ARAPÇA DİL BİLGİSİ

Arapça İsim Fiiller

 İsim Fiiller Lazım mebniler sınıfından Arapçada bazı isimler mazi fiil veya muzari fiil ya da emir fiil olarak kullanılırlar fakat aslında fiil olmadıkları için çekimleri yapılmaz. Bu nedenle lazım mebni kategorisinde değerlendirilirler. İsim fiillerin yapıları ve örnekler isim fiiller başlığı altında ayrıca incelenecektir. Burada bir kaç isim fiil örneği vermekle yetiniyoruz: مَهْ – yapma! وَيْ – vay canına, şaşarım! سُرْعانَ – ne çabuk! أُفٍّ – bıktım! آمِينْ – kabul et!...

Arapça Lefif Fiiller

 Lefif Fiiller Asli harflerinden iki harfi illet harflerinden (و،ي) biri olan fiillere Lefif Fiil denir.Lefif fiil üç harften oluşur. İlk ve son harfi illetli olan Lefif fiillere Lefif-i mefruk, son iki harfi illetli olan lefif fiillere Lefif-i makrun denir. Diğer bir deyişle, fiil içerisindeki iki illetli harf yanyana ise buna makrun lefif fiil denir. Eğer fiil içerisindeki illetli harfler birbirinden ayrı ise (1. harf ve...

Arapça Müzekker Müennes Kavramları

 Müzekker Müennes Kavramları Arapça´da isimler cinsiyet bakımından müzekker ve müennes yani eril ve dişil olarak ikiye ayrılır. Erkek olarak kabul edilen varlığı gösteren kelimelere müzekker yani eril; dişi olarak kabul edilen varlığı gösteren kelimelere müennes yani dişil kelimeler denir. Bu sayfada müenneslik kurallarını ve çeşitlerini göreceksiniz. Bu izahlar dışında kalan kelimelerin tamamı müzekkerdir.Arapçada Müennes (Dişil) Kelimeler Arapçada müennes kabul edilen kelimelerin bazıları müenneslik alameti taşımalarına rağmen bazıları bu alametleri...

Arapça Mebni

 Mebni Arapçada, kelimeler cümle içinde bulundukları duruma göre yani bir görev aldıkları zaman sonlarında harf veya hareke değişiklikleri olur. Fakat bazı kelimeler vardır ki cümlede aldıkları görev ne olursa olsun asla değişikliğe uğramazlar. İşte sonlarında bu tarz değişiklikler olmayıp sabit kalan kelimelere Arapçada mebni denir. Örnek: ركب تلك السيارة من رأيته في دكانك قبل قليل – Az önce dükkanında gördüğüm kişi şu arabaya bindi. رأيت...

Arapça Arap Alfabesi

Arap AlfabesiArap Alfabesi Arap alfabesi tarihsel oluşum süreci boyunca çok sayıda değişimler geçirmiştir. Arap alfabesinin aslen Aramice alfabesinin bir kolu olan ve Fenike alfabesinden evrilen Nebati alfabesinden evrildiği düşünülmektedir. Diğer taraftan Fenike alfabesinden İbranice ve Yunan alfabesi, bunlardan da daha sonra Kiril ve Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.Aşağıda sunulan tablo Aramice orijinalinden başlayarak Nebati ve Süryanice biçimlerine doğru harflerin değişimini göstermektedir.Arap...

Arapça Atfı Beyan

 Atfı Beyan Atfı-ı Beyan Kendinden önceki unsura açıklık getirmek için kullanılan kelimeye atf-ı beyan denir. Atf-ı beyan şu hususlarda kendinden önceki unsura uyum sağlar.İrab bakımından Cinsiyet bakımından Adet bakımındanAtf-ı beyan aynı zamanda Bedel-i mutabık olarak da kabul edilir. Künye ve lakabdan sonra veya bir ismi daha çok açıklamak üzere bir isimden sonra gelen isimler, ism-i işaretten sonra gelen isimler atf-ı beyan kategorisindedir. Atf-ı...

Arapça Emri Mütekellim

 Emri Mütekellim Emri Mütekellim  (أمر المتكلم) Kendi kendimize bir şeyi yapma noktasında söylediğimiz belki de tavsiye veya dilek kapsamındaki emir çeşidine Arapçada emri mütekellim denir. “ben” ve “biz” siygalara olmak üzere iki adet muzari siygasından emri mütekellim kullanılır. Bunların dışında kalan siygalar emri hazır ve emri gaib siygalarıdır. Arapçada Emri Mütekellim Türetilmesi Arapçada emri mütekellim formunun türetilmesi emri gaib ile aynıdır. Mütekellim siygaları...

Arapça Mutel Fiiller

 Mutel Fiiller Mutel Fiiller Arapçada içerisinde illet harfi bulunan fiillere illetli fiil anlamında mutel fiil denir. Aslî harflerinden biri veya ikisi illet harfi olan fiildir. Mu’tel fiiller dörde ayrılır:1) Misal Fiil (الفعل الميثال) Aslî harflerinden ilki ilki “vav” (و) veya “ya” (ي) olan fiildir.Vav’lı olanlara “el-misâlu’l-vâvî” (المثال الواوي)وهب         وقف         ورِثَYâ’lı olanlara “el-misâlu’l-yâî” (المثال اليائي) denir.يبِسَ         يقِظ         يَتُمَ2) Ecvef Fiil (الفعل الأجوف) Ortadaki harfi illet harflerinden biri olan fiildir. موت – مات                       طير...

Arapça Aksam-ı Seba

 Aksam-ı Seba Aksam-ı Seba “yedi kısım” demektir. Bu terim Arapça Dil Bilgisinde fiil türlerini anlatmak için kullanılır. Arapçada fiiller Aksam-ı Seba başlığı altında, asli harflerinin çeşidine göre yedi ayrı kısımda incelenirler. Öncelikle fiiller, asli harflerinde “illetli harfler” bulunup bulunmamasına göre iki ana kısma ayrılır. İçerisinde illetli harf bulunmayan fiillere “sahih fiiller“; içerisinde illetli harf bulunan fiillere “mu’tel fiiller” denir. 3 kısım sahih fiillerden, 4 kısım mu’tel fiillerden...

Arapça Başlama Fiilleri

 Başlama Fiilleri Başlama Fiilleri – افعال الشروع   Bir eyleme başlamayı anlatmak için yardımcı olarak kullanılan fillere başlama fiilleri veya ef’alu’ş-şurû’ (الفعال الشروع) denir. Başlama fiilleri şunlardır: أخَذَ ، شَرَعَ ، أنْشَأَ ، طَفِقَ ، أَقْبَلَ ، جَعَلَ ، قامَ ، إبْتَدَأَ ، هَبَّ Başlama fiilleri tek başlarına kullanıldıklarında kendi anlamlarını taşırlar. Başlama fiili anlamı kazanabilmeleri için kendilerinden sonra bir muzari fiil gelmelidir. Böylece kendisinden...

Arapça Ecvef Fiiller

 Ecvef Fiiller Asli harflerinden ikinci harfi yani orta harfi illet harflerinden (و،ي) biri olan fiillere Ecvef Fiil denir.Ecvef fiil üç harften oluşur. Orta harfi vav (و) veya ye (ي) olsa da bu harf genelde elif harfine dönüşür. Örnek: قال (aslı قول dir) زار (aslı زير dir) Orta harfi vavdan elife dönüşmüş olanlara Ecvef-i vavi; ye harfinden elif harfine dönüşmüş olanlara Ecvef-i yai denir. Ecvef; birinci, ikinci ve dördüncü bablardan gelir. –          Birinci...

Arapça Fetha

 Fetha Fetha: Harflerin üzerine, sağdan sola eğik olarak yazılır. e, a sesi verir. Aşağıdaki kelimelerdeki harekesi üstündür.نَصَرَ غَفَرَ خَلَقَ جَعَلَnasara gafara halaka Ce’ale   Fetha: Harflerin üzerine, sağdan sola eğik olarak yazılır. e, a sesi verir. Aşağıdaki kelimelerdeki harekesi üstündür.نَصَرَ غَفَرَ خَلَقَ جَعَلَnasara gafara halaka Ce’ale   ARAPÇA DİL BİLGİSİ KONULARI  Arapça Gramer Arapça Dil Bilgisi Arapça Öğren Arapça Dersleri Fasih Arapça Aöf Arapça Pratik Arapça   - Arapça Sarf -...

Arapça Gayri Munsarif

 Gayri Munsarif Gayri Munsarif (Yarı Çekimli) Gayri munsarif ifadesi cümle içerisinde aldığı göreve göre bir kelimenin son harekesinin normal şartlarda olması gerektiği gibi kullanılamaması durumunu anlatmak için kullanılır. Arapçada kelimelerin son harf harekeleri cümle içerisinde aldıkları göreve göre değişiklikler gösterir, ki buna “irab” diyoruz. Örneğin, özne yani fail olan bir kelimenin son harfinin harekesi ötredir. Nesne olan bir kelimenin son harfinin...

Arapça Haber

 Haber Arapça İsim Cümlesinde Haber Arapçada isimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir. İsim cümlesinin müpteda ve haber olmak üzere iki temel unsuru vardır. Müpteda başlangıç ismini ifade ederken haber, bu başlangıç ismiyle ilgili karşı tarafa bir bilgi, bir “haber” aktardığı için bu adı almıştır. Türkçe cümle kıyaslaması yapıldığında yüklem konumundadır.Haberin Özellikleri Haberin ÖzellikleriHaber tek bir kelime olarak, harf-i cerin mecruru bulunan bir...

Arapça Kamerî ve Şemsî Harfler

 Kamerî ve Şemsî Harfler ŞEMSİ VE KAMERİ HARFLER     (الحروف الشمسية و الحروف القمرية) Arapçada harfler şemsi ve kameri olmak üzere ikiye ayrılır:  Şemsi harfler (الحروف الشمسية)Şemsi harfle başlayan ismin başına harf-i tarif ( ال ) gelince harf-i tarifin “lam”ı okunmaz. Elif şemsi harfe şedde ile bağlanır. Harf-i tarifli şemsi harfle başlayan ismin önünde kelime bulunursa, hem “elif” hem de “lam” okunmaz. Bir...

Arapça Lafzi Müennes Kelimeler

 Lafzi Müennes Kelimeler Üzerinde müenneslik alameti taşıyan müenneslere lafzi müennes denir. Kelimede müenneslik alametlerinin zahiren görünmesi ve lafız olarak da telaffuz edilmesi sebebiyle bu kelimelere lafzi müennesler denmiştir. Lafz-i müennes kelimeler 3 gruba ayrılır:1) Sonunda ـة (yuvarlak te / التاء تانيث / التاء مربوطة) olan isimler. كِتَابٌ – كِتَابَةٌ مُعَلِّمٌ – مُعَلِّمَةٌ مَرِيضٌ – مَرِيضَةٌ2) Sonunda اء yani elif-i memdude (uzun elif) olan isimler. Bu alamet daha ziyade...