Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Lafzi Müennes Kelimeler

 Lafzi Müennes Kelimeler Üzerinde müenneslik alameti taşıyan müenneslere lafzi müennes denir. Kelimede müenneslik alametlerinin zahiren görünmesi ve lafız olarak da telaffuz edilmesi sebebiyle bu kelimelere lafzi müennesler denmiştir. Lafz-i müennes kelimeler 3 gruba ayrılır: 1) Sonunda ـة (yuvarlak te / التاء تانيث / التاء مربوطة) olan isimler. كِتَابٌ – كِتَابَةٌ مُعَلِّمٌ – مُعَلِّمَةٌ مَرِيضٌ – مَرِيضَةٌ 2) Sonunda اء yani elif-i memdude (uzun elif) olan isimler. Bu alamet daha ziyade...

Arapça Mahreçler

 Mahreçler Mahreç Nedir? Mahreç, “çıkış yeri” demektir. خرج (ha-ra-ce) yani “çıkmak” kökünden türemiştir. Arap harflerinin doğru telaffuzu için ses çıkış noktaları tek tek belirlenmiş ve bu ses çıkış noktalarına”mahreç” adı verilmiştir. Arap harflerinin mahreçleri Kuran’ı Kerim’in doğru okunması ve doğru telaffuzu açısından hassas bir konudur. Arap alfabesinin doğru seslendirilmesi için tespit edilmiş 17 adet mahreç bulunmaktadır. Harflerin Mahreçleri 1- Birinci mahreç cevf, فولجا dediğimiz , boğazın göğüse bitişik...

Arapça Nekra

 Nekra Belirsiz bir nesneyi işaret eden, başına harf-i tarif (el takısı / belirlilik eki) almamış veya diğer belirli (marife) isim kategorilerinden hiçbirine girmeyen isimlerdir. Bu kategoriler belirli isimler başlığı altında detaylarıyla anlatılmıştır. Örnek: (belirsiz bir) adam – رجلٌ ; (belirsiz bir) ev – بيتٌ Arapçada belirli – marife isimler dışında kalan tüm isimler belirsiz – nekra kabul edilirler. Belirsiz bir nesneyi işaret eden,...

Arapça Ötre

 Ötre Ötre: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. u, ü sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin ilk harekesi dammedir. وُضِعَ كُتِبَ ذُكِرَ فُتِحَ Vudia’ kutibe zukira futiha     Ötre: Harflerin üzerine, küçücük bir vav şeklinde yazılır. u, ü sesi verir. Aşağıdaki kelimelerin ilk harekesi dammedir. وُضِعَ كُتِبَ ذُكِرَ فُتِحَ Vudia’ kutibe zukira futiha     ARAPÇA DİL BİLGİSİ KONULARI   Arapça Gramer Arapça Dil Bilgisi Arapça Öğren Arapça Dersleri Fasih Arapça Aöf Arapça Pratik Arapça   - Arapça...

Arapça Savtlar

 Savtlar Savtlar (Sesleri taklit eden yapılar) Lazım mebniler kategorisindeki savtlar bazı sesleri taklid etmek, seslenmek, kovmak veya çağırmak için kullanılan ses taklidi kelimelerdir. Bazı gramercilere göre nida harfleri ve taaccüb (şaşkınlık) ifadeleri de savtlar bahsinin içerisinde incelenir. Savtlar başlığında bu konu detaylarıyla işlenecektir. Burada bir kaç savt örneği vermekle yetiniyoruz: غِشْ – (kediye) pist! هَجْ – (köpeğe) hoşt! إخْ – deveyi çökertmek için söylenir. Diğer lazım mebniler: Bazı zarflar Mazi...

Arapça Şart Edatları

 Şart Edatları ŞART EDATLARI (أدوات الشروط)   Anlatılmak istenen durumu belli bir şarta bağlayan cümlelere şart cümleleri denir. Bir şarta bağlı olarak bir eylemin veya durumun gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesini ifade eden bu cümle türlerinde Arapçada şart ismi veya şart edatı denilen unsurlar yardımıyla şart anlamı elde edilmiş olur. Şart edatları başlığı altında inceleyebileceğimiz bu unsurları şöyle sıralayabiliriz:   Şart Edatları nelerdir?   Arapçada en çok kullanılan...

Arapça Ümit Bildiren Fiiller

 Ümit Bildiren Fiiller Ümit Bildiren Fiiller (أفعال الترجّي)   Ümit bildiren fiiller şunlardır: عسى             حرى              اخلولق Ümit ifade eden fiiller, belki, umulur ki, herhalde, ola ki, -bilir gibi manalara gelir. Bu fiilerin sadece mazileri kullanılır ve haberlerinin başındaki muzari fiillerin önlerinde أن bulunur. Örnek: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder.              عسى ربّكم أن يرحمَكُمْ Her halde yağmur yağar.                                       حرى السماء أن تُمطِرَ Umulur ki (belki) tembel çalışır.                         اِخْلَوْلَقَ الكسلانُ...

Arapça Yaklaşma Fiilleri

 Yaklaşma Fiilleri   Yaklaşma Fiilleri, Hususî manaları bulunan yardımcı fiillerdir. Mübteda ve haberin başına gelerek, nakıs fiiller gibi isim cümlesinin mübtedasını ismi, isim cümlesinin haberini ise haberi yaparlar; ismini ref, haberini nasb ederler. Efal-u mukarebenin haberleri daima muzari fiil ile başlar. Örnek: Binanın yapımı tamamlanmak üzere.                         كاد المنزلُ يتِمُّ بِناؤُه. Umulur ki Allah size merhamet eder.                         عسى الله أن يرحمكم Mühendis arabayı tamir etmeye başladı.      شرع...

Arapça Zan Fiilleri

 Zan Fiilleri Ef’al-u Zan  أفعال الظن Zan Fiilleri, yanlış bir yargıda bulunmak,zannetmek , sanmak anlamında kullanılan zan fiilleri adı da verilen fiil türüdür. Diğer ef’alu kulub fiilleri gibi Zan Fiilleri da iki meful alırlar. Zan Fiilleri şunlardır: حَسِبَ – hesab etti – حَسِبْتُهُ غَنِيًّا – Onu zengin hesab ettim (Onu zengin sandım) ظَنَّ – zannetti – ظَنَنْتُ الغُرْفَةَ فَارِغَةً – Odayı boş zannettim (sandım) عَدَّ – saydı – يَعُدُهُم من الْأعْرَابِ  – Onları Araplardan...

Arapça Arapçada Alem Kavramı

 Arapçada Alem Kavramı Arapçada Alem “özel isim”  anlamında kullanılan bir dil bilgisi terimidir. Aslında “bilmek” anlamındaki علم fiilinden türemiştir. Bir kişinin veya kurumun vb. kendine has olan ismine özel isim denir. Biz o kişiyi veya kurumu o ismiyle “biliriz” bu yüzden özel isim kavramı Arapçada alem kavramıyla eşleşmiştir. Alem kelimesi aynı zamanda “bayrak” anlamında da kullanılır. Çünkü uluslar bayraklarıyla “bilinirler” Peki...

Arapça Bedel

 Bedel Arapçada Bedel, kendisinden önceki kelimeyi açıklamak için ona muadil veya onun bir parçasıyla ilgili yahut da bir özelliğiyle ilgili getirilen ve i’râb bakımından ona uyan kelimelere denir. Bedel’den önceki kelimeye “kendisinden bedel yapılan kelime” anlamında mübdel minh denir. Yani bedel olan kelime ile onun mübdel minhi arasında bir irab uyumu olur. Bedel kavramı Arapça dil bilgisi kaynaklarında tevabi’ (tâbi...

Arapça Cevabın Başına ف Gelmesi

 Cevabın Başına ف Gelmesi Cevap Cümlesinin Başına Fe Harfinin Geldiği Durumlar   Şart cümlelerinde cümle yapısı şart kısmını içeren cümle ve cevap kısmını içeren cümle olmak üzere iki omurga üzerine oturur. Şart isimleri konusunda şart anlamını sağlayan edatları detaylıca görebilirsiniz. Şart cümlelerinde şart ortaya konulduktan sonra o şart yerine geldiğinde ortaya çıkacak sonuçla ilgili kısım söylenir. Bu kısma şartın cevabı veya cevap...

Arapça Ef’alu Kulub

 Ef’alu Kulub Efalu Kulub افعال القلوب Bilgi, zan ve değiştirme fiilleri olarak da isimlendirilen bu fiiller bir şeyi bilmek, zannetmek gibi anlamlar yüklediğinden Bilgi, zan ve değiştirme fiilleri olarak da adlandırılırlar. Diğer fiillere nisbetle en farklı yönleri iki meful almalarıdır. Başına geldikleri isim cümlesinin müptedasını birinci mef’ul, haberini de ikinci mef’ul olarak nasb ederler. İkinci mef’ûl müfred olarak geldiği gibi, cümle...

Arapça Fiil Cümlesi

 Fiil Cümlesi Arapçada Fiil Cümlesi Arapçada  iki çeşit cümle yapısı vardır. Bir isimle başlayan cümlelere isim cümlesi, bir fiille başlayan cümlelere de fiil cümlesi denir. Diğer bir deyişle öznesi yükleminden önce gelen cümlelere isim cümlesi, yüklemi öznesinden önce gelen cümlelere de fiil cümlesi denir. Arapça Fiil Cümlesinin Unsurları Arapça fiil cümlesi 3 ana unsurdan oluşur. Fiil (yüklem) + Fail (özne) + Meful (tümleç/nesne) Bu unsurların...

Arapça İsim Cümlesi

 İsim Cümlesi Arapçada İsim Cümlesi – Müpteda Haber Arapçada iki temel cümle yapısı vardır. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Cümlenin isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi olduğunu anlamak için cümlenin ilk kelimesine bakılır. İlk kelimesi fiil ise fiil cümlesi, ilk kelimesi isim cinsinden bir kelime olursa isim cümlesi olur. Başka bir deyişle, isimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiil ile başlayan...

Arapça Lazım Mebniler

 Lazım Mebniler Mebni ifadesi Arapçada, cümle içerisinde hangi görevi alırsa alsın son harfinin harekesi değişmeyen kelimeler için kullanılan bir kavramdır. Arapçada Mebniler bahsinde bu konu ayrıca işlenmiştir. Mebni kelimeler, arız mebni ve lazım mebni olmak üzere iki ana kategoride incelenir. Lazım mebni dendiğinde belli bir şarta bağlı kalmaksızın kelimenin kendi yapısı sebebiyle sürekli mebni olan kelimeler anlaşılır. Lazım mebni kelime grupları şunlardır: 1. Bazı zarflar Mekan veya zaman belirlemek için...