Hadis Usulü

Hadis Usulü

F) Hadisin Taşıdığı Hükümle İlgili Tercih Sebepleri Hadis Usulü Online Oku

  1- Tahrîme delalet eden, ibâheye veya vücuba delalet edene, 2- İhtiyata uygun olan, diğerine, 3- Hadd'e delalet eden, haddi nefyedene, 4- Aslın hükmünü ve berâet-i asliyeyi takrîr eden, başka bir hükmü nakledene tercih edilir. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/164-165; Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis Usulü, 12. sınıf: 94.

4- Tevakkuf Hadis Usulü Online Oku

  Müteârız iki hadîsin ihtilafı, beyan edilen hiyerarşik metodların (cem ve te'lif, nesh, tercih) hiçbiriyle çözülmezse, başvurulacak son metod tevakkuf'tur. Aslında tevakkuf, bir çözüm metodu değil, çözümsüzlüktür. Yani her iki hadîsi de amel dışı bırakmak. Birini diğerine tercih ettirecek bir karîneyi bizzat buluncaya veya bir başka muhaddisin veya fakihin bulmasına kadar her iki rivâyeti de amel dışı tutmaktır. Esâsen hadîste gerçek...

G) Harici Sebeplerle Tercih Sebepleri Hadis Usulü Online Oku

  1- Kur'an'ın zâhirine veya bir diğer sünnete muvafık dinen veya şeriat, kıyas, ümmetin ameli veya Hülâfa-i Râşidin'in uygulaması tarafından kabul edilen veya bir başka mürsel veya munkatı rivayetin refakat ettiği hadîs tercih edilir. İlk dört halifenin uyguladığı, diğerlerine tercih edilmiştir. Mesela, bayram tekbirlerinin beş veya yedi olacağını ifade eden bir hadis, dört sayısını verene tercih edilmiştir; çünkü Hz. Ebubekir ve...

HADİS ISTILAHLARI Hadis Usulü Online Oku

BİRİNCİ KISIM HADİS ISTILAHLARI   a- Hadis Istılahları İlmi:   Ravinin ve mervinin (rivayet olunanın) kabul ve red bakımından durumunun kendi vasıtası ile bilenebildiği ilim demektir.