Arapça Dil Bilgisi

Arapça Dil Bilgisi

ARAPÇA MUTTASIL ZAMİRLERİN İNNE İLE KULLANILIŞI

ARAPÇA MUTTASIL (BİTİŞİK) ZAMİRLERİN (İNNE إِنَّ ) İLE KULLANILIŞI:(İNNE إِنَّ  ) (Gerçekten, şüphesiz, doğrusu) gibi anlamlara gelir ve tekid (pekiştirme) sağlar. Anlamı kuvvetlendirir. Bu edat “gramere göre isim sayılan” bir kelimenin başına getirilebilir.إِنَّ   الْوَلَدَ   ذكِيٌّİnne’l-velede zekiyyun.Gerçekten oğlan zeki.Bu cümlede (veled) isminin başında kullandık.Bazen üstteki cümledeki gibi bir isim kullanmak istemeyebiliriz. O isim, (kaç kişiyi ve hangi cinsiyetteki kişiyi) gösteriyorsa ona...

Arapçada Bazı zarflar ve yön isimleri

 Yer ve zaman bildiren isimlere zarf denir. Bazı zarflar ve manaları şöyledir: أَمَامَ  önünde; خَلْفَ   arkasında;  بَيْنَ  arasında;  عِنْدَ  yanında;  تَحْتَ  altında; فَوْقَ   üstünde; قَبْلَ   -den önce; بَعْدَ   -den sonra;  اَلْيَوْمَ  bugün; أَمْسِ  dün;  غَدًا  yarın… Zarflar ikiye ayrılır: 1- Yer zarfları: “Nerede?” sorusuna cevap veren zarflardır. 2- Zaman zarfları: “Ne zaman?” sorusuna cevap veren zarflardır. NOT: Bizler Hafıza Merkezi olarak, zarfların da içinde bulunduğu tam 143...

Taaccub (şaşma) vezinleri

   Bir olay karşısında şaşkınlığımızı, sevincimizi, hayretimizi göstermek için kullandığımız bazı vezinler vardır. Bu vezinlere taaccub vezinleri denilir. Taaccub ifadeleri Türkçeye “Ne güzel hava!” “Ne uzun cetvel!” “Ne geniş oda!” şeklinde çevrilir. Sülasi fiilden ve nitelik bildiren fiillerden şu vezinlerde yapılır.  مَا أَفْعَلَ ، أَفْعِلْ بِ Müzekker ve müennes için ortak olarak kullanılır. Bunlara taaccub fiilleri denir. Kendilerinden sonra marife bir...

Övme ve yerme fiilleri Medh ve zem fiilleri

 Arapçada birini övmek ya da yermek için kullanılan fiiller vardır. Bu fiiller övmek için olunca “ne güzel!” “ne iyi! ; yermek için olunca da “ne kötü!” “ne çirkin!” şeklinde tercüme edilir. Med fiilleri:نِعْمَ – حَبَّذَا Zem fiilleri :بِئْسَ – سَاءَ – لاَ حَبَّذَا Cümlede kullanılışları: Birinci cümlenin başında yer alırlar. Arkalarından genellikle iki merfu isim gelir. Birinci isim medh veya zem fiilin faili,...

Mebni – Murab

İsimler ve fiillerin bazılarının sonu cümledeki yerine göre veya başına gelen bir edattan dolayı değişirken, bazılarının sonu da ne olursa olsun değişmez. Sonu cümledeki yerine göre veya başına gelen bir edata göre değişebilen kelimelere “murab” denir. Ne olursa olsun sonu değişmeyen ve tek bir hal üzere kalan kelimelere de “mebni” denir. Mebni kelime gruplarını öğrendiğimizde murabları da öğrenmiş oluruz. Çünkü...

Vasıl ve kat’ hemzesi

   Kelimenin ilk harfi olarak gelen hemze, öncesinde başka bir kelime olduğunda okunmadan bir sonraki harfe geçiliyorsa vasıl hemzesidir. Öncesinde başka bir kelime olsun olmasın her durumda okunan hemze ise kat’ hemzesidir. Vasıl hemzesini şöyle sıralayabiliriz: 1- Harflerden (edatlardan) sadece harf-i tarifin hemzesi vasıl hemzesidir. Diğerleri kat’ hemzesidir. 2- Şu isimlerin başındaki hemzeler vasıl hemzesidir: اِسْمٌ  -  اِبْنٌ  -  اِبْنَةٌ  -  اِثْنَانِ  -  اِثْنَتَانِ  -  اِمْرُؤٌ ...

Arapçada Sayılar

 Arapçada sayılar “adet” olarak, sayılan şeyler ise “madud” olarak anılır. Arapçada sayılar ve kullanıldıkları isimler belli kurallara göre gelirler. Örneğin “1 öğrenci” demekle, “11 öğrenci” “21 öğrenci” demek birbirinden farklıdır. Sayıları kolayca öğrenebilmek için şu dört grupta inceleyeceğiz: 1- Müfred sayılar (1-10 arası olan sayılar) 2- Mürekkeb sayılar (11-19 arası olan sayılar) 3- Ukud sayılar (10’un katları olan sayılar) 4- Matuf sayılar (20’den sonra gelen ara sayılar) 1-...

Arapçada Sıra sayıları

 Bu sayılar varlıkların bir sıra içindeki yerlerini, baştan veya sondan kaçıncı sırada olduklarını bildiren sayılardır. Sıra sayıları, sayılan kelimelerden sonra gelir.   فَاعِلٌ kalıbında düzenli bir sıfat yapısı gösterir.  Sayılana yer yönden uyar. Kullanıldığı isimle sıfat tamlaması oluştururlar.Birinciاَلْأَوَّلُ   ث   اَلْأُلَىİkinciاَلثَّانِى   ث  اَلثَّانِيَةُÜçüncüاَلثَّالِثُ   ث  اَلثَّالِثَةُDördüncüاَلرَّابِعُ   ث   اَلرَّابِعَةُBeşinciاَلْخَامِسُ   ث  اَلْخَامِسَةُAltıncı اَلسَّادِسُ   ث   اَلسَّادِسَةُYedinciاَلسَّابِعُ   ث   اَلسَّابِعَةٌSekizinciاَلثَّامِنُ   ث    اَلثَّامِنَةُDokuzuncuاَلتَّاسِعُ   ث   اَلتَّاسِعَةُOnuncuاَلْعَاشِرُ   ث  اَلْعَاشِرَةُ11-19 arası sıra...

Arapça Dil Bilgisi İçindekiler

 1 Hemzenin yazılışı2 Arap harflerin mahreçlerindeki önem3 Hareke4 Kamerî ve Şemsî harfler5 Arapçada Kelime çeşitleri6 Arapçada Cinsiyet bakımından kelimeler7 Müzekker kelimeler8 Müennes kelimeler9 Sayısına göre isimler10 Marife-Nekra11 İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh12 İsimlerde İrab13 Arapçada Sıfat tamlaması Sıfat Mevsuf14 Arapçada Bazı zarflar ve yön isimleri15 Muzari fiil16 Arapçada Fiil – Fiil Cümlesi – Mazi Fiil17 Emir fiil18 İsim cümlesi / Mübteda – Haber19 Munfasıl Zamirler20 Muttasıl Zamirler21 Arapça İşaret isimleri22 İnne ve benzerleri / Fiile benzeyen...

Münada

Bir kimseye seslenip onun dikkatini çekmek istediğimizde bazı edatlar kullanırız. Bu edatlara “nida edatları” denir.يَا ، أَيَا ، هَيَا ، أَ ، آ، أَىْ ، آىْ    gibi. Bunların içinde en çok kullanılanı ( يَا ) dır. Nida edatından sonra gelen isme “münada” denir. Nida “seslenme” , münada “seslenilen” anlamına gelir. Münada irab açısından ya ref durumunda ya da nasb durumunda gelir....

Arapçada Masdar

 Masdar: Bir iş ve oluşu, zamana bağlı olmadan anlatan isim cinsinden kelimelerdir. Gitmek, konuşmak, okumak, gelmek gibi kelimeler masdar grubuna giren kelimelerdir. Masdar Türkçede fiillerin sonuna  “-mek, -mak” takısı getirilerek yapılır. Arapçada ise her fiilin ayrı bir masdar şekli vardır. Üç harfli fiillerin masdarları semâidir. Ancak sözlüğe bakarak veya bir bilenden duyarak öğrenilir. Mesela: نَزَلَ (İndi) fiilinin masdarı  نُزُولٌ  (İnmek) şeklindedir. سَبَحَ...

Te’kid

 Kendinden önce gelen bir isim cinsi kelime üzerinde vurgu yapmak ve anlamını daha da kuvvetlendirmek için kullanılan ifadelere te’kid denir. Te’kid, te’kid edilen şeye irab bakımından uyar. Te’kid iki çeşittir: 1- Lafzi Te’kid: Kelime tekrarıyla olur. Harf, isim veya fiil tekrarlanarak anlamı kuvvetlendirilmiş olur. Mesela: اَلدَّرْسُ سَهْلٌ سَهْلٌ  “Ders kolaydır kolay.”cümlesinde 1. سَهْلٌ  haber, 2. haber te’kiddir. 2- Manevi (Anlamla ilgili) Te’kid: Bu te’kid...

Arapçada Bedel

 “Kardeşim Ahmet”, “Doktor Mustafa” , “Sultan Mehmet” gibi ifadelerde ikinci sırada gelen özel isimler bir önceki cins ismi açıklar. Bu şekilde kendinden önceki ismi daha açık hale getirmek, anlamını pekiştirmek için gelen isimlere “bedel” denir. Kelimenin anlamından da anlaşılacağı gibi bedel, bir önceki ismin yerini tutabilir. Çünkü ikisi de aynı şeydir. Bedelden önce gelen isme “mübdelün minh” denir. Bedel irab...

Arapçada Te’kid

   Kendinden önce gelen bir isim cinsi kelime üzerinde vurgu yapmak ve anlamını daha da kuvvetlendirmek için kullanılan ifadelere te’kid denir. Te’kid, te’kid edilen şeye irab bakımından uyar. Te’kid iki çeşittir: 1- Lafzi Te’kid: Kelime tekrarıyla olur. Harf, isim veya fiil tekrarlanarak anlamı kuvvetlendirilmiş olur. Mesela: اَلدَّرْسُ سَهْلٌ سَهْلٌ  “Ders kolaydır kolay.”cümlesinde 1. سَهْلٌ  haber, 2. haber te’kiddir. 2- Manevi (Anlamla ilgili) Te’kid: Bu te’kid...

Arapçada Bedel

 “Kardeşim Ahmet”, “Doktor Mustafa” , “Sultan Mehmet” gibi ifadelerde ikinci sırada gelen özel isimler bir önceki cins ismi açıklar. Bu şekilde kendinden önceki ismi daha açık hale getirmek, anlamını pekiştirmek için gelen isimlere “bedel” denir. Kelimenin anlamından da anlaşılacağı gibi bedel, bir önceki ismin yerini tutabilir. Çünkü ikisi de aynı şeydir. Bedelden önce gelen isme “mübdelün minh” denir. Bedel irab...

Arapçada Hal (Durum zarfı)

 Fiil cümlesinde failin, mefulün veya hem failin hem de mefulün durumunu bildiren cümle öğesine “hal” denir. “Nasıl” sorusuna cevap verir. Türkçeye “ Zeynep koşarak eve geldi.”  “Ali gülerek otobüsten indi. “Bebek ağlaya ağlaya uyudu.” “Kardeşimi kitap okurken gördüm.” şeklinde çevrilir. Halin durumunu açıkladığı kelimeye “sahibul hal” denir. Hal, sahibul hale cinsiyet ve sayı bakımından uyar. Hal genellikle nekra ve mensub,...