Hadis Usulü

Hadis Usulü

9- Ticarî Maksadlarla-Şahsi çıkar Sağlama Düşüncesi: Hadis Usulü Online Oku

9- Ticarî Maksadlarla-Şahsi çıkar Sağlama Düşüncesi:   Bazan, bir kısım ihtiyaç maddeleriyle ilgili methedici rivâyetlere rastlanır. Bunların o mallara rağbeti artırmak için uydurulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Suyûtî, pirinç, mercimek, patlıcan ve herise (etli yemek) ile ilgili hadîslerin mevzu olduğunu belirtir. Et, ekmek, tuz, bakla, pirinç, mercimek, keşkek, helva, patlıcan, üzüm, nar, karpuz gibi yiyecekler adına hadis uydurulmuştur. Çeşitli yiyecekler ve şehirler...

2) Dini Tahrif Etmek: Hadis Usulü Online Oku

2) Dini Tahrif Etmek:   En son ve en mükemmel din olan İslam’a ondan olmayan bazı unsurları ilave ya da ondan olan bazı hususları ondan koparmak dini tahrif etmek demektir. Bilinmelidir ki İslam’ın, hiç kimsenin yalanına ihtiyacı yoktur. Hz. Peygamber’in söylemediği bir sözü ona nisbet etmek veya onun ağzından yalan uydurmak dinin esaslarının değiştirilmesi demektir. Helalı haram, haramı helal göstermeye kadar varabilir....

3) Ayrılığı Körüklemek: Hadis Usulü Online Oku

3) Ayrılığı Körüklemek:   Müslümanlar arasında ayrılıkları körükleyen ve müslümanları çeşitli açılardan birbirlerine düşman eden hep bu uydurma sözlerdir. Grupçuluk, partizanlık, kavmiyetçilik duygularını galeyana getiren uydurmalar Muhammed ümmetinin birliğine zarar vermiştir, vermektedir. Mevzu hadisler müslümanlar arasında tefrika ve düşmanlık girmesine yol açmıştır. Daha önce söz konusu ettiğimiz gibi Hz. Osman’ın şehid edilmesi üzerine müslümanlar arasına ayrılık girmiş ve bu ayrılık zamanla çeşitli...

7- Fetvalarına Delil İçin: Hadis Usulü Online Oku

7- Fetvalarına Delil İçin:   Bazıları şahsî düşünceleri doğrultusunda verdikleri fetvaya makbûl rivâyet bulamayınca kendileri hadîs uydurarak, fetvalarına delil diye zikretmişlerdir. Hâfız Ebu'l-Hattâb İbnu Dıhye'nin böyle yaptığı söylenmektedir. Akşam namazını kasretme mevzuundaki hadîsi uydurmuş olması mevzubahistir.   İbrahim Canan, Kutub-i...

8- İstiğrab İçin: Hadis Usulü Online Oku

8- İstiğrab İçin:   Bazıları, halkın hayretini tahrîk ederek kendilerinden hadîs dinlemeyi sağlamak için senetleri kalbetmişlerdir. İbnu Ebî Hayye, Hammâd en-Nasîbî, Bühlûl İbnu Ubeyd, Asram İbnu Havşeb gibi.   İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/144. ...

10- Kabîle, Aşiret, Şehir, Irk ve Cinsle İlgili Uydurmalar: Hadis Usulü Online Oku

10- Kabîle, Aşiret, Şehir, Irk ve Cinsle İlgili Uydurmalar:   Hz. Peygamber, ırk ayrımına kesinlikle karşı çıkmış olmasına rağmen bir takım hadis uyduranlar, kendi çıkarları için bu ayırımı yapmışlar ve uydurdukları hadislerle, mesela Arab’ın Acem’den, yahut beyazın siyahtan üstün olduğunu isbat etmeye çalışmışlardır. Nusaybin, Askalan, İskenderiye, Kazvin vb. bir çok şehirin faziletine hadis uydurulmuştur. Uydurma hadisler arasında, bazı şehirleri öven, bazı şehirleri...

Mevzu Hadislerin Zararları Hadis Usulü Online Oku

Mevzu Hadislerin Zararları:   Maksad ne olursa olsun, hadis diye uydurulup ortaya atılan düzme sözlerin İslam’a ve müslümanlara büyük zararlar verdiği açıktır. Birkaç tanesine işaret edilim:   Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis Usulü, 12....

1) İslam’ı Doğru Anlamaya Engel Olmak: Hadis Usulü Online Oku

1) İslam’ı Doğru Anlamaya Engel Olmak:   Hz. Peygamber, bir taraftan Kur’an’ı tebliğ ederken bir taraftan da onu gerektiği ölçüde ve gerektiği şekilde açıklamıştır. Yaşayışı ile bu ümmete örnek olmuştur. Rasulullah’ın gerek sözlerini gerekse fiillerini öğrenmek İslam’ı tanımak demektir. Bu konuda yapılacak uydurmalar İslam’ı ve mübelliği Hz. Peygamber’i anlamaya mani ve yanılgılara sebep olacaktır. Özellikle sünnetin tamamına karşı kuşku doğuracaktır. Hz. Peygamber’in...

4- Halife Ve Emirlere Yaklaşmak Arzusu: Hadis Usulü Online Oku

4- Halife Ve Emirlere Yaklaşmak Arzusu:   Kendisine bir çıkar sağlamak ümidiyle meşhur veya zengin adamlara yaklaşan, onların arzularına göre hareket edenler her devirde bulunur. Hadis uydurmaya başlanmasından itibaren müslümanlar arasında da böyleleri çıkmıştır. Halife veya emirlerin heveslerine göre fetva verenler, gerektiğinde hadis uydurmaktan çekinmemişlerdir. Bazı açıkgöz yalancılar da, halife veya emirlere yaklaşmak, onları hoşnud etmek ve böylece gözlerine girip onlardan hediyeler...

– Fırka, Mezheb Ve Kabilesini Savunma İhtiyâcı: Hadis Usulü Online Oku

3- Fırka, Mezheb Ve Kabilesini Savunma İhtiyâcı:   Siyasi bölünmelerin giderek itikadi bölünmeye sebep olması sonucu oluşan gruplar, o günkü şartlarda haklılıklarını isbat edebilmek için kuvvetli delillere dayanmak zorundaydılar. Hadisler ise, henüz resmen ve bütünüyle yazılı olarak bir araya toplanmış değildi. Bu yüzden bozmak, değiştirmek gibi bazı tasarruflara açık bulunmaktaydılar. Gruplar öncelikle liderleri lehinde hadis uyduruyorlardı. Bu arada karşı grupların aleyhinde...

5- Geçim Kaynağı Olarak Hadis Uyduranlar: Hadis Usulü Online Oku

5- Geçim Kaynağı Olarak Hadis Uyduranlar:   Bunlar bir kısım vaazlar ve kıssacılardır. Mescidlerde halkın ilgi ve alakasını çekecek konuşmalar yapıp bu sayede gelir elde ederlerdi. Bu maksadla, konuşmalarına uydurma hadislerle renk katıp dinleyenleri hoşlandırmak isterlerdi. Bir seferinde Ahmed İbnu Hanbel ve Yahya İbnu Ma'în böyle birisiyle Bağdad'daki Rüsefa mescidinde karşılaşır. Vaiz: "Bize Ahmed İbnu Hanbel ve Yahya İbnu Maîn anlattı...

6- İmtihan Maksadıyla Uydurmalar: Hadis Usulü Online Oku

6- İmtihan Maksadıyla Uydurmalar:   Bazıları evlatları, evlatlıkları ve kâtipleri tarafından imtihan olundular. Bu sayılanlar, şeyhi denemek için hadîs uydurarak evraklarının arasına sokuşturdular. Onlar da farkına varmadan rivâyet ettiler. Abdullah İbnu Muhammed İbnu Rebîa el-Kudâma ve Hammâd İbnu Seleme gibi. Hammâd'i, evlatlığı İbnu Ebî'l-Avca denemek maksadıyla aldatmış, kitaplarına birşeyler sokuşturmuştu. Ma'mer'i de râfızî olan yeğeni yanıltmıştı. Şöyle ki kitaplarına Zührî an...

G) Elde Mevcut Güvenilir Hadis Kitaplarında Bulunmaması: Hadis Usulü Online Oku

g) Elde Mevcut Güvenilir Hadis Kitaplarında Bulunmaması:   Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadisler genellikle birinci hicri asrın sonlarından başlamak üzere, derlenmiş, çeşitli metotlarla muteber eserlere geçirilmiştir. Öyle ki, bu eserlere girmeyen hiçbir sahih hadis kalmamıştır. Hadislerin, bugün elde mevcut güvenilir hadis kitaplarında bulunmaması onların uydurma olduğuna delil kabul edilir. Nitekim Suyuti şöyle demiştir: “Ne hadis kitaplarında yer alan ne de muttasıl bir...

Hadis Uydurma Girişiminin Sebepleri Hadis Usulü Online Oku

Hadis Uydurma Girişiminin Sebepleri:   Hadîs vaz'ını, şia, bir kısım dini-siyasî maksatlarla başlattıktan sonra, değişik gâyelerle o işe tevessül edenler çok olmuştur: Bunları şöylece özetleyebiliriz:   İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/140. ...

1- Dindarca Mülahazalar-İslam Dini’ne Hizmet Etmek Arzusu: Hadis Usulü Online Oku

1- Dindarca Mülahazalar-İslam Dini’ne Hizmet Etmek Arzusu:   Müslümanları iyi amellere teşvik etmek, kötülüklerden sakındırmak maksadıyla da hadisler uydurulmuştur. Özellikle amellerin faziletlerine dair hadisler bir takım cahil zahidler, dervişler ve sofilerce uydurulmuştur. Bu tür uydurmaların, "kim falan gün şu kadar namaz kılar ve her rekatta şu sureleri bu kadar defa okursa, ona ahirette mükafat olarak... verilecektir" gibi genel bir formülü...

2- Dîni Yıkmak Maksadıyla Zındıkların Uydurması-İslam Düşmanlığı: Hadis Usulü Online Oku

2- Dîni Yıkmak Maksadıyla Zındıkların Uydurması-İslam Düşmanlığı:   Müslümanların birliğini, dirliğini bozmak, inançlarını zayıflatmak amacını güden zındıklar, bu düşüncelerini gerçekleştirmek için müslümanlara şevket ve devlet kazandıran İslam’ı tahrif etme yolunu seçtiler. Kur’an-ı Kerim, karşı konulmaz icazı ile, aşılmaz bir kale idi. Emellerini ancak hadisler üzerinde gerçekleştirebilirlerdi. Çalışmalarını genellikle müslüman kisvesi altında yürütmeye de önem veriyorlardı. Büyük hadis bilgini Şa’bi (v.103/721)’de,...