEDÂ - HABER İsim cümlesinin, isimle başlayan ve isimden sonra bazen fiille devam eden cümlelere dendiğini daha önce görmüştük. İsim cümlesinin içinde bazen fiil yer almayabilir. Yani bu cümle sadece iki veya daha fazla isimden de oluşabilir. Nasıl fiil cümlesinin öğelerine fiil + fâil + mef’ûl deniyorsa isim cümlesinin öğelerine de mübtedâ + haber denir. Mübtedâ genellikle cümlenin başında bulunur. Özel isim ya...

Arapça İsim Tamlaması Muzaf – Muzafun İleyh

Arapça İsim Tamlaması Muzaf - Muzafun İleyh İSİM TAMLAMASI (Muzâf-Muzâfun İleyh) Birbirinin manasını tamamlamak üzere iki ismi yanyana getirmekle yapılan terkiptir. Arapça’da bu isimlerden baştakine muzâf, ikincisine muzâfun ileyh, meydana gelen terkibe de izâfet terkibi denir. İzâfet terkibi Türkçe’ye çevrilirken genellikle önce muzâfun ileyh sonra muzâf tercüme edilir. Muzâfun ileyh bağlanırken ..ın, in, ..un, ün takısı alır. Muzâf cümledeki yerine göre hareke...